تأثیر وضعیت دریافت درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها روی فشار خون بیماران دیابتی نوع II در شهرستان سبزوار

نویسندگان

  • گل افروز, مهدی
چکیده

زمینه و هدف: پرفشاری خون یک بیماری شایع و خطرآفرین در دیابت است که 20-60% بیماران دیابتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد مواد مغذی مختلف بر روی فشار خون تأثیر داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر وضعیت دریافت درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها بر روی فشار خون افراد مبتلا به دیابت نوع II انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 92 بیمار دیابتی نوع II مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت سبزوار که به صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. فشار خون توسط فشارسنج جیوه‌ای در حالت نشسته اندازه‌گیری شد و مواد غذای مصرفی بیماران توسط پرسشنامه 24 ساعته خوراک و بسامد خوراک کسب گردید و با برنامه Food Processor آنالیز گردید و دریافت مواد مغذی هر فرد، تعیین گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0P تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین سنی بیمار ان 13±53 سال و شاخص توده بدنی آنها (BMI) 82/4±98/26 بود. میانگین فشار خون سیستولیک بیماران 28/19±03/131 و فشار خون دیاستولیک 67/6±01/77 میلیمتر جیوه بود و شیوع هیپرتانسیون در آنها 3/29% بود. همبستگی مثبت معنی‌داری بین دریافت کلسترول، سدیم، B3،B5 و اسیدفولیک با فشار خون سیستولیک وجود داشت. همچنین همبستگی معکوس معنی‌داری بین میزان دریافت سلنیوم، روی و مس با فشار خون دیاستولیک وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که باید با افزایش آگاهی بیماران دیابتی و خانواده آنها در ایجاد عادات غذایی صحیح از طریق آموزش مداوم، از عوارض سوء پرفشاری خون روی دیابت و بار بهداشی آن کاست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر درشت مغذی‌ها بر پاسخ‌های قلبی - عروقی در افراد سالم و دیابتی نوع II

Introduction: It is felt that there is an information void regarding the effect of macronutrients on cardiovascular responses such as cardiac output,heart rate,stroke volume,systolic blood pressure,diastolic blood pressure and mean arterial pressure, therefore, this study was designed to explore these effects at Shaheed Beheshti University in 2001. Materials & Methods: This clinical trial was ...

متن کامل

بررسی تأثیر سیر روی لیپیدهای سرم و قند خون در بیماران دیابتی نوع II

Introduction: Hyperlipidemia and diabetes are common risk factors for ischemic heart disease, which is the main cause of mortality in diabetic patients. Strict control of blood glucose and other risk factors in diabetics has led to prevention of complications. Garlic has received particular attention for control of blood glucose and decrease in blood lipid levels. At present, several studies ha...

متن کامل

وضعیت دریافت انرژی و مواد مغذی در مقایسه با مقادیر استاندارد در بیماران دیابتی نوع 2 ساکن سبزوار

زمینه و اهدف: دیابت نوع 2 (NIDDM) یکی از شایعترین بیماریهای متابولیکی است که 5% تا 6% کل جمعیت جوامع بشری را گرفتار می‌‌سازد. اهمیت این بیماری علاوه بر شیوع بالا، به دلیل بروز عوارض متعددی چون بیماریهای قلبی-عروقی، نفروپاتی، نوروپاتی و ... می‌باشد. بر اساس مطالعات مختلف، مواد مغذی نقش حیاتی در کنترل یا پیشگیری این بیماری دارند؛ مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت دریافت انرژی و مواد مغذی در مقایسه...

متن کامل

بررسی تأثیر سیر روی لیپیدهای سرم و قند خون در بیماران دیابتی نوع ii

مقدمه : هیپرلیپیدمی از ریسک فاکتورهای شایع همراه با دیابت بوده و موجب تشدید عوارض قلبی عروقی می گردد. جهت کاهش گلوکز خون و اصلاح هیپرلیپیدمی، رژیم های غذایی متفاوت و داروهای شیمیایی و گیاهی متعددی وجود دارند. گیاهان دارویی از جمله سیر (گارلیک) از زمانهای قدیم جهت کنترل دیابت و کاهش لیپیدهای خون وفشارخون مورد توجه قرار گرفته است. روش بررسی :دراین مطالعه اثرات گارسین که نوعی از فرآورده های سیر مو...

متن کامل

بررسی ارتباط مصرف درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها با کیفیت خواب در نوجوانان

Background and purpose: Sleep plays a major role in maintaining health and improving academic performance and behavior in adolescents. Studies on the relationship between diet and sleep quality are not consistent. The aim of this study was to investigate the association between sleep quality and consumption of macronutrients and micronutrients in adolescents. Materials and methods: A cross-sec...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  34- 37

تاریخ انتشار 2005-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021