تأثیر کاربرد برگی نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی نارنگی رقم پرل تانجلو

نویسندگان

  • سپیده خواجه‌زاده دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • محمدحسن مرتضوی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • نوراله معلمی استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

تغذیه درختان میوه و استفاده از تنظیم­کنندهای رشد مناسب، می­تواند در کمیت و کیفیت میوه درختان نقش موثری داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر نفتالین استیک اسید (در غلظت­های 0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) و سولفات پتاسیم (در غلظت­های 0، 5/0 و 1 %) بر میزان محصول و کیفیت میوه نارنگی رقم پرل تانجلو بود. این پژوهش در سال 1394 در یک باغ تجاری در حومه شهرستان دزفول با 12 تیمار و سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به اجرا در آمد. درختان 16 ساله نارنگی پرل روی پایه نارنج در خرداد ماه با  نفتالین استیک اسید با غلظت صفر، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر و سولفات پتاسیم با غلظت­های صفر، نیم و یک درصد محلول­پاشی شدند. میوه­ها در آذر ماه همان سال برداشت و جهت بررسی ویژگی­های کمی و کیفی به دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند. نتایج نشان داد که غلظت 100 میلی­گرم در لیتر نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم 5/0 درصد به ترتیب باعث افزایش معنی­دار ویتامین ث و مواد جامد محلول میوه شدند. نفتالین استیک اسید 100 میلی­گرم در لیتر همراه با سولفات پتاسیم 1% موجب افزایش معنی­ دار عملکرد درختان گردید. با وجود تاثیر مثبت استفاده از نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم در بهبود ویژگی­های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم پرل تانجلو، لازم است بررسی­های تکمیلی در چند سال به منظور کاهش اثرات محیطی با توجه به میزان بار درخت انجام گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو

به‌منظور بررسی تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوۀ دو رقم هلو، این تحقیق در کلکسیون درختان میوۀ هسته‌دار ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت‌پوشان وابسته به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز، در سال 1391 انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل دو رقم هلو (‘انجیری مالکی’ و ‘کوثری’) و فاکتور دوم نفتالین ا...

متن کامل

اثر نفتالین استیک اسید، سولفات پتاسیم، سولفات آهن و سولفات روی به روش تزریق در تنه بر ویژگی های کمی و کیفی میوه خرما رقم کبکاب

خاک های مناطق پرورش خرما بیشتر دارای ph بالاتر از 7 بوده و در این شرایط جذب بیشتر عناصر غذایی و به ویژه عناصر غذایی کم مصرف از جمله آهن و روی مشکل است. همچنین برای مصرف بهینه کود و ممانعت از آلوده شدن آب های زیر زمینی با کاربرد کودها به صورت خاکی در این پژوهش اثر استفاده از روش سریع تزریق تنه ای برخی کودهای شیمیای با غلظت های مختلف و استفاده از نفتالیک استیک جهت بالا بردن کمیت و کیفت میوه خرما ...

اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (vitis vinifera l.) رقم رشه

در این پژوهش اثر محلول پاشی برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور رقم رشه بررسی شد. پنج تیمار محلول­پاشی شامل محلول­پاشی با آب (شاهد)، یک بار محلول­پاشی به غلظت یک و نیم و سه گرم در لیتر و دو بار محلول­پاشی به غلظت یک و نیم و سه گرم در لیتر استفاده شدند. محلول پاشی اول در انتهای گلدهی و دومین محلول پاشی پانزده روز بعد از محلول پاشی اول انجام گرفت. نتایج نشان داد که میانگین وزن ح...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف سولفات روی و آهن بر ویژگی‌های کمی و کیفی سویا رقم L17

چکیده مقدمه: سویا از منابع مهم روغن خوراکی و پروتئین گیاهی است و تقریباً 50 درصد تولید دانه‌­های روغنی دنیا را تشکیل می­‌دهد. عناصر غذایی کم‌مصرف برای رشد طبیعی گیاهان و حصول عملکرد و کیفیت مناسب محصول ضروری هستند؛ به‌­عنوان مثال عنصر آهن در تشکیل کلروفیل گیاهی و عنصر روی برای تولید هورمون رشد اکسین و انجام فتوسنتز نقش دارند. پژوهش حاضر به­‌منظور بررسی تأثیر مصرف خاکی عناصر آهن و روی بر عملکرد و...

متن کامل

تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون

به منظور جلوگیری از چروکیدگی میوه زیتون و حفظ شادابی آنها، همچنین افزایش ماده خشک و محتوای روغن آنها اثرات ضدتعرقی کائولین در سه سطح (0، 5/2% و 5%) بر چهار رقم زیتون (میشن، کنسروالیا، کایلت و بلیدی) در یک دوره چهار ماهه با سه تکرار در اهواز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کائولین اثر معنی­داری بر اندازه میوه، نسبت وزن تر گوشت به هسته، نسبت وزن خشک گوشت به هسته و درصد روغن در ماده خشک میو...

متن کامل

تأثیر محلول‌پاشی اسید نفتالین استیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل‌دلمه‌ای رقم کالیفرنیا واندر

به‌منظور مطالعه اثر تنظیم‌کننده‌ رشد گیاهی اسید نفتالین استیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل‌دلمه‌ای رقم کالیفرنیا واندر، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل اسید نفتالین استیک در پنج سطح صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی اسید نفتالین استیک تأثیر معنی‌داری بر صفات رو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  16- 26

تاریخ انتشار 2018-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021