تاثیرات پست-مدرنیسم در برنامه‌ریزی شهری به عنوان انتظامی میا‌ن‌رشته‌ای

نویسندگان

  • راضیه موسوی خورشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • محمدرضا گلیج دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده

پست مدرنیزم را می‌‌توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه‌های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد‌های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه‌ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه‌ای که برنامه‌ها و اهداف را در برنامه‌ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی‌های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت‌ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت‌های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه‌ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن‌ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه‌ریزی‌های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن‌ها را به برنامه‌ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه‌های بنیادی در میان پست مدرن‌ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن‌ها را به برنامه‌ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیرات پست-مدرنیسم در برنامه ریزی شهری به عنوان انتظامی میا ن رشته ای

پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدید...

متن کامل

پست مدرنیسم در شهرسازى

پست مدرنیسم را فراگیرترین ویژگى مدرنیسم مى ‏دانند که مشخصه آن تقلید ترکیبى (Pastiche) است. لحظه پست مدرن زمانى فرا مى ‏رسد که آوانگارد (مدرن) دیگر قادر به ادامه دادن و پیشروى نبوده و نمى‏ تواند گامى فراتر به سمت جلو بردارد. پاسخ پست مدرن به مدرن متضمن تصدیق این نکته است که گذشته باید به تجدیدنظر یا بازنگرى در خود اقدام کند زیرا گذشته واقعا نمى‏ تواند نابود شود به دلیل آن که نابودى گذشته به سکوت...

متن کامل

مدرنیسم، پست مدرنیسم و تئوری حسابداری مالی

واژه گانی همچون مدرنیسم و پست مدرنیسم اخیرا در ادبیات و محاورات روزمره استفاده پرکاربردی دارند. با این وجود مفاهیم و عقائد بنیادین، عمدتاً طبقه بندی و تعاریف محدود و مختصر را به باد فراموشی سپرده است. این مقاله براساس روش کتابخانه ای و تفسیری برآن است تا ریشه های مدرنیسم و پست مدرنیسم را در ایجاد و توسعه مفاهیم حسابداری مالی توضیح دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مربوط به مدرنیسم و پست...

متن کامل

پست مدرنیسم یا نئورمانتیسیسم

     هر دو مکتب رمانتیسیسم و پست مدرنیسم تأثیرات شگرفی بر تحولات اندیشه‌ها، تفکرات و سبک‌های هنری و ادبی در تاریخ جامعه ی غربی گذاشته‌اند. در این مقاله تشابهات مکتب پست مدرنیسم و مکتب رمانتیسیسم از سه منظر بررسی شده اند، هرچند هدف این نیست که بصورت قطعی اندیشه‌های پست مدرن را از نظر تشابه به رمانتیسیسم ثابت نماییم؛ لذا در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های دو مکتب در حوزه ی زیبایی شناسی به صورت مح...

متن کامل

جایگاه هویت انسان به ویژه زنان در دنیای پست مدرنیسم

در این مقاله پژوهشگر ابتدا به پژوهش در خصوص روند تحولات دوره های پیش مدرنیسم 1 1960،1989 ) و پست پست مدرنیسم 4 (آغاز دهه 1990 تا به امروز) ) 1450،1960 )، پست مدرنیسم 3 ) مدرنیسم 2 پرداخته و سپس با توجه ویژه به سیمای اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، موسیقی و جامعه اطلاعاتی به جایگاه هویت انسانی به ویژه زنان پرداخته و خصوصیات هر یک را تعیین و تجزیه و تحلیل نموده، آنگاه کلیه تحولات همراه با مفاهیم اصلی در ج...

متن کامل

اندیشه پست مدرنیسم وجایگاه زن

پست مدرنیسم به عنوان یک جنبش فکری عظیم امروزه هنر، سیاست، اقتصاد، علم، فرهنگ، هویت، درمانگری و.... را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر به کمک روش اسنادی وتحلیلی ضمن بررسی ابعادمعرفت شناختی وجامعه شناختی پست مدرنیسم، اصول بنیادی آن را معرفی می نمایدوبه بررسی تاثیرات گوناگون این اندیشه بر دانش روان شناسی به عنوان یک علم میان رشته ای می پردازد. پست مدرنیسم اساسا منطق نفی است وبا رد هربنیان فکری...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 3

صفحات  33- 60

تاریخ انتشار 2012-07-13

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022