تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سازگاری زناشویی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است. مطابق با رویکردهای ارتباطی، وجود و آموزش مهار­ت‌های ارتباطی نقش بسزایی در افزایش سازگاری زناشویی و کاهش مشکلات روابط صمیمانه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه(PAIRS) بر افزایش سازگاری زناشویی بود.   روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنانی بودند که در سال ۱۳۹۵ به دلیل ناسازگاری و مشکلات زناشویی به مرکز مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی شهر بجنورد مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش ۲۶ نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۳ نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر بود که قبل و بعد از مداخله به وسیله هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمایش در ۸ جلسه دو ساعته آموزش کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه شرکت کردند و گروه کنترل  هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) و تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا) تجزیه و تحلیل شدند.   یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری زناشویی(05/0p<) مؤثر است. همچنین، کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه ابعادِ رضایت زناشویی(05/0p<)، همبستگی زناشویی (05/0p<)، توافق زناشویی (05/0p<)و ابراز محبت زناشویی (05/0p<) را نیز افزایش داد.   نتیجه­گیری: آموزش کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه سازگاری زناشویی را افزایش می­دهد. بر این اساس، در مشاوره و مداخلات زناشویی می­توان از آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه به منظور بهبود روابط زوجین و افزایش سازگاری آن‌ها استفاده کرد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان

پیش‌زمینه و هدف: سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری‏های مزمن و از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. ازاین‌بین، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان تشخیص داده‌شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان‌شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آن‌ها می‏باشند. این پژوهش نیز باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتبا...

متن کامل

تأثیر آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) در ارتقاء رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت و صمیمیت زناشویی زوج‌ها

تاریخ دریافت 26/06/1394 تاریخ پذیرش 25/08/1394 چکیده  پیش‌زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر­بخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه در ارتقاء رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت و صمیمیت زناشویی زوج­ها انجام شد. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر مداخله­ای تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه این پژوهش را کلیه زوج­های مراجعه‌کننده به سرای سلامت گل‌...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر رضامندی زناشویی زنان باردار

The present study was conducted to examine the effects of PAIRS (Practical Application of Intimate Relationship Skills) program on pregnant women&rsquo;s marital satisfaction. This semi-experimental research was organized in a pretest-posttest design with control group. The sample of the study included 24 couples expecting child who had scored low in ENRICH Marital Satisfaction Scale. These cou...

متن کامل

اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج‌های دارای ناسازگاری زناشویی

هدف: انجام درست نقش‌ها و تکالیف زناشویی برای عملکرد خانواده حیاتی است و هرگونه تغییر یا نابسامانی در روابط زوج‌ها می‌تواند عملکرد کل سیستم خانواده را تحت تأثیر قرار دهد . تا کنون پژوهش‌های متعددی دراین مورد صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج‌های ناسازگار شهر مشهد بود. روش: پژوهش حاضر پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع ...

متن کامل

تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل

هدف پژوهش تعیین تأثیر آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه "پیرز" (PAIRS) بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل بود. پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بوده است. به این منظور، تعداد 22 نفر از زنان متاهل شرکت کننده در پژوهش، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رضایت جنسی...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طلاق در زوج‌های متقاضی طلاق

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طلاق در زوج‌های متقاضی طلاق انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زوج‌های متقاضی طلاق استان البرز بودند که به مرکز مشاوره حامی خانواده در سال 1398 ارجاع داده شدند. نمونه پژوهش 20 زوج بودند که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 2

صفحات  175- 187

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021