تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری

نویسندگان

  • حسین حسن آبادی
  • علیه عباسی ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه پرستاری مامایی
  • مهین تفضلی
چکیده

زمینه و هدف: سلامت روان مادر طی دوران بارداری بر رشد جنین و متعاقب آن بر سلامت کودک تاثیر بسیار مهمی دارد. بنابراین استفاده از روش های مختلف جهت ارتقای سلامت روان نقش موثری در کاهش مشکلات مادر و کودک خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مداخله ای می باشد که بر روی 83 نفر مادر باردار واجد شرایط انجام شد که از جمعیت آماری زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی بین دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل فرم مصاحبه، پرسشنامه دلبستگی مادر- جنین کرانلی و سلامت عمومی (GHQ) بوده است. برای گروه مورد، کلاس های آموزش رفتارهای دلبستگی مادر-جنین برگزار شد و گروه شاهد، مراقبت های معمول بارداری دریافت نمودند. نمره سلامت روان و دلبستگی مادر- جنین قبل و بعد از مداخله در دو گروه سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مجذور کای، فیشر، من ویتنی و تی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره سلامت روان قبل از مداخله در گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی داری نداشت (p=0.51). میانگین نمره سلامت روان بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشته است (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برمیزان دلبستگی مادر ـ جنین در مادران نخست باردار

Introduction & Objective: Maternal-fetal  attachment is a term  used to describe the relationship between a pregnant woman and her fetus .Mothers that have high maternal-fetal attachment? display more confidence in  their new role  and show better postpartum adjustment . The present study was conducted to determine the effect of training attachment behaviors on maternal-fetal attachment. ...

متن کامل

مقایسه ی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی با تن آرامی بر دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در مادران نخست-باردار

مقدمه: این تحقیق با هدف مقایسه‌ی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی و آموزش با تن‌آرامی بر دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در مادران نخست باردار انجام شده است. روش‌کار: دراین کارآزمایی بالینی، 126 خانم نخست‌باردار از جمعیت آماری زنان باردار مراجعه‌کننده به دو بیمارستان حافظ و شوشتری شیراز در سال 1389 به روش نمونه‌گیری آسان مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 42 نفری تحت آموزش تن‌آرامی، رفتار...

متن کامل

مقایسه تأثیر آموزش شمارش حرکات جنین در سه ماهه‌ی دوم و سوم بارداری بر دلبستگی مادر- جنین در مادران نخست باردار

Abstract Background & Aim: Maternal-Fetal Attachment (MFA) is one of the most important components in achieving motherhood identity. One of the recommended interventions in this regard is to consider fetal movement. Therefore, the present study evaluated the effect of education of fetal movement counting during the second and the third trimesters of pregnancy on MFA in first-time pregnant wome...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برمیزان دلبستگی مادر ـ جنین در مادران نخست باردار

مقدمه و هدف : دلبستگی مادر ـ جنین  ارتباط مادر باردار و جنینش را نشان می دهد و بیانگر رابطه عاطفی- هیجانی بین مادر و جنین می باشد و می تواند موجب ایجاد رابطه مطلوب بین مادر و شیر خوار و ارتقاء رشد شناختی ،عاطفی و اجتماعی کودک گردد.لذا اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی   بر میزان دلبستگی مادر- جنین در مادران نخست باردار انجام شده است. روش کار: این پژوهش از نوع مداخله ای ا...

متن کامل

تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی بر میزان دلبستگی مادر به جنین در مادران نخست باردار مراجعه کننده به مراکز منتخب بارداری شهر شیراز - 1389

مقدمه: دلبستگی بین مادر و کودک یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین پدیده هاست که مدت ها پیش از تولد کودک به وجود می آید. مادری که در طی بارداری به جنین خود دلبستگی پیدا می کند، آماده است تا پس از زایمان ارتباط لذت بخشی با نوزاد خود برقرار کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی بر میزان دلبستگی مادر به جنین در مادران نخست باردار انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 2

صفحات  104- 109

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023