تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیری دانش آموزان

نویسندگان

  • حشمت اله نظری دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس
  • سعید شیخی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیری اهداف شناختی سطوح بالای طبقه‌بندی بلوم در درس زیست‌شناسی دوره‌ی متوسطه انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش ، دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر آبدانان در سال تحصیلی 94-93، و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش دو کلاس 22 نفری بودند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده این پژوهش آزمون درس زیست‌شناسی بود. به‌منظور تجزیه‌‌و‌تحلیل اطلاعات از تحلیل کواریانس یک‌راهه استفاده شد. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصادفی گرو‌ه‌های آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی (راهبرد نقشه مفهومی) بر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای و دو بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون از هر دو گروه گرفته شد. نتایج تحلیل‌کواریانس نشان داد که به‌کارگیری راهبرد نقشه مفهومی در بهبود یادگیری اهداف شناختی سطوح بالای طبقه‌بندی بلوم در درس زیست‌شناسی مؤثر است (001/0>p). بنابراین ازآنجایی‌که به‌کارگیری راهبرد نقشه مفهومی یادگیری دروس دارای مفاهیم متعدد را بهبود می‌بخشد، ضروری است که مربیان و دست‌اندرکاران امر آموزش با چیستی و چگونگی بکارگیری این راهبرد اثربخش آشنا گردند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش تعیین تأثیر ساخت گروهی نقشة مفهومی بر پیشرفت و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش­آموزان است. به این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه شامل 51 دانش­آموز دختر پایه سوم دبیرستان شهر کرج بود که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش با استفاده از نقشه مفهومی و گر...

این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی شیوه­های ارائه نقشه مفهومی، ساخت نقشه مفهومی و عدم استفاده از نقشه مفهومی بر بازده­های شناختی (یادداری، درک و حل مسأله) و عاطفی (نـگرش نسبت بـه مدرسـه، نگـرش نسبت بـه مـعلم و کـلاس، انگیزش/خود-نظم دهی، ادراک خود-تحصیلی و ارزش­گذاری هدف­ها) در یادگیری درس زیست­شناسی اجرا شد. اثرات کاربندی­ها بر بازده­های شناختی فراگیران از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی و بر بازده­...

تآثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه

یکی از جنبه‌های کلیدی یادگیری، اکتساب و در هم تنیدن دانش جدید و قدیم است، که لازمه آن کسب فرایندها و مهارت‌های نوین یادگیری است. نقشه‌ مفهومی به عنوان یک راهبرد یادگیری، می‌تواند تسلط فراگیران بر پیش‌ نیازهای مطالب درسی، که لازمه یادگیری‌های بعدی او هستند را فراهم نماید. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ترسیم نقشه‌های مفهومی گروهی بر حیطه‌های یادگیری دانش‌آموزان در درس شیمی بود. آزمودنی‌های پژوهش 14...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فعال یادگیری به کمک نقشه‌ی مفهومی  معلم ساخته با تلفیق چندرسانه‌ایدر یادگیری مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه (کم‌توان ذهنی) بوده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه موردمطالعه حاضر را دانش آموزان کم‌توان ذهنی در محدوده شهر دیواندره به تعداد 18 نفر تشکیل داده و نمونه مشتمل است بر 14 دانش‌آموز...

در این پژوهش به دنبال آن هستیم که اثر بخشی نقشه­های مفهومی در درک مطلب نسبت به روش سنتی (آموزش مهارت خواندن بدون ارائه‌ی نقشه‌ی مفهومی) را مورد مقایسه قرار دهیم و نیز شیوه­های مختلف استفاده از نقشه­های مفهومی از قبیل ارائه‌ی نقشه‌ی مفهومی توسط معلم در مقابل ترسیم نقشه‌ی مفهومی توسط زبان‌آموزان را به صورت گروهی و انفرادی با یکدیگر مقایسه کنیم؛ بدین منظور 126نفر از زبان‌آموزان مرکز آموزش زبان فار...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود