تاثیر دو Surface Sealant بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

نویسندگان

  • ابوعلی, موسی دندانپزشک
  • دانش کاظمی, علیرضا دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده

Background and Aims: When composite resin polymerizes, shrinkage stresses tend to produce gaps at the tooth/ restoration interfaces. Surface sealants may reduce or avoid problems related to the marginal interface. The aim of this study was to evaluate the effect of two different surface sealants (Fortify and Optiguard) on the microleakage of class V resin composite restorations. Materials and Methods: Twenty three sound noncarious molars were collected. Totally, 45 Class V cavities with the occlusal margins in enamel and cervical margins in cementum were prepared in both buccal and lingual surfaces. The specimens were randomly assigned in three groups (15 cavities in each group) and then restored with a resin composite. After the finishing and polishing procedures, the restorations in each group were covered with a specific surface sealant, except for the control samples, which were not sealed. After placing restorations, the specimens were thermocycled and then immersed in a 50% silver nitrate solution (tracer agent) for four hours, sectioned longitudinally and analyzed for leakage using a stereomicroscope in a blind manner. The marginal microleakage was evaluated at the occlusal and cervical interfaces and compared among the three groups using the Kruskall-Wallis and the Mann-Whitney U tests. Results: Microleakage was found in all groups at both occlusal and cervical margins. Significantly greater leakage was observed at the cervical margins compared to the enamel margins of the material groups (P=0.005). There was no statistically significant difference among the groups at occlusal margins (P=0.66). In the cervical region, Fortify showed improved results and statistically presented the lowest degree of microleakage (P=0.003). Conclusion: The used sealant materials presented different rates of effectiveness and Fortify decreased marginal microleakage significantly.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر دو surface sealant بر میزان ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی

زمینه و هدف: استرس ناشی از پلیمریزه شدن کامپوزیت تمایل به ایجاد فضاهایی در سطح بین دندان و ترمیم دارد. این امکان وجود دارد که surface sealantها مشکلات مربوط به ریزنشت در نواحی مارجینال را کاهش و یا از ایجاد آنها جلوگیری کنند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر دو نوع surface sealant (fortify and optiguard) بر ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی بود.روش بررسی: 23 دندان مولر سالم جمع آوری و در سطوح باکال ...

متن کامل

اثرات Nd:YAG پالسی بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر پالسی بر ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیتی می‌باشد (Invitro).مواد و روشها: به این منظور در 32 پرمولر سالم حفرات استاندارد کلاس V در سمت باکال و لینگوال تعبیه شد. حاشیه لثه حفرات 1 تا 2 میلیمتر زیر CEJ قرار داشت. دندانها بطور اتفاقی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. لیزر Nd:YAG با انرژی 15 و 20 mJ/pulse در گروه‌های مورد قبل از عمل اچینگ، پاتوسیک و ...

متن کامل

مقایسۀ اثر دو اسید اچنت مختلف بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیتی به صورت In vitro

  Objective: Etching of enamel and dentin is an important step in restoration of teeth with composite resin ensuring the retention of restoration and decreasing microleakage. This in vitro study sought to compare the effects of Kimiya and Etch-Rite acid etchants on the microleakage of composite restorations.   Methods: This experimental study was conducted on 30 sound human molar teeth. Class V...

متن کامل

ریزنشت لبه‌ای ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل APF

  Background and Aims: The most effective preventing tooth decay method is fluoride compounds applications. Some studies suggested that APF gels caused changes on the superficial physical properties of composite. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the marginal microleakage of class V composite restorations before and after AFP gel application.   Materials and Methods: The clas...

متن کامل

بررسی ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل 6 و 7 در حفرات کامپوزیتی کلاس V

Background and Aims: Microleakage is one of the most common problems in bonding systems, which cause different clinical shortcomings such as post operative sensitivity, marginal discoloration and pulp necrosis that can decrease those using bonding systems. The aim of this study was to compare the microleakage of three self etch bonding agents (generation 6 and 7) in class 5 composite cavities...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  33- 40

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022