تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر تفکر مراقبتی دانش آموزان ابتدایی

نویسندگان

  • امیر نامی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  • فریده حمیدی دانشیار روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
چکیده مقاله:

تفکر مراقبتی، اندیشه ای است که به ارزش‌های مستتردر تمـام امـور مـی‌پـردازد، و بـه چرایی ارزشمندی یک امر و تاثیر این ارزشها در قضاوتها و تصمیمات اخلاقی انسانها اهمیت می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر رشد تفکر مراقبتی دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه سنگر از توابع شهرستان رشت در ایران انجام شده است. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم منطقه سنگر بود که از میان آنها 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و در دوگروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تفکر مراقبتی هدایتی (1396) استفاده شد. به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان از کتب کهن پارسی، مذهبی و متون بین المللی برای گروه آزمایش انتخاب شد که در هشت جلسه 70 دقیقه ای و هر جلسه یک داستان مورد کندوکاو قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس ANCOVA و نرم افزار SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برنامه های آموزش فلسفه ورزی (فبک) بر میزان بر رشد تفکر مراقبتی دانش آموزان تاثیرمثبت و معناداری می‌گذارد .میزان اندازه اثر آموزش ها در تفکر مراقبتی 64 درصد بود. از آنجا که داشتن ذهن فلسفی می تواند انسـان را بـه درک صحیح وعمیق ارزشها وادارد، رویکرد فلسفه برای کودکان مـی‌توانـد بعنـوان رویکـردی راهبردی در این برنامه محسوب گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان برباورهای فراشناختی وتفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان(P4C) بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان وبه روش تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایشی و کنترل انجام گرفته است. جامعه ی آماری عبارت بود ازکلیه ی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرتربت حیدریه شاغل به تحصیل درسال تحصیلی 95-96 ،که از میان آنان با روش نمونه گیری خوشه ای وپس ازغربالگری، 50 دانش آموز بطورتصا...

متن کامل

تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان

این تحقیق با هدف مطالعه­ی اثربخشی اندیشه ورزی بر فراشناخت حالتی دانش آموزان دوره­ی متوسطه صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش شهرستان رودسر (205 نفر) در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی 15 نفر ...

متن کامل

تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی در کاهش تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. جامعه‏ی‏ پژوهش ازکلّیه‏ی دانش‏آموزان پسر مقطع پیش‏دانشگاهی شهر شهریار در سال‏تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، دانش‏آموزانی که نمرات تعلّل‏ورزی بالایی داشتند...

متن کامل

تأثیر برنامه های آموزش خانواده بر تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که  هدف از انجام  آن تعیین تأثیر برنامه های آموزش خانواده بر تفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود که با استفاده از فرمول برآورد نمونه بر مبنای جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان  از بین جامعه آماری 388261نفر357 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی و خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شد ، ابزاراندازه گیری پرسشنامه م...

متن کامل

تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن گرایی ویگوتسکی بر میزان تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی

زمینه و اهداف: هدف از این پژوهش، تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن­گرایی ویگوتسکی بر میزان تفکر انتقادی دانش­آموزان پایه­ی پنجم ابتدایی بود. روش بررسی: فرضیه­ی این پژوهش عبارت بود از: آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه­ ی ساختن گرایی ویگوتسکی، باعث افزایش میزان تفکر انتقادی دانش­آموزان پایه­ی پنجم ابتدایی می­ شود.  برای بررسی این فرضیه، از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023