تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان

نویسندگان

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در هرنظام آموزشی موفق مهم ترین مسئله انتخاب ارزشها‘اهداف وفلسفه ایی منسجم است . علت اهمیت این مسائل این است که هر نظام آموزشی به نوعی درصدد تربیت انسان آرمانی است وبدون نظام ارزشی وداشتن اهداف تربیت چنین انسانی ممکن نیست . انسان آرمانی محصول فلسفه تربیتی کمونیستی در جهت هدف کلی این فلسفه که جامعه بی طبقه است تربیت میشود و نیز ارزشها و ضدارزشهایش براساس همین مکتب واز طریق آموزش و پرورش در وی نه...

در هرنظام آموزشی موفق مهم ترین مسئله انتخاب ارزشها‘اهداف وفلسفه ایی منسجم است . علت اهمیت این مسائل این است که هر نظام آموزشی به نوعی درصدد تربیت انسان آرمانی است وبدون نظام ارزشی وداشتن اهداف تربیت چنین انسانی ممکن نیست . انسان آرمانی محصول فلسفه تربیتی کمونیستی در جهت هدف کلی این فلسفه که جامعه بی طبقه است تربیت میشود و نیز ارزشها و ضدارزشهایش براساس همین مکتب واز طریق آموزش و پرورش در وی نه...

معمولاً خلاقیت در نظام تعلیم و تربیت موضوعی فراموش شده است. با این حال از سال 1980 نقش و جایگاه مدرسه در پرورش خلاقیت، اهمیت بیشتری پیدا کرد. خلاقیت را باید تخیلی کاربردی دانست که هدفش ایجاد تمرکز برای نوآوری است. مدرسه در نظام تعلیم و تربیت نقشی مهم در ایجاد نوآوری سازنده در دانش آموزان و ایجاد نگرش های نوین در آنها دارد. امروزه در مدارس مدرن از فناوری های یادگیری نوینی برای پرورش خلاقیت دانش آ...

:پژوهش کیفی حاضر با هدف بررسی مقایسه­ای صلاحیت آموزش عالی و آموزش و پرورش در کار تربیت معلم انجام شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، با کدگذاری باز داده­های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ، کدگذاری و مقوله­بندی و سپس تحلیل شدند. شرکت­کنندگان در این پژوهش، به شیوه ی نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. در مجموع 22 نفر نمونه را تشکیل دادند. از مجموع دیدگاه­ها و نظرات مصاحبه شوندگان، این چ...

از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی اصلی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ابعاد و ساحت‌های تعلیم و تربیت در کشور می باشد، لذا در این راستا مطالعه حاضر در نظر دارد، موفقیت نظام آموزش و پرورش را در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموختگان آموزش و پرورش استان فارس می‌باشد که تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک ها ی تربیتی  معلمان زن با پرورش خلاقیت دانش آمـوزان دختـر  آنها در پایه اول راهنمایی منطقه 6 آموزش و پرورش شهرتهران " می پردازد. تعداد 76 نفر (38 و مدیر38 معلم) حجم نمونه را تشکیل یم دهد.ابزار سنجش از دو پرسشنامه محقق ساخته؛ 40 سوالی سـبک  به ترتیب بر اساس سبکها تربیتی بامر ندی (1991) و 30 سـوال ی خلاقیـ ت بـر اسـاس تسـت سـنجش خلاقیت هومن (1385) می دهد که براساس فن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود