× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه

نویسندگان

  • امیدی, محمدرضا
  • امیدی, نبی
  • مفتاحی, هادی

چکیده

  Introduction: Internet addiction is considered a psychological disorder. In this research, the effect of internet dependence on organizational commitment was studied. Methods: It was a descriptive correlational study. The statistical population of this research consisted of all nursing staff working in Kermanshah Hospitals. The sample size was calculated as 181 using Cochran's formula. The data collection tools were a demographic questionnaire, Young's Internet Dependency Questionnaire, and Alan and Mayer Organizational Commitment Questionnaire. The questionnaires were validated by professors and their reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient (For Internet addiction questionnaire it was 0.81 and for organizational commitment questionnaire 0.79) Results: The prevalence of Internet dependence among nurses indicated that 8.2% were normal, 71.7% mild, 18.8% moderate and 1.1% were severe. Also, the mean score of organizational commitment of nurses in Kermanshah Hospitals showed that the mean of nurses' organizational commitment was 3.51 ± 0.85 and among the components of organizational commitment, emotional commitment was higher than other  factors. Pearson correlation between Internet dependency and organizational commitment showed a significant correlation (-0.701), which indicates a negative and meaningful relationship between these two components. Conclusion: The less the use of inappropriate and unusable internet among nurses in Kermanshah hospitals, the more their organizational commitment

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: علی رغم مزایای متعددی که اینترنت به همراه دارد، با مشکلات جدی نیز همراه است که مهم ترین آنها مسأله وابستگی به اینترنت است. هدف این پژوهش تعیین میزان وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده است. روش ها: در مطالعه ای توصیفی مقطعی، 384 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد یانگ استفاده ...

  Abstract   Background & Aim: lack of organizational commitment of nurses would lead to low job performance and consequently result in deterioration of hospital care . The aim of this study is to determine the level of organizational commitment of nurses in the hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2014.   Material & Methods: It was a descriptive, cross- s...

مقدمه: تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی رفتار سازمانی هستند. اگر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سیستم آموزشی درمانی رعایت شود در نهایت سبب جلب رضایت بیمار و کارکنان و ارتقا سیستم خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه‌ی آماری شامل 1058 نفر از پرستارا...

Background: Organizational citizenship behavior is an essential tool for success of all organizations, since it is related variables of job satisfaction and organizational commitment. The organizations providing healthcare needs to develop their human resource especially nurses in order to promote organizational citizenship behaviors. Therefore, this study was aimed to determine the relationshi...

چکیده   زمینه و هدف: کمبود تعهد سازمانی پرستاران می تواند موجب عملکرد پایین پرستاران و نهایتا افت خدمات مراقبتی بیمارستانها شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در ابعاد مختلف در سال 92 است.   روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و 262 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهر...

زمینه و هدف: باتوجه به اینکه اینترنت لازمه زندگی امروزی است و قرار گرفتن در معرض استفاده از اینترنت به علل مختلف ممکن است موجب اعتیاد و وابستگی به آن شود، این تحقیق با هدف تعیین میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی - مقطعی بر روی تمامی دانشجویان رشته پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۴ انجام شد. د...