تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در گفتار خودانگیخته

نویسندگان

  • حارث‌آبادی, فاطمه
  • محمودی‌بختیاری, بهروز
  • کمالی, محمد
چکیده مقاله:

سابقه و هدف: پژوهش‌های متعددی به بررسی ارتباط لکنت با عوامل زبان‌شناختی مختلف پرداخته‌اند. هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در سطح گفتار خودانگیخته می‌باشد. نتایج حاصله می‌توانند جهت شناخت بیش‌تر ماهیت لکنت و نیز یافتن شیوه‌های مناسب‌تر برای درمان آن کاربرد داشته باشند. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. 10 کودک لکنتی و 10 کودک غیرلکنتی تک‌زبانه و فارسی زبان 6-4 ساله که از لحاظ سن و جنس با هم‌دیگر مطابقت داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش، ابتدا نمونه‌ای 30 دقیقه‌ای از گفتار خودانگیخته کودک تهیه شد و سپس گفته‌های هر کودک از لحاظ میزان ناروانی و پیچیدگی نحوی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در هر دو گروه کودکان لکنتی و غیرلکنتی بین جملات ساده و پیچیده تفاوت معناداری از لحاظ میزان ناروانی وجود داشت (05/0>p). نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در سطح گفتار خودانگیخته، کودکان لکنتی و غیرلکنتی با افزایش پیچیدگی نحوی دچار میزان ناروانی بیش‌تری می‌شدند و نیز کودکان لکنتی با افزایش پیچیدگی نحوی، میزان ناروانی بیش‌تری را نسبت به کودکان غیرلکنتی نشان می‌دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر طول گفته بر روانی گفتار خودانگیخته کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان

Objective: recently, researchers have increasingly turned to study the relation between stuttering and utterance length. This study investigates the effect of utterance length on the amount of speech dysfluency in stuttering Persian-speaking children and adults in conversational speech. The obtained results can pave the way to reach a better understanding of stuttering of child and adults, as w...

متن کامل

بررسی و مقایسه اثر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار بزرگ سالان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در تکلیف تقلید جملات

مقدمه: چگونگی ارتباط میان پیچیدگی نحوی با ناروانی های لکنت در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار بزرگ سالان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان بود. نتایج به دست آمده می تواند جهت شناخت بیشتر ماهیت لکنت بزرگ سال و نیز یافتن شیوه های مناسب تر برای درمان آن کاربرد داشته باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مق...

متن کامل

مشاهدات اولیه مقایسه تأثیر جملات ساده و پیچیده بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان ۶-۴ ساله در تکلیف تقلید جملات

چکیده مقدمه: پژوهش های متعددی به بررسی ارتباط لکنت با عوامل زبان‎شناختی مختلف پرداخته اند؛ به طوری که بعضی از این نتایج نشان می‎دهند که در کودکان لکنتی گفته های ناروان نسبت به گفته های روان پیچید ه تر هستند. هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه تأثیر جملات ساده و پیچیده بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در تکلیف تقلید جملات بود. نتایج حاصله شاید بتواند در جهت شناخت بیشتر ماه...

متن کامل

اثر طول گفته بر روانی گفتار خودانگیخته کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان

هدف: چگونگی ارتباط میان طول گفته با ناروانی های لکنت در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف این پژوهش نیز، بررسی تاثیر طول گفته بر میزان ناروانی گفتار کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان در تکلیف گفتار خودانگیخته می باشد. نتایج بدست آمده می تواند جهت شناخت بیشتر ماهیت لکنت کودک و بزرگسال و نیز یافتن شیوه های مناسب تر برای درمان آن کاربرد داشته باشد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- ت...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های آکوستیکی مربوط به کنترل حرکتی گفتار در کودکان لکنتی و غیرلکنتی

Objective Stuttering is a developmental disorder of speech fluency with unknown causes. One of the proposed theories in this field is deficits in speech motor control that is associated with damaged control, timing, and coordination of the speech muscles. Fundamental frequency, fundamental frequency range, intensity, intensity range, and voice onset time are the most important acoustic componen...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 3

صفحات  178- 183

تاریخ انتشار 2010-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023