تاثیر جیره های‌ با انرژی متابولیسمی متفاوت بر خصوصیات و ترکیب فیزیکی و شیمیایی لاشه بزغاله‌های نر

نویسنده

چکیده

This research was carried out to investigate the carcass physical and chemical characteristic of fattening black male kids. The 36 black male kids (native) weaned (4 months) with 25 kg initial weight fattened in closed nutrition system. They were received different diets of 1, 2 and 3 by different levels of 2, 2.4 and 2.8 Mcal/kg DM metabolizable energy (ME) respectively and 14 per cent crud protein. At the end of experiment 6 kids of each treatment randomly were selected, slaughtered and determined carcass physical and chemical characteristics. All data were analyzed in completely random design with using the GLM procedure of Statistical Analysis System package (SAS) ver. 8.2 (SAS Institute Inc., Cary, N.C.) and Duncan’s multiple range test was used to determine differences between treatment means (P< 0.05). The result showed that the best of carcass efficiency and empty body weight were 46.5 and 91 per cent in 2.8 Mcal/kg DM of ME diets respectively (P<0.05).The highest percentage of valuable parts of carcass included shoulder, leg and longissimus lumbar (eye) muscle were 23.2, 28.5 and 20.9 per cent respectively (P<0.05). Also, the highest percentage of red meat were 74.5 and 57.1 per cent in the leg and longissimus lumbar muscle respectively (P<0.05). The maximum eye muscle area and length of eye muscle were in 2.8 Mcal/kg DM ME (P<0.05) diet. The highest percentage of carcass crud protein was 22.7 in diet 1, but the lowest was 21.4 per cent in diet 2 (P<0.05). In conclusion, the diet of 2.8 Mcal/kg DM ME and 90 days fattening period recommended because it improved carcass physical and chemical composition characteristics of black male kids.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

به منظور بررسی اثر سطوح متفاوت تعادل کاتیونی – آنیون جیره (DCAB) بر توان تولید‘ قابلیت هضم جیره های غذایی‘ خصوصیات فیزیکی وشیمیایی لاشه و استخوان‘ تعداد 24 رأس گوساله نر هلشتاین با وزن اولیه 28/56 ±03/217 کیلوگرم و به مدت 150 روز تحت آزمایش قرار گرفتند. در این آزمایش از طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار جیره‘ 6 گروه (بلوک) وزنی (در داخل هر گروه 4 گوساله با وزن مشابه قرارداشت ‘ وهر گوساله به یک جی...

به منظور بررسی اثر سطوح متفاوت تعادل کاتیونی – آنیون جیره (dcab) بر توان تولید‘ قابلیت هضم جیره های غذایی‘ خصوصیات فیزیکی وشیمیایی لاشه و استخوان‘ تعداد 24 رأس گوساله نر هلشتاین با وزن اولیه 28/56 ±03/217 کیلوگرم و به مدت 150 روز تحت آزمایش قرار گرفتند. در این آزمایش از طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار جیره‘ 6 گروه (بلوک) وزنی (در داخل هر گروه 4 گوساله با وزن مشابه قرارداشت ‘ وهر گوساله به یک جی...

زمینه مطالعاتی: روغن هسته انار غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه بوده و می­تواند بهبود ترکیب اسیدهای چرب در تولیدات دامی را سبب شود. هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر ویژگی­های لاشه، ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های کیفی گوشت بره‌های پرواری‌ انجام شد. روش کار: در این پژوهش از بیست‌ و یک رأس بره‌ نر پرواری نژاد سنجابی سه تا چهار ماهه با میانگین وزن او...

دراین مطالعه اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 32 رأس بزغاله نر مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه 2±22 کیلوگرم، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه یکسان بود و بزغاله ها با 4 سطح از مکمل کروم; 1)بدون مکمل، سطح 2) 500، سطح 3)1000 وسطح 4)1500میکروگر...

این آزمایش به منظور بررسی اثر حذف مکمل ویتامینی در جیره­های با مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه­های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل 2 سطح انرژی (کم انرژی و پر انرژی) و 3 زمان حذف مکمل ویتامینی (28، 35 و 42 روزگی) انجام شد. تعداد 336 جوجه گوشتی سویه راس 308 (جنس نر) به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 14 جوجه اختصاص داده شد....

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود