تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران

نویسندگان

  • ستوده‌اصل, نعمت 1- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
  • عمادی خلف, محسن 2- دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
  • قدس, علی‌اصغر 1- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
  • میرمحمدخانی, مجید 3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
چکیده

هدف: پرستاران دائماً با درد، رنج، حوادث و مرگ و میر بیماران در محیط کاری خود روبرو هستند و تنش شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 78 نفر از پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 1394 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب  شدند. نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان به مدت دو ساعت در ساعات اولیه شیفت و طی مدت چهار هفته از رایحه اسطوخودوس (گروه آزمون) یا روغن کنجد (گروه کنترل) استفاده کردند. تنش شغلی هر دو گروه قبل از مداخله و پایان هفته دوم و چهارم با استفاده از پرسش‌نامه تنش شغلی 34 سوالی گری- تافت و اندرسون و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تعیین و مقایسه گردید. یافته‌ها: میانگین تنش شغلی پرستاران 41/17±09/87 بود. میزان تنش شغلی در پایان هفته دوم رایحه درمانی در دو گروه تفاوت معنی‌داری با هم نداشت (304/0=p)، اما در پایان هفته چهارم این تفاوت معنی‌دار بود (003/0=p). نتایج نشان داد، استفاده از رایحه اسطوخودوس پس از چهار هفته با تفاوت میانگین 38/2±89/8 نسبت به مرحله اول در کاهش تنش شغلی موثر بوده است (002/0=p). رایحه درمانی در گروه کنترل تاثیری بر تنش شغلی نداشته است (21/0<p). نتیجه‌گیری: استفاده از رایحه اسطوخودوس بیش از دو هفته می‌تواند بر کاهش تنش شغلی پرستاران موثر باشد. بنابراین، استفاده از این رایحه به عنوان یک روش سودمند، در محیط‌های پرستاری توصیه می‌شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت‌های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می‌دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

مقایسه تاثیر رایحه اسطوخودوس با روغن کنجد بر کیفیت خواب پرستاران

سابقه و هدف: اختلالات خواب در پرستارانبه دلیل چرخش و تنوع در زمان کار، از شیوع بالایی برخوردار است  یکی از روش های بهبود کیفیت خواب، آروماتراپی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آروماتراپی اسطوخودوس بر کیفیت خواب پرستاران بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی تهران انجام شده است. مواد و روش­ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 78 نفر از پرستاران که به طور تصادفی در دو گروه اسطوخودوس و روغ...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

مقایسه تاثیر رایحه اسطوخودوس با روغن کنجد بر کیفیت خواب پرستاران

سابقه و هدف: اختلالات خواب در پرستارانبه دلیل چرخش و تنوع در زمان کار، از شیوع بالایی برخوردار است  یکی از روش های بهبود کیفیت خواب، آروماتراپی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آروماتراپی اسطوخودوس بر کیفیت خواب پرستاران بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی تهران انجام شده است. مواد و روش­ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 78 نفر از پرستاران که به طور تصادفی در دو گروه اسطوخودوس و روغ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 2

صفحات  421- 428

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021