تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری پایه هشتم(دوره اول متوسطه) بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون برای گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول، شهرستان بهارستان، ناحیه یک استان تهران بودند که به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای یک مدرسه دخترانه به عنوان نمونه انتخاب شد و دو کلاس به صورت تصادفی به عنوان گروه کنترل(26 نفر) و گروه آزمایش(26نفر) تعیین شدند. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته ای است که روایی آن مورد تایید جمعی از دبیران این رشته و متخصصان علوم تربیتی قرار گرفت و ضریب پایایی آن براساس ضریب آلفای کرانباخ 79/0 بدست آمد. مدت ده جلسه 2 ساعته روش تدریس معکوس و سنتی اجرا شد و سپس پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کوواریانس و آزمون تی تحلیل شد. یافته های پژوهش، به لحاظ آماری نشانگر آن است که شیوه تدریس معکوس در یادگیری دانش آموزان نسبت به روش تدریس سنتی( توضیحی) موثرتر بوده است. به گونه ای که گروه آزمایش در آموزش به شیوه معکوس دارای میانگین نمره بالاتری نسبت به گروه کنترل هستند. بنابراین به معلمان پیشنهاد می شود برای تدریس دروس مختلف به ویژه برنامه های درسی در سطح نگرش و مهارت به شیوه آموزش معکوس توجه بیشتری داشته باشند و تا حد امکان در تولید فیلم های آموزشی و ایجاد بانک های اطلاعاتی تلاش نمایند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺎﻫﺪف "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ کلاس معکوس ﺑﺮ مهارت خودراهبری در یادگیری داﻧﺶآﻣﻮزان دختر پایه دهم شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 1396-1395در درس زبان انگلیسی" اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در پژوهش30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ به دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنا...

مقدمه: حمایت از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در گستره آموزش اعم از برنامه‌ریزی، تدوین محتوا، شیوه‌های یاددهی- یادگیری، به ویژه در محیط‌های آموزش عالی یکی از مهم‌ترین بایسته­ها در جهت ارتقاء سطح کیفیت آموزش و یادگیری است. روش آموزش معکوس از جمله روش­های تدریس است که بر پایه به‌کارگیری فناوری‌ها در برنامه درسی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیر...

Introduction: Applying the modern active and cooperative methods in teaching has attracted the students more and increased their knowledge. In this study we have combined the teaching methods to the course statistics and compared it with traditional method. Methodology: In this study, 20 master degree students of nursing specializing. Intensive care, bio chemistry, biotechnology and MPH of ma...

در آموزش سنتی، فعالیت‌های شناختی سطح پایین (شناخت و درک) در کلاس انجام می‌شود و فعالیت‌های شناختی سطح بالا (تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و تولید) در خانه بدون کمک معلم صورت می‌گیرد. در آموزش معکوس، مراحل شناخت و درک، خارج از کلاس انجام می‌شود و معلم می‌تواند از زمان کلاس برای انجام تمرینات، تجزیه و تحلیل، بحث و تولید استفاده کند. به این ترتیب، فعالیت‌های شناختی سطح پایین در منزل و فعالیت‌های شناخت...

مقدمه: آموزش و یادگیری فرایندی پیچیده و چالش برانگیز است و یکی از فرانظریه­هایی که در سال­های اخیر تلاش کرده است تا امکان کاربرد ترکیبی از تئوری­های آموزشی را به گونه­ ای سریع، یکپارچه و اثربخش در جریان یادگیری­ های کلاس درس مهیا سازد مدل آموزش کوآنتومی است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد روش یاددهی- یادگیری کوآنتومی بر بهبود یادگیری های درسی (پیشرفت تحصیلی و انگیزه یادگیری ) دانشجویان...

مقدمه: افزایش مشارکت دانشجویان در امر یادگیری، به طور قابل ملاحظه­ ای در روش ­های نوین آموزشی مورد توجه است. یادگیری مبتنی بر تیم، نوعی یادگیری مشارکتی با ساختار مشخص است که هدف آن افزایش شناخت با به کارگیری دانش فردی دانشجویان در قالب یک تیم است. در مطالعه حاضر، آموزش و یادگیری دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی و کار درمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تدریس آناتومی دست با روش...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود