تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: در یادگیری یک مهارت جدید، تمرین بدنی تنها روش کسب یک مهارت تازه نیستند و مدل­های یادگیری مشاهده­ای، یادگیری دامنه­ای از حرکات را تسهیل می­کند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین مشاهده­ایی و ترکیبی بر یادگیری زمان‌بندی نسبی است. روش شناسی: بدین منظور 60 دانشجوی دختر غیر رشته تربیت بدنی که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل و فاقد تجربه قبلی در تکلیف مورد نظر بودند، از میان 300 دانشجوی دانشجویی غیرتربیت بدنی دانشگاه خوارزمی انتخاب شدند و بر اساس نوع تمرین و نوع بازخورد به طور تصادفی به 4 گروه مشاهده با بازخورد 33 %، مشاهده با بازخورد100%، ترکیبی با بازخورد33% و ترکیبی با باخورد 100% تقسیم شدند. آزمودنی ها یک تکلیف زمانبندی متوالی را که شامل فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان‌بندی نسبی بود، انجام دادند. این پژوهش شامل 2 مرحله اکتساب و یادداری است. در مرحله اکتساب گروه مشاهده­ایی با بازخورد 33% و مشاهده­ای با بازخورد 100%، 4 بلوک 12 کوششی از الگویی را مشاهده کردند. دو گروه دیگر که شامل گروه ترکیبی با بازخورد 33% و ترکیبی با بازخورد 100% بودند در این مرحله ابتدا 2 بلوک 12 کوششی مشاهده وسپس 2 بلوک 12کوششی تمرین بدنی اجرا نمودند. آزمودنی ها در مرحله یادداری هر 4 گروه 1 بلوک 12 کوششی از یک تکلیف با حفظ زمانبندی نسبی یکسان با مرحله اکتساب اجرا کردند. یافته ها: برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس یک راهه با اندازه­گیری­های مکرر در مرحله اکتساب و تحلیل عاملی دوراهه2× 2 برای بررسی داده‌ها در مرحله یادداری استفاده شد. نتایج در مرحله اکتساب تفاوت معنی­داری در اثر اصلی بازخورد(001/0< P ، 868/14 F=) و بلوک(000/0< P ، 265/21 F=) در یادگیری زما‌ن‌بندی نسبی وجود دارد و در مرحله یادداری تفاوت معنی‌داری  و در اثر اصلی بازخورد(007/0< P ، 989/7 F=) و نوع تمرین(008/0< P ، 495/7 F=) در یادگیری زمان‌بندی نسبی وجود دارد بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، تمرین ترکیبی موجب افزایش یادگیری زمان‌بندی نسبی و تمرین مشاهده‌ای موجب کاهش یادگیری زمان‌بندی نسبی شد، و در نوع بازخورد، بازخورد 100 % موجب کاهش یادگیری زمان‌بندی نسبی و بازخورد 33 % موجب یادگیری زمان‌بندی نسبی شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان بندی متوالی

مقدمه و هدف: در یادگیری یک مهارت جدید، تمرین بدنی تنها روش کسب یک مهارت تازه نیستند و مدل­های یادگیری مشاهده­ای، یادگیری دامنه­ای از حرکات را تسهیل می­کند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین مشاهده­ایی و ترکیبی بر یادگیری زمان بندی نسبی است. روش شناسی: بدین منظور 60 دانشجوی دختر غیر رشته تربیت بدنی که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل و فاقد تجربه قبلی د...

متن کامل

اثر نوع تمرین و نوع ارائه بازخورد بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر نوع تمرین (بدنی و مشاهده ای) و نوع بازخورد (خودکنترلی و جفت شده) بر زمان بندی نسبی و مطلق و همچنین مقایسه درصد طلب بازخورد و استراتژی درخواست بازخورد خودکنترلی طی تمرین بدنی و مشاهده ای بود. ??? دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان به طور تصادفی ساده در چهار گروه تمرین بدنی (خودکنترلی و جفت شده) و تمرین مشاهده ای (خودکنترلی و جفت شده) جایگزین شدند. ابزار ...

15 صفحه اول

مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. به منظور اجرای این طرح، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنة سنی 23-19 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و ترکیبی (قالبی – تصادفی و تصادفی – قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامة حرکتی تعمیم یافتة متفاوت (تغییر ...

متن کامل

تأثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی است. بیست نفر از سالمندان زن اهوازی به روش نمونه‌گیری در دسترس در تحقیق شرکت کردند و به دو گروه بازخورد خودکنترل و گروه جفت‌شده تقسیم شدند. تکلیف شامل ایستادن بر روی پلت‌فرم دستگاه استابیلومتر و تلاش برای حفظ پلت‌فرم به صورت افقی تا حد امکان، در هر کوشش30 ثانیه‌ای بود. در مر...

متن کامل

اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

مقدمه و هدف: شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیری اثر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد به کوشش‌های دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت و منفی بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی است. روش شناسی: هفتاد و پنج دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی 467/2 ± 5/22 سال (35 پسر و 40 دختر) به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دق...

متن کامل

تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر الگودهی خودکنترلی (ارائة الگو به یادگیرنده در زمان­هایی که خودش درخواست کند)، بر یادگیری یک تکلیف زمان­بندی متوالی بود. در این آزمایش 24 آزمودنی راست­دست (12 پسر و 12 دختر 19 تا 20 ساله) داوطلبانه انتخاب و از لحاظ نوع الگودهی به دو گروه خودکنترلی و جفت­شده تقسیم شدند. تکلیف حرکت در مسیر از قبل مشخص­شده با فشردن کلیدهای 1، 4، 5 و 8 دستگاه زمان­بندی متوالی با حفظ زما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 20

صفحات  15- 22

تاریخ انتشار 2014-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021