تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

نویسندگان

  • محمد عبدالهی دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیا‌ه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج
  • مهدی صدروی دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیا‌ه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج
  • مهسا خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج
چکیده مقاله:

تأثیر دو قارچ Metarhizium anisopliae وTrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون‌های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. در این آزمایش تمام تیمارها بر مرگ و میر لارو سن دوم و تفریخ تخم این نماتد اثر داشتند. بیشترین مرگ و میر در لاروهای تیمار‌شده با عصارة کشتT. harzianum  و بیشترین بازدارندگی از تفریخ تخم در تیمار عصارة M. anisopliae مشاهده شد. استفادة تلفیقی از عصارة کشت و سوسپانسیون قارچ‌ها تفاوت معنی‌داری نسبت به استفادة هر‌یک از قارچ‌ها به‌طور جداگانه ایجاد نکرد. در بررسی‌های گلخانه‌ای، آزمایشی به‌صورت طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار انجام شد. در این آزمایش قارچT. harzianum  سبب افزایش رشد گیاه در مقایسه با شاهد سالم و گیاه مایه‌زنی‌شده با نماتد شد، هرچندM. anisopliae  در مقایسه با گیاه مایه‌زنی‌شده با نماتد سبب بهبود فاکتورهای رشدی گیاه شد، در مقایسه با شاهد افزایش معنی‌داری نشان نداد. بررسی فاکتورهای تولید مثلی نماتد در گلخانه نشان داد که هر دو قارچ سبب کاهش معنی‌داری در صفات تولید مثلی نماتد از جمله تعداد گال شدند. قارچM. anisopliae  در مقایسه باT. harzianum  تأثیر بیشتری بر شاخص‌های تولید مثلی نماتد گذاشت. تلفیق دو قارچ در آزمایش‌های گلخانه‌ای، تفاوت معنی‌داری در مقایسه با کاربرد جداگانة هر‌یک از قارچ‌ها نشان نداد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر metarhizium anisopliae و trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی، meloidogyne javanica

تأثیر دو قارچ metarhizium anisopliae وtrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 ...

متن کامل

کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

در تحقیق حاضر، کاربرد همزمان دو گونه Trichoderma harzianum و T. virens به همراه دو جدایه از باکتری Bacillus subtilis، در کاهش شاخص های بیماریزایی نماتد Meloidogyne javanica و بهبود فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی ارزیابی گردید. آزمون سنجش زیستی، کاربرد عصاره کشت گونه های قارچی و سوسپانسیون جدایه های باکتریایی را به صورت تکی و تلفیقی بر تفریخ تخم و مرگ و میر لارو نماتد بررسی نمود. در تیمار ترکیبی...

متن کامل

اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.)مهم‏ترین نماتدهای انگل گیاهان جالیزی هستند که علاوه بر کاهش پنج‌درصدی محصولات کشاورزی، موجب فراهم شدن شرایط برای آلودگی گیاه به بیمارگرهای دیگر نیز می‌شوند. قارچ Trichoderma harzianum Rifai یکی از عوامل بالقوه در مهار زیستی اغلب عوامل بیماری‏زای گیاهی از جمله نماتدها است. به منظور شناسایی جدایه‌های مؤثر T. harzianum برای ک...

متن کامل

effect of metarhizium anisopliae and trichoderma harzianum on root knot nematode, meloidogyne javanica

to evaluate the effect of metarhizium anisopliae and trichoderma harzianum on root knot nematode (meloidogyne javanica) in tomato, experiments was performed under controlled as well as greenhouse conditions. volatile and non-volatile tests showed that there is no inhibitory effect against every one of each biocontrol agents. on the larval mortality and inhibition of egg hatching, a laboratory t...

متن کامل

بررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ i2375 Trichoderma harzianum و ورمی کمپوست در مهار زیستی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne javanica) گوجه فرنگی

چکیده در این تحقیق اثر تلفیقی و جداگانه قارچ  i2375 Trichoderma harzianum و کود آلی ورمی­کمپوست روی مهار بیماریزایی نماتد ریشه­گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه­ای ارزیابی گردید. با استفاده از ویژگی­های ریخت­شناسی، نماتد ریشه­گرهی و جدایه­ی قارچ، مورد شناسایی قرار گرفتند. در شرایط گلخانه­ای اثر کاربرد تلفیقی و جداگانه­ی ورمی­کمپوست و قارچ T. harzianum روی عوامل رشدی گیاه گوجه­فرنگی و ع...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  67- 76

تاریخ انتشار 2014-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023