× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران

نویسندگان

  • خیرالله پروین استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد زرشگی دکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، اصلی‌ترین چالش شهر تهران است. دلیل اصلی تراکم بالا در تهران را نیز می‌توان تمرکز متورمانۀ سیاسی-اداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت. تراکم‌زدایی حقوقی از شهر تهران شأن قانونگذاری دارد، نه شأن مقررات‌گذاری. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که اصلی‌ترین علل عدم تحقق تراکم‌زدایی حقوقی-اداری از تهران چیست؟ فرضیۀ اصلی تحقیق حاضر را که در راستای بررسی علل اصلی تحقق تراکم‌زدایی حقوقی-اداری از تهران است، می‌توان در چهار نکتۀ کلیدی بیان کرد: الف) ساختار حقوقی-سیاسی بسیط و متمرکز در پایتخت؛ ب) اقتدارگرایی مقامات حاکم و رسوخ فرهنگ سیاسی تمرکزگرا در ذهن مسئولان؛ ج) تفسیر محدودنگر شورای نگهبان در خصوص دایرۀ صلاحیت واحدهای اداری محلی؛ د) عدم اهتمام به اجرای قوانین مرتبط با تراکم‌زدایی. این تحقیق از لحاظ روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می‌توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می‌شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت...

  Basically Iran laws and regulations on the safety of nuclear installations were inspired by the respected international rules and norms, while in some cases there exist differences, the contents of most of these regulations are those of IAEA documents relating to safety of nuclear installations. In the mean time, the current laws and regulations of Iran on nuclear safety installations ar...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالش‌های ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت به‌منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دورۀ مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دورۀ بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متول...

کلانشهر تهران امروزه علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری، با گونه‌های مختلف دیگری از تمرکز نیز مواجه است. در این زمینه می‌توان از تمرکز اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی-آموزشی، جمعیتی، صنعتی و .... نام برد. این مهم را نباید از نظر دور داشت که ذات دولت محور قانون اساسی، ساختار حقوقی-سیاسی بسیط و رسوخ فرهنگ سیاسی تمرکزگرا، در شکل‌گیری گونه‌های مختلف تمرکز در تهران تاثیر بسزایی داشته‌ا...

  نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی می‌تواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد.تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسائل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و...اندیشمندان مختلف را به تأملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت.در این میان، دو رهیافت سرزمین‌گرا و دولت‌گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته شد.رهیافت نخست؛آن است که اگر دولت متمرکز در سرزمینی مستقل شکل بگیرد، ...