تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

نویسندگان

  • صابر صادق پور دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • لطفعلی ناصری دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده

در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه‌ای انگور ‘بی‌دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره‌های طویل‌شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (BAP)و 1/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار قرارگرفت. براساس نتایج، بیشترین پرآوری (6/7 شاخساره بر ریزنمونه)، وزن خشک و تر تودة گیاهی، سطح برگ و شاخص کلروفیل از غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر کیتوسان به دست آمد. بیشترین طول شاخساره و قطر شاخساره در غلظت 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر کیتوسان مشاهده شد. بیشترین طول میان‌گره در هر دو محیط کشت شاهد و 40 میلی‌گرم در لیتر کیتوسان مشاهده شد. به‌طور کلی، اثر غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر کیتوسان در بهبود شاخص‌های پرآوری انگور رقم ‘بی‌دانة قرمز’ معنادار بود. از این‌رو، می‌توان آن را مادة محرک رشد در افزایش پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانة قرمز’ استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای دو رقم انگور

ارقام انگور قزل اوزوم و بیدانه قرمز از ارقام بازارپسندی هستند که دارای میوه های قرمز ترد و آبدار می باشند و بیشتر به صورت تازه خوری یا کشمش (رقم بیدانه قرمز) و یا عرضه در زمستان (رقم قزل اوزوم) استفاده می شوند. به طور کلی ازدیاد درون شیشه ای گیاهان چوبی از جمله انگور مشکل تر از گیاهان علفی می باشد و با توجه به این که مرحله پرآوری یکی از مراحل اصلی ریزازدیادی است و سرعت رشد فاکتور مهمی در پرآوری...

تأثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه‌ای سیب رقم گالا

سیلیسیوم اثر مفیدی بر رشد بسیاری از گیاهان دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نانو‌‌سیلیس بر پرآوری و بهبود برخی صفات رشد سیب رقم گالا در شرایط درون‌شیشه‏ای انجام شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح نانو‌اکسید سیلیس (صفر، 25، 50، 100و 200‏ میلی‌گرم در لیتر) در پنج تکرار اجرا و میانگین نتایج با آزمون چند‌دامنه‌ای دانکن مقایسه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با ...

متن کامل

اثرات کیتوسان در پرآوری درون‌شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل‌اوزوم

انگور رقم قزل­ اوزوم از ارقام بازارپسند و پراهمیت بوده و دارای میوه­ های قرمز ترد و آبدار می ­باشد. در ازدیاد درون شیشه‌ای گیاهان چوبی از جمله انگور مرحله پرآوری از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. بنابراین سعی بر آن است که با روش‌های مختلفی بتوان این مرحله را با موفقیت انجام داده و تسریع نمود. در پژوهش حاضر اثرات غلظت‌های مختلف کیتوسان با وزن مولکولی پایین در پرآوری انگور رقم قزل­ اوزوم مورد برر...

متن کامل

تأثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه ای انگور (vitis vinifera l.) رقم ‘بی دانة قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه ای انگور ‘بی دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره های طویل شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (bap)و 1/0 میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (iba) و غلظت های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

متن کامل

دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بی‌دانه از طریق هیبریداسیون درون گونه‌ای ارقام انگور دانه‌دار و بی‌دانه

به منظور ایجاد ارقام جدید انگور بی‌دانه با داشتن صفات مختلف مانند طعم متفاوت، اندازه حبه‌های درشت‌تر  با رنگ­های متنوع و تاریخ‌های رسیدگی متفاوت این طرح تحقیقاتی به اجرا آمد. در این تحقیق ارقام انگور بی‌دانه سفید، بی‌دانه قرمز، پرلت و فلیم سیدلس با ارقام دانه دار با حبه درشت، پوست رنگی و زود رس شامل ارقام قزل اوزوم، مام برایمه، قره گندمه و رقم موسکات به عنوان والد مادری  تلاقی داده  شدند. خوشه‌...

متن کامل

تأثیر خشک کردن دو مرحله‌ای انگور بی‌دانه قرمز بر کیفیت کشمش

دست‌یابی به شرایط بهینه در فرایند خشک کردن می‌تواند اثر مهمی بر زمان فر آوری و بهبود شاخص‌های کیفی این محصول داشته باشد. در این تحقیق کیفیت خشک شدن انگور بی‌دانه قرمز در دمای دو مرحله‌ای و روش‌های مختلف آماده سازی محصول مورد بررسی قرار گرفت. خشک شدن انگور به دو صورت یکی با دمای ثابت 50، 60، 70 و 80 درجه سلسیوس و دیگری با دمای دو مرحله‌ای انجام گرفت. در روش دو مرحله‌ای ابتدا نمونه‌ها تحت دمای 80...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 3

صفحات  653- 661

تاریخ انتشار 2014-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021