تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر استفاده از تفاله دانه انار سیلویی بر عملکرد بزهای آمیخته خراسان جنوبی

به منظور بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره بزهای شیرده با تفاله دانه انار سیلو شده ( بدون افزودنی و با افزودنی اوره) بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر، افزایش وزن روزانه و برخی فراسنجه های خون 21 راس بز شیرده آمیخته خراسان جنوبی ( با میانگین روزهای شیردهی 5/12 ± 50، تولید شیر روزانه 15/0 ± 8/645 گرم و وزن 5/2 ± 26 کیلوگرم، زایش سوم) مورد استفاده قرار گرفتند. بزها به مدت یک هفته در دوره...

15 صفحه اول

تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری

از تولید صنعتی فرآورده‌های انار شامل آب، رب و کنسانتره مقادیر قابل توجهی تفاله دانه انار به صورت ضایعات باقی می‌ماند که حاوی مقدار مناسبی چربی و پروتئین می‌باشد، بدین منظور در این تحقیق از تفاله دانه انار سیلو شده با و بدون اوره در جیره بزهای آمیخته خراسان جنوبی استفاده شد و تاثیر آن بر رشد و افزایش وزن، اجزاء مختلف لاشه، صفات موثر بر کیفیت لاشه و متابولیت‌های خونی مورد بررسی قرار گرفت. وزن لا...

متن کامل

تاثیر استفاده از تفاله دانه انار بر ترکیب اسیدهای چرب و غلظت اسیدهای چرب کونژوگه شیر بزهای آمیخته خراسان جنوبی

به منظور بررسی تاثیر استفاده از تفاله دانه انار بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر، افزایش وزن روزانه، غلظت برخی متابولیت های خون و سیمای اسیدهای چرب شیر، 27 راس بز شیرده آمیخته خراسان جنوبی (با میانگین روزهای شیردهی 5/12 ± 71، تولید شیر روزانه 13/0 ± 09/1 کیلوگرم، وزن 5/2 ± 28 کیلوگرم، زایش سوم) مورد استفاده قرار گرفتند. بزها به مدت 10 روز در دوره پیش آزمایش با جیره یکسانی تغذیه شدند و در طول ...

15 صفحه اول

تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری

از تولید صنعتی فرآورده های انار شامل آب، رب و کنسانتره مقادیر قابل توجهی تفاله دانه انار به صورت ضایعات باقی می ماند که حاوی مقدار مناسبی چربی و پروتئین می باشد، بدین منظور در این تحقیق از تفاله دانه انار سیلو شده با و بدون اوره در جیره بزهای آمیخته خراسان جنوبی استفاده شد و تاثیر آن بر رشد و افزایش وزن، اجزاء مختلف لاشه، صفات موثر بر کیفیت لاشه و متابولیت های خونی مورد بررسی قرار گرفت. وزن لاش...

متن کامل

استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر عملکرد و صفات لاشه بزغاله‌های پرواری

در این تحقیق تاثیر تفاله دانه انار حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیر به همراه ال– کارنیتین، بر عملکرد و صفات لاشه با استفاده از 32 رأس بزغاله نر مهابادی بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل:1) جیره بدون تفاله دانه انار و ال-کارنیتین، 2) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار بدون ال-کارنیتین، 3) جیره بدون تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک ،و 4) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار ...

متن کامل

بررسی اثر جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند با و بدون دانه برشته کانولا بر عملکرد، هیستومورفومتری و فراسنجه‌های تخمیری روده کوچک بره‌های پرواری

تأثیر جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند با و بدون دانه برشته کانولا بر ریخت­شناختی، الگوی اسیدهای چرب فرار و pH روده کوچک با استفاده از 24 رأس بره نر عربی با میانگین وزن زنده 5/2± 7/23 کیلوگرم در یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2، عامل کربوهیدرات (جو یا تفاله چغندرقند) و عامل دانه برشته کانولا (با و بدون دانه برشته کانولا) به مدت 84 روز بررسی شد. جایگزینی بخشی از جو با تفاله چغ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره 1

صفحات  93- 104

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022