تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و اجزای آن در گیاه دارویی کرچک (.Ricinus communis L)

نویسندگان

  • بهروز عارف دانشگاه آزاد واحد تاکستان
  • جهانفر دانشیان دانشیار موسسه تحقیقات یذر ونهال
  • علیرضا ولدآبادی دانشیار دانشگاه آزاد شهر قدس
  • مهرزاد علی محمدی کارشناس ارشد زراعت .دانشگاه ازاد تاکستان
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن و تراکم گیاه بر روی صفات کمی و کیفی گیاه کرچک، این آزمایش در سال 1385 در مزرعه جهاد کشاورزی استان قزوین انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح نیتروژن صفر، 40، 80، 120 کیلوگرم در هکتار و تراکم های 2.5، 4 و 5.5 بوته در متر مربع بودند. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر عمکلرد دانه، عملکرد روغن و تعداد شاخه فرعی در سطح 1 درصد، بر وزن هزار دانه در سطح 5 درصد و بر درصد روغن معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد روغن و عملکرد دانه از کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بیشترین وزن هزاردانه از کاربرد 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بیشترین شاخه فرعی از کاربرد 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمدند. همچنین اثر تراکم گیاهی بر عمکلرد دانه، عملکرد روغن و تعداد شاخه فرعی در سطح 1 درصد، بر وزن هزار دانه در سطح 5 درصد و بر درصد روغن معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد روغن و عملکرد دانه از تراکم 5.5 بوته در مترمربع، بیشترین وزن هزاردانه از تراکم 4 بوته در مترمربع و بیشترین شاخه فرعی از تراکم 2.5 بوته در مترمربع به دست آمدند. اثر متقابل نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و تعداد شاخه فرعی در سطح 1 درصد، بر عملکرد دانه در سطح 5 درصد و بر سایر صفات معنی دار نبود. نتایج این آزمایش نشان داد که نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و اجزای آن تاثیر بسزایی داشت که نکته مهمی برای دستیابی به حداکثر بازده روغن در این گیاه دارویی می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

      اثر سطوح تراکم و مقادیر مختلف نیتروژن بر صفات زراعی و برخی شاخص‎های رشد کرچک در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌‎های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز آموزش اسماعیل آباد استان قزوین در سال زراعی 1385 ارزیابی شد. مقادیر مختلف نیتروژن در چهار سطح ( 0، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) به‎عنوان فاکتور اصلی و تراکم کاشت شامل در سه سطح (5/2، 4 و 5/5 گیاه در متر مربع) به‎عنوان فاکتور فرعی...

متن کامل

تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (ricinus communis l.)

اثر سطوح تراکم و مقادیر مختلف نیتروژن بر صفات زراعی و برخی شاخص‎های رشد کرچک در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک ‎های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز آموزش اسماعیل آباد استان قزوین در سال زراعی 1385 ارزیابی شد. مقادیر مختلف نیتروژن در چهار سطح ( 0، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) به‎عنوان فاکتور اصلی و تراکم کاشت شامل در سه سطح (5/2، 4 و 5/5 گیاه در متر مربع) به‎عنوان فاکتور فرعی در نظ...

متن کامل

اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

  کرچک (Ricinus communis L.) یکی از گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی کشورهای توسعه‌یافته است. روغن بدست آمده از دانه‌های این گیاه جزو باارزش‌ترین مواد با اثر مسهل و ملین در پزشکی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثر هفت ناحیه مختلف کشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب آن و امکان افزایش کمّیت و کیفیت روغن کرچک بود. نتایج نشان داد که تغییر ناحیه کاشت، اثر معنی...

متن کامل

مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis)

    به منظور مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کرچک آزمایشی در سال زراعی90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این بررسی تیمار دور آبیاری 5، 10 و 15 روز یکبار عامل اصلی بروز تغییرات رشد و عملکرد کرچک بود. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات مورد بررسی نشان داد  درصد روغن دانه در دور آ...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

مقدمه: کرچک (Ricinus communis L.) یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. کاربردهای فراوان آن در صنایع مختلف و اخیراً در صنایع غذایی باعث شده است تا پژوهش‌های زیادی روی آن انجام گیرد.‌ هدف: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه‌های کرچک به دست آمده از مناطق مختلف ایران می‌باشد، تا بهترین منطقه از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغ...

متن کامل

اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (ricinus communis l.)

کرچک (ricinus communis l.) یکی از گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی کشورهای توسعه یافته است. روغن بدست آمده از دانه های این گیاه جزو باارزش ترین مواد با اثر مسهل و ملین در پزشکی می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثر هفت ناحیه مختلف کشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب آن و امکان افزایش کمّیت و کیفیت روغن کرچک بود. نتایج نشان داد که تغییر ناحیه کاشت، اثر معنی دا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  312- 318

تاریخ انتشار 2010-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023