تاثیر سطوح مختلف سلول های سوماتیک بر اسیدهای چرب اشباع شیر خام

نویسندگان

  • الناز خالق خواه گروه علوم وصنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
  • حمید عزت پناه گروه علوم وصنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • روزبه معتمد گروه علوم وصنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
  • سعیده سیف هاشمی دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • محمد هادی گیویان راد گروه بیولوژی دانشگاه تربیت معلم
  • مسعود مشهدی اکبر بوجار گروه شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات شمارش سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) شیر خام در یک گاوداری

  تعداد سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر می باشد.هدف از این تحقیق بررسی کیفیت شیر از لحاظ تعداد سلولهای سوماتیک و بار میکروبی در یک گاوداری صنعتی در منطقه دزفول بود. اطلاعات مربوط به 3 سال با لستفاده از رویه مدل خطی عمومی(GLM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر سال و ماه بر تغییرات تعداد سلولهای سوماتی...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف شمارش سلول های سوماتیک شیر گاو و افزودن آنزیم لیپاز بر ترکیب اسیدچرب آزاد و خصوصیات حسی پنیر سفید آب نمکی

بیماری ورم پستان به عنوان یک عفونت غدد پستانی که معمولاً ناشی از باکتری های عفونت زا می باشد تعریف می شود. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر سه سطح سلول سوماتیک در شیر خام و آنزیم لیپاز بر اسیدهای چرب ازاد پنیر سفید آب نمکی و خصوصیات حسی (طعم وبافت) آن در طی یک دوره نگه داری 70 روزه می باشد. در این مطالعه: سه سطح سلول سوماتیک (بالا- متوسط- پایین) ویک سطح آنزیم لیپاز (2%) و سه زمان مشخص از د...

متن کامل

غنی سازی آرتمیای بالغ Artemia franciscana با غلظت های مختلف امولسیون اسیدهای چرب غیر اشباع

به منظور غنی سازی آرتمیا بالغ گونه فرانسیسکانا، جهت دستیابی به غلظت مناسب ماده غنی ساز Spari Selco (INVE) ساخت کشور بلژیک، از غلظت های 5/0، 1 و 2 گرم در لیتر با تراکم 10 قطعه در هر میلی لیتر به مدت 3 ساعت استفاده شد. کلیه  فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی موجود از قبیل دمای آب، شوری، نوردهی، شدت نور در یک دامنه ثابت نگه داشته شدند. مقادیر اسیدهای چرب لینولئیک اسید (6-n18:2)، لینولنیک اسید (6-n16:1)، ...

متن کامل

بررسی تغییرات شمارش سلول های سوماتیک(scc) ،نمره سلولهای سوماتیک(scs)، و بار میکروبی(tbc) شیر خام در یک گاوداری

تعداد سلول های سوماتیک(scc) ،نمره سلولهای سوماتیک(scs)، و بار میکروبی(tbc) از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر می باشد.هدف از این تحقیق بررسی کیفیت شیر از لحاظ تعداد سلولهای سوماتیک و بار میکروبی در یک گاوداری صنعتی در منطقه دزفول بود. اطلاعات مربوط به 3 سال با لستفاده از رویه مدل خطی عمومی(glm) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر سال و ماه بر تغییرات تعداد سلولهای سوماتیک،ن...

متن کامل

اثر سطوح مختلف موننسین بر عملکرد رشدی و اسیدهای چرب فرار شکمبه گوساله‌های ماده قطع شیر هلشتاین

به منظور بررسی سطوح مختلف موننسین بر روی صفات عملکردی، مصرف و بازده خوراک و همچنین میزان اسیدهایچربفرار شکمبه گوساله‌های قطع شیر هلشتاین، آزمایشی با 66 رأس گوساله ماده با میانگین سن 5±90 روز و میانگین وزن 5±103 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 90 روز انجام شد. تیمارها شامل: 1) گروه شاهد بدون دریافت موننسین، 2) گوساله‌هایی که 70 میلی‌گرم موننسین در روز دریافت کردند و 3) گوساله‌هایی که 140...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  63- 80

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023