تاثیر روش تدریس «تکلیف-محور» بر درک مطلب زبان آموزان

ثبت نشده
چکیده

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نقش اساسی در یادگیری زبان دوم داراست. اما کلاس های خواندن متون انگلیسی برای دانش آموزان خسته کننده به نظر می رسد در حالی که بیشتر دانش آموزان علاقمند اند موقعیتی پیدا کرده تا توانایی خودشان را نشان دهند و به سوالات معلّم جواب دهند. لذت بخش نبودن کلاس ها به علّت عدم آگاهی معلّمان از روش های صحیح تدریس خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی می باشد.. تدریس زبان دوم با استفاده از روش «تکلیف-محور» یک روش موثر در بهبود دانش زبانی و درک مطلب  فراگیران شناخته شده است. هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر تدریس فعالیت های آموزشی در قالب  تکلیف-محور بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر فراگیر زبان انگلیسی از آموزشگاه خصوصی بوده است. با توجه به حجم کم جامعه صدرصد جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس نمونه آماری به دو گروه مساوی؛ گروه کنترل وآزمایش تقسیم شدند. یک گروه با روش های سنتی  تعلیم داده شده و گروه دیگر با استفاده از تدریس فعالیت تکلیف محور تعلیم داده شد. تحلیل آماری  مطالعه نشان داده است که  بین دوعملکرد  گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی

مقدمه: یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزشی ما استفاده از روشهای آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه هاست. کیفیت آموزشی نامطلوب و عدم علاقه دانشجویان به یادگیری زبان به علت عدم آگاهی معلمان از روش های صحیح تدریس خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی است. استفاده از شیوه های آموزشی فرایند محور نظیر روش تکلیف محور، راهی برای حل معضلات و رفع نقایص روش تدریس سنتی زبان انگلیسی می باشد ....

متن کامل

تاثیر شخصیتهای درونگرا و برونگرا بر خواندن درک مطلب تکلیف محور (کارمحور) در زبان آموزان ایرانی

خواندن متون مختلف روندیست که همه ما تقریبا همه روزه با آن مواجهیم.باتوجه پیشرفتهایی که در علم روانشناسی صورت گرفته و تاثیری که یافته های جدید این علم بر یادگیری بشردارند بخصوص یادگیری زبان، آگاهی معلمین،اساتید و آموزشیاران زبان از این امر میتواند تاثیر بسزایی در تدریس و تعلیم زبان بخصوص درزمینه آموزش خواندن درک مطلب زبان آموزان داشته باشد.پس از انجام تحقیق و تحلیلهای کمی و کیفی آماری مشخص گردید...

تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران

این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدر...

متن کامل

بررسی تاثیر روش تکلیف- محور بر مهارت درک مطلب دانش آموزان دوره راهنمایی

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر روش تکلیف-محور بر مهارت درک مطلب دانش آموزان دوره راهنمایی و همچنین عملکرد آنها در امتحان پایان ترم زبان انگلیسی بوده است. همچنین این پژوهش بر اساس عملکرد شرکت کنندگان، موثرترین نوع تکلیف را تعیین نموده است. به این منظور دو کلاس در پایه سوم شامل 50 دانش آموز به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. بر اساس نتایج پیش آزمون که حاکی از برابری آنها بود، دو گروه به شکل تصادفی به ...

بررسی تأثیر روش تدریس خواندن مفهوم محور و روش تدریس استراتژی بر درک مطلب و انگیزه زبان آموزان ایرانی

بر اساس دیدگاه انگیزشی در پیشرفت مهارت خواندن انگلیسی, تحقیق حاضر سعی دارد تأثیر روش تدریس خواندن مفهوم- محور را بر درک مطلب و انگیزه زبان آموزان فارس بررسی کند. در این روش 5 اصل انگیزشی با 6 استراتژی ذهنی برای تدریس خواندن ترکیب شده اند. همچنین در این تحقیق سعی کردیم روش تدریس مفهوم- محور را با روش تدریس استراتژی که اصول انگیزشی ندارد مقایسه کنیم. علاوه بر این, یک گروه کنترل (شاهد) هم در نظر گ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  175- 187

تاریخ انتشار 2009-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021