تأملی بر پژوهش میان‌رشته‌ای در آموزش عالی

نویسندگان

  • احمد رضا نصر استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان،‌ایران.
چکیده

تحولات گوناگون دهه‌های اخیر موجب شده تا پژوهش‌های مشارکتی و میان‌رشته‌ای از سوی مؤسسه‌های پژوهشی و همچنین نهادها و مجامعی که در پژوهش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرد. به واسطه ضرورت جامع‌نگری در حل مسائل و درک پیچیدگی و چندبعدی بودن مسائل پیش روی جوامع بشری، این تفکر شکل گرفته که اگر پژوهشگران یک رشته علمی درگیر بررسی مسئله‌های مهم بر بنیاد بینش تخصصی خود و بدون یاری جستن از متخصصان سایر رشته‌های علمی به ارائه طریق اقدام کنند، ممکن است بدون ملاحظه و مداقّه در تمام وجوه و ابعاد مسائل به عرضه راه‌حل‌هایی متعدد ولی ناکارآمد، برای آنها اقدام کنند. بر این ‌اساس، سیاست‌گذاران پژوهش به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولاً پژوهش‌های مربوط به مسائل اجتماعی با کمک پژوهشگران حوزه‌های علمی مختلف صورت گیرد، ثانیاً پژوهشگران به صورت گروهی و در تعامل با یکدیگر فعالیت کنند، ثالثاً یافته‌های آنها به گونه‌ای تلفیق شود که حتی‌الامکان راه‌حلی جامع و مورد توافق برای حل مسئله ارائه شود و در نهایت اینکه تحقق این مهم از طریق پژوهش میان‌رشته‌ای امکان‌پذیر می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأملی بر پژوهش میان رشته ای در آموزش عالی

تحولات گوناگون دهه های اخیر موجب شده تا پژوهش های مشارکتی و میان رشته ای از سوی مؤسسه های پژوهشی و همچنین نهادها و مجامعی که در پژوهش ها سرمایه گذاری می کنند، مورد حمایت قرار گیرد. به واسطه ضرورت جامع نگری در حل مسائل و درک پیچیدگی و چندبعدی بودن مسائل پیش روی جوامع بشری، این تفکر شکل گرفته که اگر پژوهشگران یک رشته علمی درگیر بررسی مسئله های مهم بر بنیاد بینش تخصصی خود و بدون یاری جستن از متخصص...

متن کامل

مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره‌های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته)

زمینه و اهداف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای دوره­های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی انجام پذیرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی جامعه­ی آماری پژوهش، اساتید رشته تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیکی، دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی و فناوری و اطلاع‌رسانی در آموزش بودند که تعداد 18 نفر از میان آن­ها به‌صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب ...

متن کامل

ظرفیت‌های روش پژوهش روایتی در حوزه‌ مطالعات آموزش عالی

بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهش روایتی، راهبردی حیاتی در علم فراهم می‌کند، اما منابع محدودی برای کمک به افراد در جهت اجرا و تدوین یافته‌های این نوع مقاله‌ها وجود دارند. مقاله حاضر با هدف معرفی ظرفیت‌های پژوهشی روش پژوهش روایتی در حوزه‌ مطالعات آموزش عالی تدوین شده ‌است. برای شناسایی و معرفی رویکردهای پژوهش روایتی در حوزه مطالعات آموزش عالی، از روش اسنادی استفاده شد. در ابتدا و پس از جستجوی اسناد م...

متن کامل

اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی؛ تأملی بر راهبرد‌های بهبود استاندارد‌های اخلاقی در آموزش‌های دانشگاهی

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در آموزش‌های دانشگاهی و پیشنهاد راه‌هایی برای تقویت این استانداردها در مؤسسات آموزش عالی است. در این مطالعه از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و الگوی تلفیقی کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، نمونه آماری مورد نیا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 23

صفحات  15- 50

تاریخ انتشار 2010-07-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022