تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی

نویسندگان

  • احمد حامی گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
  • حبیب کاظم نیا گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

     کاربرد محلول­های متانول روی اندام­های هوایی گیاهان باعث افزایش عملکرد، تسریع رسیدگی، کاهش اثر تنش خشکی درآنها می­شود. بدین منظور آزمایشی به­صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سه تکرار در سال زراعی 1392 جهت بررسی اثرات محلول­پاشی متانول در شرایط تنش آبی و بر اجزای عملکرد لوبیا­چیتی در مرحله­ی قبل و بعد از گلدهی و با غلظت­های حجمی پنج و 10 درصد انجام شد. تنش آبی در سه سطح آبیاری پس از تبخیر 70، 120 و170 میلی­متر از طشتک تبخیر کلاس A به عنوان فاکتور اصلی و محلول پاشی متانول با غلظت­های حجمی پنج و­10 درصد و در مراحل قبل و بعد از گل­دهی لوبیا چیتی (­M بدون محلول پاشی، M1 محلول پاشی با متانول پنج درصد قبل از گل­دهی، M2 محلول پاشی با متانول پنج درصد بعد از گل­دهی،  M3 محلول پاشی با متانول 10 درصد قبل از گل­دهی، M4 محلول پاشی با متانول 10 درصد بعد از گل­دهی) به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح بودند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر فاکتور اصلی، اثر فاکتور فرعی و اثر متقابل این دو فاکتور آزمایشی برارتفاع بوته، تعداد نیام در ساقه اصلی، وزن خشک اندام هوایی، وزن صد دانه، عملکرد دانه در هکتار، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود و بیشترین عملکرد دانه با میانگین  66/4486  کیلو گرم در هکتار در تیمار محلول­پاشی با متانول پنج درصد حجمی بعد از گلدهی و در تیمار آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر از طشتک  به دست آمد.در حالت کلی،تاثیر مصرف متانول در بهبود عملکرد گیاهان بهتر از شرایط عدم مصرف آن (M0) بوده است.      

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (phaseolus vulgaris l.) در شرایط تنش آبی

کاربرد محلول­های متانول روی اندام­های هوایی گیاهان باعث افزایش عملکرد، تسریع رسیدگی، کاهش اثر تنش خشکی درآنها می­شود. بدین منظور آزمایشی به­صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سه تکرار در سال زراعی 1392 جهت بررسی اثرات محلول­پاشی متانول در شرایط تنش آبی و بر اجزای عملکرد لوبیا­چیتی در مرحله­ی قبل و بعد از گلدهی و با غلظت­های ...

متن کامل

بررسی اثرات سویه‌های باکتری ریزوبیوم در عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ((Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش خشکی

امروزه تنش خشکی مهمترین تنش غیر زیستی برای گیاهان است. در مناطق خشک، جهت افزایش تثبیت زیستی نیتروژن و عملکرد گیاه، استفاده از باکتری­های ریزوبیوم مقاوم به خشکی در زراعت لوبیا ضروری است. جهت بررسی این موضوع اقدام به اجرای آزمایش کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال­های 1393 و1394 گردید. در سطوح اصلی این آزمایش تیمارهای تنش خشکی شامل آبیاری بر اساس 30، 60 و 80 درصد آب ق...

متن کامل

اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L)

به‌منظور بررسی اثر روش­های مدیریتی بر علف­های هرز، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 139۴ اجرا شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اول شامل مدیریت غیرشیمیایی علف‌های هرز در چهار سطح شامل یک‌بار وجین دستی، مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه و بدون کنترل ...

متن کامل

بررسی اثرات سویه های باکتری ریزوبیوم در عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ((phaseolus vulgaris l. در شرایط تنش خشکی

امروزه تنش خشکی مهمترین تنش غیر زیستی برای گیاهان است. در مناطق خشک، جهت افزایش تثبیت زیستی نیتروژن و عملکرد گیاه، استفاده از باکتری­های ریزوبیوم مقاوم به خشکی در زراعت لوبیا ضروری است. جهت بررسی این موضوع اقدام به اجرای آزمایش کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال­های 1393 و1394 گردید. در سطوح اصلی این آزمایش تیمارهای تنش خشکی شامل آبیاری بر اساس 30، 60 و 80 درصد آب ق...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین

فلزات سنگین از مهم‌ترین آلاینده‌ها در محیط زیست به شمار می‌روند. یک رویکرد برای کاهش تجمع فلزات سنگین در گیاهان استفاده از بسترهای مختلف کاشت است. به منظور بررسی تأثیر فلزات سنگین بر رشد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (رقم صدری) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه یاسوج در سال 1392 اجرا گردید. عامل اول شامل پنج سطح فلزات سنگین (شاهد بدون فلز سنگین، نیت...

متن کامل

بررسی تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش کم‌آبی

به‌منظور بررسی اثر گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا در شرایط تنش کم‌آبی آزمایشی در بهار سال 1395 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این پژوهش سه رقم لوبیا (درسا، اختر و صدری)، چهار سطح کودی (شاهد، کود گوگردی به مقدار 300 کیلوگرم در هکتار، باکتری تیوباسیلوس و کود گوگردی + تیوباسیلوس) و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 2.1

صفحات  125- 137

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023