× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر کاربرد آبیاری تلفیقی با آب شور بر شوری عصاره اشباع خاک و عناصر گیاهی گیاه سورگوم و شبیه‌سازی نمک خروجی توسط مدل SWAP

نویسندگان

  • حمیدرضا عشقی زاده استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان .
  • محمد فیضی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان .
  • مرضیه یزدخواستی دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد آب شور و شیرین بر شوری عصاره اشباع خاک، تحقیقی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده پنج  مدیریت آبیاری شامل: آبیاری با آب شور (شوری برابر 5 دسی زیمنس بر متر)؛ آبیاری با آب شیرین (آب شهری با شوری برابر 4/0 دسی زیمنس بر متر)؛ آبیاری یک در میان؛ آبیاری با آب تلفیقی و آبیاری با آب شیرین تا خوشه­دهی و سپس آب شور بود. نتایج نشان داد تیمار آبیاری یک درمیان کمترین و تیمار آب شور بیشترین مقدار تغییر املاح عصاره اشباع خاک را نسبت به ابتدای فصل داشت. کمترین افزایش شوری در عصاره اشباع خاک در پایان فصل کشت مربوط به تیمار آبیاری یک درمیان بود. افزایش شوری سبب کاهش معنادار پتاسیم و افزایش معنادار سدیم در اندام هوایی گیاه شد. داده­های نمک خروجی از ناحیه ریشه توسط مدلSWAP و اندازه­گیری های مزرعه­ای نشان داد که مدلSWAPمقدار نمک را بیشتر از مقدار واقعی برآورد کرده است. ضریب تعیین به ترتیب برای نمک خروجی در میانه و انتهای فصل کشت 75/0 و 81/0 به­دست آمد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Due to the dry climate and limitation of fresh water resources, using fresh and salt water is a solution for crop production under salinity conditions. This study was conducted at Isfahan University of Technology as a randomized complete block design with three replications and five irrigation management treatments in 2014. The treatments included irrigation with saline water (with the salinity...

تعیین شکل توزیع رطوبت در خاک مستلزم صرف وقت وانجام آزمایش‌های صحرایی پرهزینه است. مدل‌های شبیه‌ساز جایگزین مناسبی درپاسخ‌گویی به مسائل مربوط به حرکت وتوزیع آب هستند.در این پژوهش، شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت آبیاری قطره‌ای با مدل SWAP انجامگرفت وکارآیی مدل فوق درمقایسه بانتایج میدانی ارزیابی شد.مدلSWAP  براساس اطلاعات اندازه‌گیری شده ازمزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز تح...

استفاده از مدل­های شبیه­سازی یکی از راه­کارهای پیش­بینی اثرات آب‌های شور بر عملکرد محصول و شوری خاک می­باشد. در این تحقیق شوری خاک و عملکرد ذرت علوفه­ای در شرایط آبیاری با آب شور با استفاده از دو مدل SWAP و SALTMED ارزیابی شدند. بدین منظور آزمایش­های مزرعه‌ای در تیمارهای مختلف استفاده ثابت و تناوبی آب شور و غیر شور (با اعمال آب غیر شور در تناوب یک در میان، سه در میان و پنج در میان آب شور) در دو...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

The main objective of this study was evaluation of integrated management and mixing saline/fresh water on soil salinity distribution. For this purpose, a field was selected and 32 plots were made in it with a 6 m×2.5 m size. A split plot experiment was employed with two sunflower varieties (Alstar and Hisan33), four irrigation schemes (CIS) and four replications. Irrigation schemes being ...

استفاده از مدل­های شبیه­سازی یکی از راه­کارهای پیش­بینی اثرات آب های شور بر عملکرد محصول و شوری خاک می­باشد. در این تحقیق شوری خاک و عملکرد ذرت علوفه­ای در شرایط آبیاری با آب شور با استفاده از دو مدل swap و saltmed ارزیابی شدند. بدین منظور آزمایش­های مزرعه ای در تیمارهای مختلف استفاده ثابت و تناوبی آب شور و غیر شور (با اعمال آب غیر شور در تناوب یک در میان، سه در میان و پنج در میان آب شور) در دو...