تاثیر دریافت ادبی در شعر «ای مرغ سحر...» علی اکبر دهخدا

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی اصالت ساختار «یاد آر، ز شمع مرده یاد آر !»، شعر معروف دهخدا خواهد پرداخت، در این بررسی بر اساس تحلیل ساختاری این شعر و شعری هم‌عنوان از آلفرد دوموسه فرانسوی، به عنوان دو شعر موزون یکی بر اساس عروض فارسی و دیگری با تکیه بر وزن شعر فرانسوی، در پی شناخت معیارهای لازم برای سنجش و مقایسه‌ی ارزش‌های ادبی شعر دهخداو ویژگی‌هایی که باعث نزدیکی آن به شعر فرانسه می‌شود، خواهیم بود. هدف نهایی این نوشتار، مطالعه‌ی تاثیرات احتمالی دریافت ادبی شعر دوموسه توسط شاعر ایرانی و تحلیل این دریافت‌ها در آفرینش «یاد آر، ز شمع مرده یاد آر !»، می‌باشد، که به اعتقاد نگارنده‌ی این سطور در خود نشان از دو هنر شاعرانه دارد: یکی فارسی و دیگری فرانسوی، شعری که در آن شاعر بدون برهم زدن قاعده‌های ادبی، مرزهای رمزآلود سنت‌های ادبی را درمی‌نوردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طنزپردازی مظفرالنواب و علی اکبر دهخدا

باتوجه به موقعیت سیاسی، جغرافیایی و دینی مشابه ایران و عراق، این دو کشور، طی قرن بیستم، سرنوشت مشترکی داشته اند و به عنوان کشورهای نفت خیز همیشه مورد طمع بیگانگان و کشورهای غربی بوده اند. در طول قرن گذشته، همزمان با وقوع تحولات بی سابقه در عرصة جهانی، به ویژه جنگ جهانی اول و دوم و تبعات آن برروی کشورهای خاورمیانه، رفته رفته، قشر روشنفکر این جوامع درصدد انتقاد از وضعیت سیاسی حاکم بر این کشورها و...

متن کامل

طنزپردازی مظفرالنواب و علی اکبر دهخدا

باتوجه به موقعیت سیاسی، جغرافیایی و دینی مشابه ایران و عراق، این دو کشور، طی قرن بیستم، سرنوشت مشترکی داشته اند و به عنوان کشورهای نفت خیز همیشه مورد طمع بیگانگان و کشورهای غربی بوده اند. در طول قرن گذشته، همزمان با وقوع تحولات بی سابقه در عرصة جهانی، به ویژه جنگ جهانی اول و دوم و تبعات آن برروی کشورهای خاورمیانه، رفته رفته، قشر روشنفکر این جوامع درصدد انتقاد از وضعیت سیاسی حاکم بر این کشورها و...

متن کامل

طنزپردازی مظفرالنواب و علی اکبر دهخدا

باتوجه به موقعیت سیاسی، جغرافیایی و دینی مشابه ایران و عراق، این دو کشور، طی قرن بیستم، سرنوشت مشترکی داشته اند و به عنوان کشورهای نفت خیز همیشه مورد طمع بیگانگان و کشورهای غربی بوده اند. در طول قرن گذشته، همزمان با وقوع تحولات بی سابقه در عرصة جهانی، به ویژه جنگ جهانی اول و دوم و تبعات آن برروی کشورهای خاورمیانه، رفته رفته، قشر روشنفکر این جوامع درصدد انتقاد از وضعیت سیاسی حاکم بر این کشورها و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 26

صفحات  111- 136

تاریخ انتشار 2018-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022