تاثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم برنج در شرایط گلخانه

نویسندگان

  • اسنفدیار فرهمندفر اسفدیار فرهمندفر، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • الهیار فلاح استادیار پژوهشی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران
  • فواد مرادی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر صفات مورفو فیزیولوژیکی برنج، آزمایش گلخانه ای به صورت اسپلیت فاکتوریلدر قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار با دو رقم دیلم و PSBRC88 در کرت های اصلی و سه سطح شوری 0، 6و 12 دسی زیمنس بر متر در سهمرحله رشدی رویشی، ساقه دهی وگلدهی در کرتهای فرعی به صورت فاکتوریل اجرا شد. اعمال تیمار شوری در هر مرحله به مدت بیست روز درمحلول غذایی یوشیدا انجام گرفت. نتایج نشان داد سطح و وزن خشک برگ وکل با افزایش شوری در مراحل مختلف رشدی کاهش یافت. غلظتیون پتاسیم برگ با افزایش سطح شوری کاهش ، ولی غلظت یون سدیم برگ افزایش نشان داد. مقدار عدد کلروفیل متر، محتوی آب نسبی، هدایتروزنه ای و سرعت فتوسنتزی نیز کاهش یافت. میزان کاهش در مرحله گلدهی بیشتر از مراحل رشد رویشی و ساقه دهی بود. بیشترین کاهش تولیدماده خشک در هرمرحله رشدی درتنش شوری 12 دسی زیمنس بر متربود.آب شور با هدایت الکتریکی 12 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش رشدسطح برگ ، وزن خشک کل ، هدایت روزنه ای و سرعت فتوسنتزی به میزان 12 ، 25 ، 48 و 55 درصد در مرحله گلدهی شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

به منظور تعیین تحمل به شوری گندم نان (Triticum aestivum L.) در مراحل مختلف رشد، آزمایشی در محیط کنترل شده (شرایط لایسیمتری)، در مزرعه تحقیقاتی صدوق مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در منطقه حسین آباد یزد ، در سال 1390 انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد آب شور از مرحله‌ی استقرار بوته ها، آغاز پنجه زنی، شروع طویل شدن ساقه، ظهور سنبله و...

متن کامل

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

به منظور تعیین تحمل به شوری گندم نان (triticum aestivum l.) در مراحل مختلف رشد، آزمایشی در محیط کنترل شده (شرایط لایسیمتری)، در مزرعه تحقیقاتی صدوق مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در منطقه حسین آباد یزد ، در سال 1390 انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد آب شور از مرحله ی استقرار بوته ها، آغاز پنجه زنی، شروع طویل شدن ساقه، ظهور سنبله و...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه-ای

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه گلرنگ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 درگلخانه کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 4 هیبرید زرقان 279، گلدشت، فرامان و پدیده و سطوح شوری  0، 4، 8، 12 و 16 دسی زیمنس بر متر محلول کلرید سدیم بودند. در این تحقیق صفات وزن خشک ریشه، ساقه، برگ، اندام­های هوایی...

متن کامل

تأثیر قارچ مایکوریزا بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد مرزه در شرایط تنش شوری

Mycorrhizal fungi symbiosis with plants root through effective uptake of water and nutrients can be reduced the negative effects of salinity. To evaluate the effect of mycorrhizal fungi on some morpho-physiological traits and yield of Summer savory a greenhouse factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at the Laboratory of Medicinal Pla...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف نانوپتاس و پتاس معمولی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گندم در شرایط شوری

پتاسیم، عامل مهمی در بهبود تحمل گیاهان به تنش­های غیرزیستی نظیر تنش شوری به‌شمار می‌رود. به‌منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر تحمل به شوری دو رقم گندم نان کویر (متحمل به شوری) و قدس (حساس به شوری)، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک کامل تصادفی در سه تکرار با سطوح تیماری مختلف شامل شاهد، شوری 150 میلی­مولار (کلرید سدیم)، شوری 150 میلی­مولار به‌همراه دو سطح 300 و450 میلی­گرم پتاسیم ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 107

صفحات  175- 182

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023