تأثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه‌های مدی تارهای بلور فوتونی در ناحیه مخابراتی

نویسندگان

چکیده

تارهای بلور فوتونی (PCFs) دسته‌ای از تارهای نوری هستند که دارای قابلیت‌های فوق‌العاده و کاربردهای متنوع هستند. در این مقاله تأثیر پارامترهای ساختاری این تارها برمشخصه‌های مدی آنها در ناحیۀ مخابراتی را که تا به امروز کمتر مورد توجه واقع شده است، با استفاده از نرم افزار CUDOS MOF بررسی و شبیه‌سازی می‌کنیم. در این جا تارهای بلور فوتونی در دو طرح مختلف یکی با افزایش تعداد حلقه‌ حفره‌های هوا در ناحیۀ غلاف و دیگری با افزایش کسر پر‌شدگی هوا مطالعه می‌شوند و بهترین تار بلور فوتونی را برای حالت تک‌مد در ناحیۀ مخابراتی با کمترین افت حبس‌شدگی معرفی می‌کنیم. همچنین وابستگی طول ‌موجی افت، سطح ‌مقطع مؤثر و ضریب‌ شکست مؤثر مد را نیز شبیه‌سازی می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد حلقه حفره‌های هوا در غلاف و نیز افزایش کسر پر‌شدگی هوا، افت و سطح‌ مقطع و نیز ضریب ‌شکست مؤثر مد کاهش می‌یابد. به علاوه، ضریب ‌شکست مؤثر با طول ‌موج کاهش و سطح ‌مقطع مؤثر و افت با طول ‌موج افزایش می‌یابند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه های مدی تارهای بلور فوتونی در ناحیه مخابراتی

تارهای بلور فوتونی (pcfs) دسته ای از تارهای نوری هستند که دارای قابلیت های فوق العاده و کاربردهای متنوع هستند. در این مقاله تأثیر پارامترهای ساختاری این تارها برمشخصه های مدی آنها در ناحیۀ مخابراتی را که تا به امروز کمتر مورد توجه واقع شده است، با استفاده از نرم افزار cudos mof بررسی و شبیه سازی می کنیم. در این جا تارهای بلور فوتونی در دو طرح مختلف یکی با افزایش تعداد حلقه حفره های هوا در ناحیۀ...

متن کامل

بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختارMOF1،MOF3،MOF7

در این مقاله وابستگی ناحیه تک مدی تارهای نوری ریز ساختار سیلیکا-هوا به پارامترهای ساختار از جمله قطر حفره‌ها d ، و فاصله تناوبی حفره ها، Λ به طور تئوری بررسی شده است. محاسبات بر اساس روش ضریب شکت مؤثر اسکالر برای سه نوع تار نوری ریزساختار که مغزی آنها به ترتیب از حذف یک، سه و هفت حفره بوجود آمده انجام شده است. سه ساختار مذکورکه بترتیب 1MOF، 3MOF و 7MOF نامیده می­شود دارای نواحی تک­مد متفاوت ناح...

متن کامل

بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختارmof1،mof3،mof7

در این مقاله وابستگی ناحیه تک مدی تارهای نوری ریز ساختار سیلیکا-هوا به پارامترهای ساختار از جمله قطر حفره ها d ، و فاصله تناوبی حفره ها، λ به طور تئوری بررسی شده است. محاسبات بر اساس روش ضریب شکت مؤثر اسکالر برای سه نوع تار نوری ریزساختار که مغزی آنها به ترتیب از حذف یک، سه و هفت حفره بوجود آمده انجام شده است. سه ساختار مذکورکه بترتیب 1mof، 3mof و 7mof نامیده می­شود دارای نواحی تک­مد متفاوت ناح...

متن کامل

بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختارmof۱،mof۳،mof۷

در این مقاله وابستگی ناحیه تک مدی تارهای نوری ریز ساختار سیلیکا-هوا به پارامترهای ساختار از جمله قطر حفره ها d ، و فاصله تناوبی حفره ها، λ به طور تئوری بررسی شده است. محاسبات بر اساس روش ضریب شکت مؤثر اسکالر برای سه نوع تار نوری ریزساختار که مغزی آنها به ترتیب از حذف یک، سه و هفت حفره بوجود آمده انجام شده است. سه ساختار مذکورکه بترتیب 1mof، 3mof و 7mof نامیده می­شود دارای نواحی تک­مد متفاوت ناح...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  9- 16

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021