تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت بر اساس خصوصیات زراعی

نویسندگان

  • امیر فیاض مقدم
  • مرتضی قدیم زاده
  • معصومه حیدرقلی نژاد کناری
چکیده

سه رقم هیبرید دو منظوره ذرت در تابستان سال 1380 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه واقع در منطقه نازلو در 9 تراکم گیاهی مختلف شامل 60،70،75،83،87،90،104،105،125 هزار بوته در هکتار مورد مطالعه قرار گرفتند . طرح مورد استفاده فاکتوریل اسپلیت بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار بود . برای هر هیبرید در هر تراکم وزن تر اعضا مختلف گیاه یعنی :ساقه و غلاف ،برگ ،گل تاجی ، بلال و وزن خشک دانه و چوب بلال تعیین شد ونیز شاخص برداشت، نسبت برگ به ساقه نسبت دانه به چوب بلال و درصد بلال نسبت به سایر اجزا محاسبه گردید .تجزیه واریانس داده های حاصل تفاوت آماری معنی داری را بین هیبریدها در کلیه صفات مورد بررسی جز وزن بلال و وزن چوب بلال نشان داد . مقایسه میانگین به روش دانکن ، برای کلیه صفات، تفاوت معنی داری را بین هیبریدها نشان داد . تجزیه و تحلیل داده های حاصله تحت شرایط این آزمایش نشان داد که رقم سینگل کراس 647 در تراکم گیاهی 83 هزار بوته در هکتار بهترین کیفیت علوفه را تولید کرد، در حالیکه رقم سینگل کراس 704 و رقم سینگل کراس 301 به ترتیب در تراکم گیاهی 87-70 و 104 هزار بوته در هکتار دارای بهترین کیفیت علوفه بودند . همبستگی ساده صفات مورد بررسی نیز ارزیابی گردید . بین عملکرد دانه و عملکرد و عملکرد بیولوژیک همبستگی معنی دار و قوی ( 619 /0) به دست آمد. در ضمن قوی ترین همبستگی بین عملکرد دانه و نسبت دانه به چوب بلال (795/0) مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سطوح مختلف سولفات روی و تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704

ذرت پس از گندم و برنج، مهمترین ماده غذایی دنیا است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف روی و تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ی ذرت سینگل کراس 704 در تابستان سال زراعی 1391 در مزرعه آزمایشی هنرستان کشاورزی شهرستان رامهرمز انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی که فاکتور اول سطوح مختلف سولفات روی خشک (0، 50، 100، 150کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم سطوح مختلف...

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج هیبرید

به­منظور تبادل ژرم پلاسم و مواد ژنتیکی و ارزیابی‌ آنها در سطح بین­المللی، هر ساله مؤسسه بین­المللی تحقیقات برنج اقدام به توزیع لاین­های هیبرید امیدبخش برنج در کشورهای برنج­خیز می­نماید. این آزمایش در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در قالب طرح آگمنت در دو منطقه رشت و آمل انجام شد. طی مراحل رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد روز تا 50% گلدهی، وزن صد دانه، وزن خوشه، قدرت رشد نشاء و عملکرد دانه بر ا...

متن کامل

تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام ذرت در منطقه جیرفت

به منظور دستیابی به مناسب‌ترین الگوی کاشت و رقم مناسب ذرت دانه‌ای، آزمایشی با استفاده از کرت‌های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال‌های زراعی 1386 و 1387 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج به مدت دو سال به مرحله اجرا رسید. الگوی کاشت بعنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل: الگوی کاشت معمولی (یک ردیفه روی یک پشته)، الگوی کاشت دو ردیفه روی یک پشت...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر عملکرد بلال و پروتئین علوفه چهار هیبرید ذرت شیرین در یاسوج

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد چهار هیبرید ذرت شیرین، آزمایشی در تابستان 1385 در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل تراکم بوته در سه سطح (6، 7 و 8 بوته در متر مربع) و هیبریدهای ذرت شیرین در چهار سطح (پاورهاوس، هاروست‌گلد، چیس و شیکر) بود. نتایج نشان داد که اثرمتقابل تراکم و هیبرید ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021