× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر مراقبت معنوی گروهی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر

نویسندگان

  • حسینی, محمدعلی گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
  • محمدی, فرحناز گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
  • مهدوی, بهروز دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر از سخت‌ترین و چالش‌ برانگیزترین نوع مراقبت است و منجر به کاهش کیفیت زندگی مراقبین می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر انجام شد. مواد و روش ‌ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی سه گروهی هست. تعداد 100 نفر از مراقبین به روش در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب‌ شده و از طریق بلوک ‌بندی تصادفی به سه گروه مداخله، شاهد1و شاهد2 تقسیم شدند. داده ‌ها قبل و بعد از مداخله از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس کیفیت زندگی مراقبین"Caregiver Quality of Life Scale"جمع‌آوری گردید. روایی محتوایی و صوری با نظر 12 نفر از اساتید صاحب ‌نظر، بررسی و تأیید شد و پایایی با روش آزمون مجدد و به فاصله 15 روز 78/0 به دست آمد. برای گروه مداخله مراقبت معنوی گروهی در 5 جلسه‌ی هفتگی 45 تا 60 دقیقه‌ای اجرا شد. گروه شاهد 1 بدون مداخله خاصی، فقط در جلسات گروهی شرکت کردند. برای گروه شاهد 2 هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. تحلیل داده ‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. یافته‌ ها: نتایج سه گروه مداخله، شاهد1و شاهد 2 نشان داد که در گروه مداخله میانگین کیفیت زندگی مراقبین در پس‌آزمون (83/69±59/3) به‌ طور معناداری بیشتر از پیش‌آزمون (33/41±13/11) بود (p<0/001). تحلیل کوواریانس به‌طور معناداری تغییر کیفیت زندگی را ناشی از مداخله را نشان داد. نتیجه‌گیری: مراقبت معنوی می‌تواند باعث بهبود کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر شود. لذا کاربرد آن برای مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر پیشنهاد می‌شود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: مراقبت از بیماران آلزایمر پر استرس است و مراقبین خانگی این بیماران دچار اضطراب و فرسودگی جسمی و روحی شده و کارایی خود را در انجام فعالیت‌های مراقبتی از دست می‌دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر کاهش اضطراب مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که تعداد 60 نفر از مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزا...

هدف: مراقبت از بیماران آلزایمر پر استرس است و مراقبین خانگی این بیماران دچار اضطراب و فرسودگی جسمی و روحی شده و کارایی خود را در انجام فعالیت های مراقبتی از دست می دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر کاهش اضطراب مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر صورت گرفته است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که تعداد 60 نفر از مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزای...

زمینه و هدف: مراقبت از بیماران مبتلا به دمانس و بالاخص آلزایمر از آسیب پذیرترین و چالش برانگیزترین نوع مراقبت‌هاست که مراقبین ممکن است با آن مواجه شده و باعث تجربه استرس زیاد در آنها می گردد. در این میان فقدان آموزشهای لازم نیز مشکلات آنها را دو چندان نموده است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر بحث گروهی و مشاوره تلفنی بر استرس درک شده زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر بوده است. روش بررسی...

Background & Aim: Children with leukemia experience a decreased quality of life during different stages of treatment. Considering the importance of spirituality in health system, the spiritual health should be included in support and treatment program of caregivers of children with leukemia. This research was carried out to investigate the effect of spiritual support of caregiver on quality of ...

مقدمه: مراقبت از بیماران آلزایمر، سخت‌ترین نوع مراقبت است و می‌تواند سبب بروز استرس، خستگی و اختلالات روانی در آنان شود که ضروری است در جهت کاهش استرس بر مراقبین اقداماتی صورت پذیرد. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران انجام شد. روش کار: این پژوهش از مطالعات نیمه تجربی دو گروه...

اهداف: موسیقی، وسیله­ای مناسب برای مداخله درمانی بوده و یک ابزار ارزان و غیرتهاجمی است که می­تواند در کنار سایر مراقبت‌های پرستاری مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر موسیقی­درمانی گروهی بر میزان رفتارهای آشفته زنان سالمند مبتلا به آلزایمر انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در سال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 20...