تأثیر هیستومورفومتریک و هیستولوژیک شنای استقامتی بر بیضه ی موش های بالغ نر ویستار

نویسندگان

  • اسمعیل نصیری علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد،تهران ، ایران
  • محمد رحمانی علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران ایران
  • مهدی اسدی گروه علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شاهد،تهران، ایران
  • مهدی عزتی فر علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده مقاله:

سابقه و هدف: فعالیت بدنی در کنار اثر مطلوب بر برخی سیستم‌های بدنی ممکن است با اختلال برخی دیگر همراه باشد. با وجود اینکه تمرین استقامتی «تمرین طلایی» برای سلامت عمومی به شمار می‌رود؛ اما براساس نتایج مطالعاتی این نوع تمرین می‌تواند با اختلال سیستم تولید مثل همراه باشد؛ هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر شنای استقامتی بر شاخص‌های هیستومورفومتریک بیضه موش صحرایی نر بالغ ویستار (موش) بود. مواد و روش‌ها: برای این منظور 10 موش، تصادفی به 2 گروه شاهد (5=n) و شنای استقامتی (5=n) تقسیم شدند. موش‌های گروه آزمایش 6 هفته، هفته‌ای سه جلسه‌ تحت شنای استقامتی 45 دقیقه‌ای قرار گرفتند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه شنا، موش‌ها به روش آسان‌کشی معدوم و برای بررسی پارامترهای هیستومورفومتریک به آزمایشگاه ارسال شد. داده‌ها با آزمون t مستقل در سطح آلفای 05/0 در محیط نرم افزار SPSS نسخه‌ی 24 تحلیل شد. یافته‌ها: شاخص‌های تمایز لوله‌ای(TDI) (000/0=p )، ضریب تجمعی (RI)(000/0=p)، شاخص اسپرمیوژنز(SI)(000/0=p )، تعداد سلول‌های سرتولی (02/0=p ) 'گروه تمرین درمقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود؛ اما تفاوت از نظر شاخص‌های سلول-های لیدیگ (44/0=p)، ضخامت کپسول بیضه (08/0=p)، قطر لوله‌ی اسپرم‌‌ساز(92/0=p)، ارتفاع اپی‌تلیوم لوله‌ی اسپرم‌ساز(12/0=p)، تعداد لوله‌های اسپرم‌ساز (55/0=p ) و قطر لومن داخلی لوله‌های اسپرم‌ساز (28/0=p ) معنی‌دار نبود. نمای هیستولوژیکی بیضه‌ گروه شنا حاکی از اختلال شدید اسپرماتوژنز بود. نتیجه‌گیری: بنابراین، پروتکل شنای استقامتی مورد استفاده در این پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز اختلال سیستم تولید مثل و باروری باشد و با توجه به جایگاه فعالیت استقامتی در سلامت عمومی به ویژه سلامت قلبی-عروقی، برای پیشگیری از پیشامد چنین عارضه‌ای باید به فکر راه‌کارهای مکمل یا تغییر مولفه های تمرینی برای فعالیت استقامتی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آفلاتوکسین B1 بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه در موش سوری نر بالغ

زمینه و هدف: آفلاتوکسین B1(AFB1)، میکوتوکسینی است که به‌وسیله قارچ           آسپرژیلوس فلاووس و پارازینیکوس تولید می‌‌شود. AFB1 در بین چهار نوع AFB1، AFB2، AFB3 و AFN4، فراوان‌ترین و سمی‌ترین نوع در دنیا است. آفلاتوکسین، تولید و کیفیت اسپرم را کاهش می‌دهد. در مطالعه حاضر تأثیر AFB1 بر روند اسپرماتوژنز، اسپرمیوژنز و آپوپتوز سلولی در بافت بیضه بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 24 قطعه ...

متن کامل

اثر تعامل شنای استقامتی و مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو رت های نر ویستار

مقدمه: اکثر پژوهش ­ها، کاهش استرس اکسیداتیو و  صدمات ناشی از آن را در پی استفاده از مکمل ­های آنتی اکسیدانی و یا فعالیت بدنی گزارش داده اند. بنا بر این هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تعامل شنای استقامت و مکمل ویتامین C، بر شاخص­ های استرس اکسیداتیو در موش ­های نر صحرایی بود. مواد و روش­ ها: تعداد 24 سر موش نر نژاد ویستار در محدوده 250 تا 300 گرم به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی: 1-گروه تمرین(T)،...

متن کامل

تأثیر آفلاتوکسین b۱ بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه در موش سوری نر بالغ

زمینه و هدف: آفلاتوکسین b1(afb1)، میکوتوکسینی است که به وسیله قارچ           آسپرژیلوس فلاووس و پارازینیکوس تولید می شود. afb1 در بین چهار نوع afb1، afb2، afb3 و afn4، فراوان ترین و سمی ترین نوع در دنیا است. آفلاتوکسین، تولید و کیفیت اسپرم را کاهش می دهد. در مطالعه حاضر تأثیر afb1 بر روند اسپرماتوژنز، اسپرمیوژنز و آپوپتوز سلولی در بافت بیضه بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 24 قطعه م...

متن کامل

تاثیر تاموکسیفن بر ساختار هیستولوژیکی بیضه در رت های نر بالغ نژاد ویستار

سابقه و هدف: تاموکسیفن نوعی آنتی استروژن غیراستروئیدی است که برای درمان سرطان سینه تجویز می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تاموکسیفن بر ساختار هیستولوژیکی بیضه در رت های نر بالغ نژاد ویستار می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، سه گروه از رت ها به مدت 30 روز متوالی به ترتیب 200، 400 و 600 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن تاموکسیفن در حلال (شامل اتانول 60 درصد و سرم فیزیولوژی) دریافت نمودند. گ...

متن کامل

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویس...

متن کامل

مقایسه اثر دو شیوه تمرین شنای استقامتی و مکمل ویتامین C بر بیومارکرهای تخریب کبدی رت های نر ویستار

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر حمایتی مکمل ویتامینC، بر تغییرات بیومارکرهای تخریب کبدی ناشی از تمرین شنای استقامتی و وامانده­ساز در سرم رت­های نر ویستار می­باشد. بدین منظور تعداد 36 سر رت نر نژاد ویستار در محدودۀ 250 تا300 گرم بطور تصادفی به شش گروه:</str...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 31

صفحات  5- 6

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023