تاثیر تنش کم آبی بر تعدادی از صفات در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) تحت تراکم های مختلف گیاهی

نویسنده

  • مهدی طاهری دانشگاه پیام نور مرکز خدابنده
چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف گیاهی و تنش کم آبی بر عملکرد کامفرول در گیاه دارویی کاسنی، این تحقیق در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل دورآبیاری 50، 100 و 150 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و تراکم گیاهی به ترتیب با 6، 9، 12 و 15 گیاه در متر مربع بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تنش کم آبی بر عملکرد کامفرول، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد بیولوژیک، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ و تعداد آکن در سطح 1 درصد، بر طول ریشه در سطح 5 درصد و بر قطر ریشه و ارتفاع گیاه معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان صفات فوق از دور آبیاری 50 میلیمتر تبخیر به دست آمدند. همچنین اثر تراکم گیاهی بر عملکرد کامفرول، درصد کامفرول، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ و تعداد آکن و طول ریشه در سطح 1 درصد و بر عملکرد بیولوژیک، ارتفاع گیاه و قطر ریشه معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد کامفرول، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد بیولوژیک، قطر ریشه و ارتفاع گیاه از تراکم 15 گیاه در مترمربع و بیشترین طول ریشه، تعداد برگ و تعداد آکن از تراکم 6 بوته در مترمربع به دست آمدند. نتایج این آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد کامفرول از تراکم گیاهی 15 بوته در متر مربع و دور آبیاری 50 میلیمتر تبخیر به دست آمد و همچنین تنش کم آبی عملکرد این ماده را به شدت کاهش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی ( Cichorium intybus L.) تحت تنش خشکی

به منظور بررسی کودهای آلی، نانوپتاسیم و سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کاسنی تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در شرق زهک با سه تکرار در سال زراعی 1393-1392 انجام شد. تیمارهای خشکی شامل: 60 ، 90 و 120 میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر به عنوان عامل اول و  پنج سطح کودی شامل تیما...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

کاسنی یکی از گیاهان دارویی است که می تواند در تناوب زراعی مورد استفاده قرار گیرد و دارای ترکیبات شیمیایی است که در پزشکی قابل استفاده می باشد. بمنظور مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا گذاشته شد. سه تاریخ کاشت (15 اسفند، 15 فرو...

متن کامل

بررسی سیتوژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L)

مطالعات سیتوژنتیکی یکی از روش‌های تاکسونومی مدرن می‌باشد که ما را جهت تهیه کاریوتیپ گونه‌ها، شناسایی گونه‌های دیپلوئید، پلی-پلوئید، پدیده‌های هیبریداسیون، شناسایی خصوصیات کروموزومی چون اندازه و شکل کروموزومی، تنوع ژنتیکی، یافتن قرابت خویشاوندی و پیوستگی بین گونه‌ها، جنس‌ها و خانواده‌ها یاری می‌رساند. در این مطالعه 8 توده‌ی مختلف کاسنی که عبارت بودند از توده‌ی کرج، تفت، تفرش، خمین، تالش، سمیرم، ...

متن کامل

بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز

کمبود آب از عوامل مهم محدودکننده رشد و تولید گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. در این پژوهش تاثیر چهار فاصله آبیاری (5، 8، 11 و 14 روز) بر رشد و مقدار اسانس چهار اکوتیپ کاسنی (سفید شیراز، سیاه ‌شیراز، سفید اصفهان و سیاه اصفهان) بررسی شد. آزمایش حاضر به صورت  کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) اجرا گردید. بر اساس نتایج این ...

متن کامل

بررسی سیتوژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L)

مطالعات سیتوژنتیکی یکی از روش‌های تاکسونومی مدرن می‌باشد که ما را جهت تهیه کاریوتیپ گونه‌ها، شناسایی گونه‌های دیپلوئید، پلی-پلوئید، پدیده‌های هیبریداسیون، شناسایی خصوصیات کروموزومی چون اندازه و شکل کروموزومی، تنوع ژنتیکی، یافتن قرابت خویشاوندی و پیوستگی بین گونه‌ها، جنس‌ها و خانواده‌ها یاری می‌رساند. در این مطالعه 8 توده‌ی مختلف کاسنی که عبارت بودند از توده‌ی کرج، تفت، تفرش، خمین، تالش، سمیرم، ...

متن کامل

بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز

کمبود آب از عوامل مهم محدودکننده رشد و تولید گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. در این پژوهش تاثیر چهار فاصله آبیاری (5، 8، 11 و 14 روز) بر رشد و مقدار اسانس چهار اکوتیپ کاسنی (سفید شیراز، سیاه ‌شیراز، سفید اصفهان و سیاه اصفهان) بررسی شد. آزمایش حاضر به صورت  کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) اجرا گردید. بر اساس نتایج این ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  147- 155

تاریخ انتشار 2010-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023