تاثیر بازده باروری بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری در یک برنامه آزمون نتاج

نویسندگان

  • جعفر یدی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  • سعید خلج زاده گروه علوم دامی دانشگاه آزاد سلامی ساوه
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی برنامه های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه سازی برنامه های مختلف آزمون نتاج متناسب با شرایط جامعه گاوهای هلشتاین ایران استفاده شد. در برنامه های شبیه سازی شده شدت انتخاب در گاوهای نر از طریق افزایش نسبتی از جمعیت گاوهای ماده که به گاوهای نر تحت آزمون اختصاص می یافتند، افزایش یافت اما صحت انتخاب در این برنامه ها به دلیل ثابت بودن تعداد دختر به ازای هر گاو نر تحت آزمون ثابت بود. صفت مورد بررسی تولید ش...

متن کامل

استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه‌سازی برنامه‌های مختلف آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران با هدف بررسی نتایج بکارگیری سه نوع تابع انتخاب استفاده شد. تابع هدف 1 در برگیرنده صفت تولید شیر، تابع 2 شامل تولید شیر و درصد چربی شیر و تابع 3 علاوه بر صفات تولیدی، طول عمر را نیز شامل می‌شد. به‌ازای هر کدام از توابع هدف یک شاخص انتخاب مرکب از صفات تولیدی و صفات تیپ همبسته با طول عمر تشکیل شد. صحت انتخا...

متن کامل

بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه‌سازی برنامه‌های مختلف آزمون نتاج متناسب با شرایط جامعه گاوهای هلشتاین ایران استفاده شد. در برنامه های شبیه‌سازی شده شدت انتخاب در گاوهای نر از طریق افزایش نسبتی از جمعیت گاوهای ماده که به گاوهای نر تحت آزمون اختصاص می‌یافتند، افزایش یافت اما صحت انتخاب در این برنامه‌ها به دلیل ثابت بودن تعداد دختر به ازای هر گاو نر تحت آزمون ثابت بود. صفت مورد بررسی تولید ش...

متن کامل

تاثیر سه روش همزمان‌سازی فحلی اوسینک، کوسینک و پروستاگلاندین بر میزان باروری گاوهای شیری مبتلا به کاهش باروری

   هدف از مطالعه حاضر مقایسه برنامه‌های همزمان­سازی فحلی اوسینک، کوسینک و پروستاگلاندین بر نرخ باروری گاوهای شیری دارای مشکل آبستنی بود. بدین منظور از 51 رأس نژاد گاو شیری هلشتاین با متوسط تعداد زایش 7-1 استفاده گردید. گاوهای موجود در گروه اوسینک (10=n) در روز صفر، 7 و 9 دوره آزمایشی به ترتیب 15 میکرو­گرم آلارین استات، یک دوز پروستاگلاندین F2aبه میزان 500 میکروگرم کلوپروستنول به طریق عضلانی دری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  27- 36

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023