تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیطپیچیده و متغیر امروزی می باشد. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد توسعهقابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود. از طرفی ابتکارات واقدامات نوآوری به طور زیادی به دانش، تخصص کارکنان وابسته است.در نتیجه دانش یک دارایی با ارزشبرای سازمان ها محسوب می شود و اقدامات در زمینه گسترش آن قابل اهمیت است.به همین دلیل در اینپژوهش به بررسی روابط کمی بین تسهیم دانش، نوآوری و عملکرد پرداخته می شود تا بدین وسیله جایگاهتسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد، برای شرکت های موجود یا شرکت هایی که قصد ورود به حوزه کسب وکار را دارند، مشخص شود. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از نوعهمبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری ) SEM ) می باشد . جامعه آماری این پژوهش را مدیرانشرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان مازندران تشکیل می دهند . روایی پرسشنامه به وسیله روایی محتواو تحلیل عاملی تاییدی سنجیده شد و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 38.0 موردتایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تسهیم دانش ضمنی و آشکار بر سرعت و کیفیت نوآوری و موثر است و نوآوری نیز به نوبه خود بر عملکرد )مالی، مشتری و فرایند های داخلی( شرکت تاثیر مثبت ومعناداری می گذارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از تاثیر گذاری تسهیم دانش صریح بر عملکرد )مالی،مشتری و رشد و یادگیری( شرکت به غیر از فرایند های داخلی است. از سوی دیگر تاثیر تسهیم دانش ضمنیبر تمامی معیار های عمکرد به جز بعد مشتری مورد تایید قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی: تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

ویژگی‌های درون سازمان جزئی از منابع حیاتی در موفقیت آن محسوب می‌شود، بنابراین، توجه بیش­ازپیش به شناسایی این ویژگی‌ها و نیز چگونگی تأثیر آن‌ها بر خروجی‌های سازمان در محیط به‌سرعت در حال تغییر امروزی، ضروری به نظر می‌رسد. هدایت‌کردن دانش موجود در سازمان امری انسانی و تابعی از فرهنگ سازمانی است. مدیریت دانش جنبة کاربردی فرهنگ سازمانی است و چگونگی بنیان‌نهادن تغییر فرهنگی، نیازمند ابتکار در مدیریت...

متن کامل

طراحی مدلی به‌منظور بررسی تأثیر خلاقیت، تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

هدف کلی تحقیق حاضر طراحی مدلی به‌منظور بررسی تأثیر خلاقیت، تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد در ادارات ورزش و جوانان و هیأت‌های ورزشی اصفهان بود. این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است و ابزار گردآوری داده‌های آن، ترکیبی از پرسشنامه‌های تسهیم دانشِ وانگ و وانگ (2012)، عملکردِ کاپلان و نورتون (1992) و خلاقیتِ ژو و جورج (2001) و کولهو و همکاران (2011) است. جامعة آماری پژوهش کلیۀ ک...

متن کامل

تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان)

زمینه: پیچیدگی محیط رقابت و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها به منظور حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود را بیشتر آشکار می‌کند و یکی از ابزارهای مهم مدیریت برای ارزیابی عملکرد و همچنین اجرای استراتژی در شرکت ها، کارت امتیازی متوازن است که به مدیران کمک می‌کند تا فعالیت‌های کلیدی خود را پایش وکنترل نمایند. دراین تحقیق، تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد با لحاظ کردن مدل ک...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‌پردازد و تأکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می‌شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به‌دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره‌ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد. موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، نگارنده را...

متن کامل

مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن

زمینه: پژوهش با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن صورت گرفت.هدف: ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت فولاد خوزستان در سال 1393 بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و مشتریان معاونت است. با استفاده از تحقیقات قبلی، استراتژی‌ها، شاخص‌های تدوین ش...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 69

صفحات  59- 93

تاریخ انتشار 2013-05-17

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023