تأثیر پرامینگ های مختلف روی خصوصیات جوانه‌زنی بذر و عملکرد جمعیت بزرک مبارکه

نویسندگان

  • بهزاد حامدی گروه زراعت و گیاهان دارویی- دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
  • مهرداد تجویدی دانش آموخته مهندسی کشاورزی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تلقیح با میکوریز و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید در سطوح مختلف خشکی بر خصوصیات مورفولوژی و عملکرد بزرک

The use of plant growth hormones and beneficial microorganisms, could reduce the drought damage. The purpose of this study was to investigate the treatment with salicylic acid and inoculated with mycorrhizal fungi at different levels of irrigation on flax growth. A factorial experiment based on randomized complete blocks design with 3 replications was performed in growth chamber of college of a...

متن کامل

بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی لاین‌های مختلف بزرک (Linum usitatissimum L.)

In order to investigate the effect of bio-fertilizers on the yield and yield components of flax lines, a study was conducted during 2010 growing season at the Agricultural Research Station of Saatlo in Urmia. A split plot design based on randomized complete blocks with four replications was performed in this study. Main factor (a) consisted of fertilizer application form (a1 = control without n...

متن کامل

تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر جوانهزنی بذر جنسهای چمن و ارزیابی پتانسیل جذب آن به منظور گیاهپالایی

اخیراً استفاده از گیاهان تجمعکننده فلزات سنگین برای پالایش مناطق آلوده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سرب یکی از مهمترین آلاینده‌هایی است که تجمع غلظتهای نسبتاً بالایی از این فلز در برخی مناطق گزارش شده است. در این تحقیق توانایی تحمل بذر جنس‌های چمن در مرحله جوانهزنی به غلظتهای مختلف سرب و در مرحله استقرار گیاه بررسی گردید. در بخش اول این تحقیق نیترات سرب در غلظتهای 0، 200، ،400 800 و 1000 میلیگ...

متن کامل

تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو

به منظور بررسی تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشبو، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو در شهرستان ارومیه در سال زراعی 1390 به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول (a) شامل: 4 نوع کود سبز (چاودار، شبدر، یونجه و خلر) و فاکتور دوم (b) شامل: 5 نوع تیمار کودی (شاهد، 40 تن کود دامی در هکتار، نیت...

متن کامل

بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی لاین های مختلف بزرک (linum usitatissimum l.)

با توجه به وابستگی شدید کشور به واردات روغن گیاهی مصرفی و ضرورت استفاده از کودهای زیستی و آلی به جای کودهای شیمیایی جهت تغذیه بهینه محصولات زراعی و نیل به کشاورزی پایدار، آزمایش مزرعه ای در سال 89 - 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه در قالب کرت های یک بار خرد شده با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. در این بررسی فاکتور اصلی (a) شامل کودهای مصرفی (a1 = شاهد؛ بدون م...

متن کامل

تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو

به منظور بررسی تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشبو، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو در شهرستان ارومیه در سال زراعی 1390 به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول (a) شامل: 4 نوع کود سبز (چاودار، شبدر، یونجه و خلر) و فاکتور دوم (b) شامل: 5 نوع تیمار کودی (شاهد، 40 تن کود دامی در هکتار، نیت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 4

صفحات  16- 30

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022