تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

  • حسین فرازمند موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
  • غلامرضا گل محمدی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
چکیده

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae)، یکی از عوامل اصلی محدود­کننده تولید گندم در ایران و بعضی کشورهای همسایه است. تغذیه از شیره برگ، ساقه و دانه توسط پوره­ها و حشرات بالغ منجر به ایجاد خسارات کمی و کیفی زیادی به محصول گندم می­ شود. متاسفانه استفاده از آفت­ کش ­ها مهم­ترین راه کنترل این آفت می­ باشد، بنابراین یافتن راه­ هایی که استفاده از سموم را محدود کند مورد توجه است. پریکاسن یک مهارکننده هورمون جوانی است که روی اجسام آلاتای گونه ­های حشرات اثر سمیت سلولی داشته و منجر به مرگ سلول­ های تولیدکننده هورمون جوانی می ­شود. در مطالعات آزمایشگاهی اثر پریکاسن I و II با غلظت ­های مختلف (20، 25، 32، 40 و 50 میکروگرم) و استن خالص (شاهد) روی سن پنجم پورگی به­روش موضعی و بر سطح پشتی بدن حشره بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد، درصد مرگ و میر پوره­ ها با افزایش غلظت پریکاسن I و II افزایش یافت، به ­نحوی که بالاترین میزان تلفات پورگی (50 درصد) در غلظت 50 میکروگرم پریکاسن II مشاهده شد. تیمار پوره ­ها با پریکاسن I و II منجر به مشاهده تغییر شکل حشرات در سن پنج پورگی و حشرات کامل شد. این تغییرات شامل تغییر شکل در بال­ ها و بال­ پوش­ ها و گاه حفظ کوتیکول قدیم بود. افزایش طول دوره پورگی از دیگر تغییرات ایجاد شده بر اثر استفاده از پریکاسن بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه پروتئوم غده بزاقی و روده پوره های سن پنجم و حشرات کامل سن گندم eurygaster integriceps

در این مطالعه دو مرحله مهم پوره سن پنج و حشره کامل نسل جدید برای تجزیه پروتئوم غده بزاقی و روده حشره انتخاب گردیدند. الگوی پروتئینی این دو اندام با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی تعیین گردید و پروتئین هایی را که میزان بیان آنها در دو مرحله پوره و سن پنج دارای اختلاف معنی داری بود برای شناسایی نهایی با اسپکترومتری جرمی انتخاب شدند. از مجموع 319 لکه پروتئینی شناسایی شده در روده، 55 لکه پروتئ...

15 صفحه اول

ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی

ویژگی‌های زیستی سن شکارگر Andrallus spinidens (F.) روی لارو سن چهارم پروانه‌ی برگ‌خوار مصری چغندر، Spodoptera littoralis (Bois.)، در دمای 1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و طول روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت تعیین شد. داده‌های به‌دست آمده بر اساس جدول زندگی دو جنس (نر و ماده)، مراحل رشدی- ‌سنی و با در نظر گرفتن تغییرات رشدی افراد و جنسیت آن‌ها تجزیه و تحلیل شدند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (...

متن کامل

بررسی خصوصیات زیستی و شرایط پرورش آزمایشگاهی سن شکارگر Rhynocoris iracundus فعال روی توده‌های بنه خجیر

دو گونه پروانه برگخوار .Ocneria terebinthina Stgr و Thaumetopoea solitaria Freverاز مهمترین آفات درختان بنه هستند. سن شکارگرPoda  Rhynocoris iracundusاز منطقه حفاظت شده خجیر در حال تغذیه از لارو دو برگخوار فوق جمع‌آوری گردید. این شکارگر از خانواده Reduviidae بوده و بسیار پراشتها می‌باشد و در مراحل پورگی و حشره کامل به شدت از لاروهای آفات تغذیه می‌کند. برای مطالعه زیست‌شناسی این شکارگر، تعدادی ا...

متن کامل

تعیین زمان مناسب، استفاده از شبه هورمون آدمیرال (Pyriproxyfen) در شکستن دیاپوز سن گندم Eurygaster integriceps Put. و تهیه تخم برای زنبورTrissolcus grandis Thomson پارازیتوئیدتخم سن گندم

سن گندمEurygaster integriceps Put.  آفت مزارع گندم و جو در ایران می‌باشد. زنبور پارازیتوئید Trissolcus grandis Thomson یکی از مناسبترین میزبان های تخم سن گندم است. هدف از این تحقیق شکستن دیاپوز سن گندم با استفاده از هورمون آدمیرال و تعیین میزان پارازیتیسم تخم سن گندم توسط زنبور T. grandisروی این گونه تخمها بود. سن های جمع آوری شده با آدمیرال 10 درصد به میزان 2 در هزار به طور موضعی روی سطح شکمی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  115- 124

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021