تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی هماهنگی دودستی

نویسندگان

  • بهمن حسین زاده کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی حرکات هماهنگی‌دودستی بود. روش: ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل: دستگاه ‌هماهنگی‌ دودستی، مترونوم و دستگاه‌ پخش‌کننده موسیقی بود. آزمودنی‌های پژوهش 60 دانشجوی راست‌دست پسر بدون سابقه نواختن ‌ساز انتخاب شدند و در شش‌گروه 10­نفری در قالب سه آزمایش قرار‌گرفتند. گروه‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب ترسیم متقارن دودستی، ترسیم نامتقارن زمانی و ترسیم نامتقارن فضایی با موسیقی و گروه‌های دوم، چهارم و ششم گروه­های جفت­شده بدون موسیقی بودند. پیش­آزمون شامل اجرای تکلیف هماهنگی‌دودستی با ریتم 100 ضرب مترونوم در 60 ثانیه بود. شرکت­کنندگان سه جلسه تمرین در سه‌روز متوالی انجام دادند، پس از آن آزمون­های اکتساب و انتقال و 48 ساعت بعد یادداری به‌عمل‌آمدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرکب نشان داد که موسیقی همراه با تمرین باعث بهبود حرکات دودستی در تکالیف هماهنگی دودستی می‌شود ولی برای انتقال این تکالیف به حالت عکس تأثیر مثبتی ندارد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته­ها با توجه به نوع تفاوت در الگوی حرکتی دودست در تکالیف هماهنگی دودستی، موسیقی مورد استفاده در این تحقیق باعث بهبود هماهنگی دودستی می‌شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آرایش‌ تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان

مقدمه: سالمندی دوره ای از تحول و دگرگونی در زندگی بشر است که با اختلالات در عملکردهای حسی- حرکتی و شناختی، از جمله حافظه کاری بویژه در حرکات هماهنگی دو دستی همراه می باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آرایش تمرین کم خطا، پرخطا و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی حرکتی دودستی در سالمندان بود.   روش: در پژوهش نیمه تجربی حاضر که در سال 96 در شهر تهران انجام گرفت 36 سالمند به روش ...

متن کامل

تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی قشری افراد راست و چپ‌دست

مقدمه: با توجه بااینکه تکالیف هماهنگی دودستی امری روزمره و غالب است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) بود. روش­: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است؛ که در آن تعداد 10 زن راست‌دست و 10 زن چپ‌دست با میانگین سنی 8/42 به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. تمامی شرکت­کنندگان پنج تکلیف هماهنگی دودستی با دشواری ...

متن کامل

اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه‌ای در رده‌های سنی مختلف

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر نوع جنسیت بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه­ای در رده‌های سنی مختلف بود. بدین منظور90 آزمودنی زن و مرد که همگی راست دست بودند، از میان سه رده سنی جوانان(36/2±8/22 سال)، میان­سالان(51/3±2/46 سال)، و سالمندان(23/2±3/62 سال) و دو گروه مرد (45 نفر) و زن (45 نفر) به صورت نمونه در دسترس از میان دانشجویان، کارمندان، اساتید و بازنشسته­های غیرفعال د...

متن کامل

اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم بود. بدین منظور 90 آزمودنی زن و مرد که همگی راست دست بودند، از میان سه رده سنی جوانان(بین 18-40 سال)، میان­سالان(40-60 سال)، و سالمندان(60 سال به بالا) و دو گروه والیبالیست (با سابقه 2 سال والیبال) و گروه غیرفعال به­طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دستگاه آزمون هماهنگی دودستی م...

متن کامل

مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

تحقیق حاضر به منظورمقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف حرکت هماهنگی دودستی انجام گرفت. به این منظور 60 آزمودنی از بین دانشجویان ورزشکار دانشگاه شیراز داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در چهار گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه ها شامل تکلیف بار شناختی کم (شمارش اعداد)، تکلیف بار شناختی متوسط (تکلیف ادراکی – حرکتی شامل واکنش پا) و گروه تکلیف بار شناختی زیاد (ادراکی حرکتی ه...

متن کامل

تاثیر ارائه ی الگوی شنیداری بر اکتساب، یادداری و انتقال هماهنگی زمانی، در یک تکلیف دودستی ریتمیک

هدف از اجرای این تحقیق تأثیر ارائه الگوی شنیداری(پیش حرکتی و همزمان) بر اکتساب، یادداری و انتقال هماهنگی زمانی در یک تکلیف دو دستی ریتمیک بود. 30 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان (سن 3±27 سال) در این تحقیق شرکت کردند که هیچکدام سابقه ی فعالیتهای موسیقیایی را نداشتند. همه ی آزمودنی ها بر اساس نمرات کسب شده در پیش آزمون، به صورت جور شده در سه گروه قرار داده شدند. این تحقیق شامل دو گروه آزمایش...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  9- 26

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021