تأثیر پلی آمین‌های مختلف بر عمر گلجایی، تولید اتیلن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گل میخک رقم ʼرد کورساʻ

نویسنده

  • فرشته کامیاب استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران و یاشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر پلی­­آمین­ها برحفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک رقم ʼرد کورسا ʻدر آزمایشگاه باغبانی دانشگاه آزاد رفسنجان انجام گرفت. بدین‌منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور مقایسه فاکتور­های اسپرمیدین در سطوح 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار، پوترسین در سطوح 1، 2 و 3 میلی‌مولار و اسپرمین در سطوح 1، 2 و 3 میلی‌مولار با شاهد به صورت محلول‌پاشی بر روی شاخه‌های گل بریده در 10 تیمار و سه تکرار انجام پذیرفت. عمر گلجایی و پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف اندازه­گیری شدند. کلیه تیمارهای پلی‌آمین در مقایسه با شاهد به‌طور معنی­داری ماندگاری گل­ها را افزایش و از طرف دیگر، میزان اتیلن تولید شده را کاهش دادند. تیمار اسپرمیدین 2 میلی‌مولار باعث بالاترین عمر گلجایی و کمترین تولید اتیلن شد، به‌طوری‌که پس از 10 روز نگهداری، گل­ها در این تیمار دارای کیفیت خوبی بودند. کلیه تیمارها باعث افزایش معنی­داری در قطر گل­ها و میزان جذب محلول شدند و تیمار اسپرمیدین 2 میلی‌مولار مؤثرترین تیمار بود. اسپرمیدین 1 و 2 میلی‌مولار تنها تیمار­هایی بودند که درصد ماده خشک در گل­ها را به‌طور معنی­دار حفظ کردند. بیشترین میزان صفات فیزیولوژیکی نظیر مواد جامد محلول، پروتئین و کلروفیل در اثر کاربرد اسپرمیدین 2 میلی‌مولار مشاهده شد. بنابراین، باتوجه به نتایج این آزمایش تیمار اسپرمیدین 2 میلی‌مولار بهترین تیمار به منظور افزایش عمر گلجایی گل بریده میخک ʼرد کورساʻ پیشنهاد می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘

میخک یکی از مهم‌ترین و پر مصرف‌ترین گل‌های شاخه بریدنی جهان می‌باشد. در این پژوهشاثر کیتوزان، نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز 2 درصد) بر عمر گلجایی میخک رقم "WhiteLiberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. گل‌های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در تیمارها قرار گرفتند و پس از آن با آب مقطر ج...

متن کامل

تأثیر محلول‌های نگه‌دارنده مختلف بر عمر گلجایی گل بریده مریم گل درشت محلات

Tuberose is one of the tropical and subtropical bulbous cut flowers cultivated extensively in most floricultural regions of Iran. Although it has a high potential for a long vase life after harvest, tuberose declines rapidly at home. In order to overcome this problem, two experiments were conducted on a local cultivar, “Goldorosht-e-Mahalat”, using a completely randomized design. To find a suit...

متن کامل

تأثیر محلول های نگه دارنده مختلف بر عمر گلجایی گل بریده مریم گل درشت محلات

گل مریم یکی از گل های بریده سوخ دار گرمسیری و نیمه گرمسیری است که به طور گسترده در بیشتر نواحی گل کاری ایران کشت می شود. این گل با وجود داشتن پتانسیل بالای عمر پس از برداشت، در منازل خیلی سریع دچار زوال می شود. در این راستا دو آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی روی گل مریم گل درشت محلات در شرایط منزل و با اعمال سهل انگاری بیشتر مصرف کنندگان یعنی انجام ندادن بازبرش انتهای ساقه و تعویض نکردن محلول گ...

متن کامل

اثر پراکسید هیدروژن (h2o2) بر عمر گلجایی و برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز رقم کندی

مشکل اصلی گلهای بریده رز، عمر گلجایی کوتاه آنها است و تعادل آبی نقش مهمی در کیفیت و ماندگاری پس از برداشت آنها دارد. معمولاً دلیل پژمردگی و خمیدگی گردن گلهای بریده رز، تنش آبی در طول دوره پس از برداشت است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پراکسید هیدروژن همراه با ساکارز بر روی وضعیت پس از برداشت گل رز بریده رقم کندی انجام گرفت. این آزمایش در آزمایشگاه بیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه تب...

تأثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای هینوکیتیول (1/0، 1، 5 و 10 میکرومولار)، هومیک اسید (100، 500، 1000، 5000 و 10000 میلی‌گرم بر لیتر)، ساکارز (5/2، 5، 5/7 و 10 درصد) و تیوسولفات نقره (25/0 ، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار)، بر عمر گلجایی و برخی صفات کیفی گل بریده سوسن رقم یلووین پژوهشی با دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار در هر تیمار در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد...

متن کامل

اثر اسید اگزالیک بر عمر گلجایی و برخی از صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز

چکیده : گل رز یکی از مهمترین گل های شاخه بریده از لحاظ تجاری است. حفظ کیفیت پس از برداشت گل های شاخه بریده برای جلوگیری از تلفات پس از برداشت گل اهمیت بسیاری دارد. پیری یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار روی کیفیت گل است که می تواند توسط چندین فاکتور قبل و پس از برداشت ایجاد شود از جمله تنش آب، مقادیر کربوهیدرات، میکروارگانیسم ها. پیری گل های شاخه بریده به کاهش قابل ملاحظه انرژی مورد نیاز برای واکنش ه...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 2

صفحات  275- 288

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021