تاثیر سن زن روی میزان باروری در سیکل های IVF

نویسندگان

  • رضایی, ،نازیلا
  • فارسی، , مهرداد
  • اسماعیل زاده, صدیقه
  • جورسرایی،, سید غلامعلی
  • حاجی احمدی، , محمود
چکیده

سابقه و هدف: افزایش سن زن نقش مهمی در کاهش باروری دارد، زوج های با محدوده سنی 45-35 سال، حدود 30% نازایی دارند. همچنین افزایش سطح سرمی FSH با افزایش سن می تواند نشانگر کاهش جواب تخمدان و کاهش باروری در سیکل های ART باشد. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط سن زن و سطح FSH، با تعداد اووسیت و میزان اووسیت بارور شده، انجام گرفت تا بتوان برنامه ریزی درستی جهت پیش بینی وضعیت پاسخ این بیماران در سیکل های درمانی داشته باشیم. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی طی سال های 80-1375 در مرکز ناباروری فاطمه زهرا (س) بابل بر روی 111 زوج که در سیکل IVF قرار گرفتند، انجام شد. بیماران در 4 گروه سنی قرار گرفته و سطح سرمی FSH و LH در روز سوم سیکل بررسی شد. تعداد اووسیت و تعداد تخم بارور شده و کیفیت تخم ارزیابی و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: در مطالعه انجام شده میانگین سن زنان 6.4±30.2 سال و تعداد اووسیت 4.5±7.2 بوده است. همچنین میانگین تعداد اووسیت بارور شده 3.1±2.8 بدست آمد. میانگین سطح سرمی FSH برابر با 3.9±9.2 و سطح سرمی LH برابر با 4.1±10 بوده است. تعداد اووسیت به دست آمده و تعداد اووسیت های بارور شده با سن زن همبستگی معنی داری داشتند. میزان باروری 70.3% می باشد. میزان باروری در بین گروه های سنی اختلاف معنی داری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه انجام شده، می توان گفت که سن زن به تنهایی فاکتور پیش بینی کننده نتایج (ART (IVF بوده و راهنمای خوبی در انتخاب زوجین که احتمال بهره گیری از روش های ART در آنها با ارزش تر است، می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سن زن روی میزان باروری در سیکل های ivf

سابقه و هدف: افزایش سن زن نقش مهمی در کاهش باروری دارد، زوج های با محدوده سنی 45-35 سال، حدود 30% نازایی دارند. همچنین افزایش سطح سرمی fsh با افزایش سن می تواند نشانگر کاهش جواب تخمدان و کاهش باروری در سیکل های art باشد. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط سن زن و سطح fsh، با تعداد اووسیت و میزان اووسیت بارور شده، انجام گرفت تا بتوان برنامه ریزی درستی جهت پیش بینی وضعیت پاسخ این بیماران در سیکل ها...

متن کامل

مقایسه اثر HCG با Gnrh- agonist بر میزان تخمک گذاری و باروری در سیکل تحریک تخمک گذاری در روش کمک باروری در سیکل های IUI

Background and purpose: The clinical outcome of intrauterine insemination (IUI) treatment cycles employing a gonadotrophin-releasing hormone agonist [Superfact)] or human chorionic gonadotrophin (HCG) for ovulation induction was compared. Materials and methods: A group of 100 patients presenting with amenorrhoea, oligomenorrhoea or unexplained infertility were all treated with clomiphene 100 m...

متن کامل

میزان پاسخ‌دهی تخمدان به تحریک تخمک‌گذاری در سیکل IVF متعاقب سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریومای تخمدان

Background: Endometrioma of ovary is one of the common diseases during reproductive age and the effect of laparoscopic cystectomy of endometrioma on infertility is still matter of debate. We designed this case control study to evaluate the ovarian response to controlled ovarian hyperstimulation during IVF (In vitro fertilization) cycle following laparoscopic unilateral cystectomy of endometriom...

متن کامل

تاثیر دگزامتازون برپاسخدهی تخمدان در زنان نابارور بالای ۳۵ سال تحت درمان سیکل های ivf/icsi

مقدمه: پاسخدهی ضعیف تخمدان به داروهای گنادوتروپین تزریقی، در 26-9% سیکل های art اتفاق می افتد. با شروع پیری تخمدان، ذخیره تخمدان کاهش می یابد که عامل مهمی در کاهش پاسخ تخمدان به گنادوتروپینها می باشد؛ ولی گزارش های متعددی در مورد روش های احتمالی دیگر مؤثر در عملکرد گنادوتروپینها در تخمدان، نظیر استفاده از انواع گنادوتروپینها با دوز بالا، درمان توأم با هورمون رشد و گلوکوکورتیکوئیدها وجود دارد. د...

متن کامل

بررسی میزان تخمک های نابالغ در سیکل های کمک باروری (art)

زمینه و هدف: در سیکل های کمک باروری (art) جهت افزایش احتمال لقاح و بارداری، به کمک هورمون های تحریک تخمک گذاری تعداد تخمک های بالغ متافاز دو (mii ) افزایش می یابد. براساس مطالعات موجود نارس بودن تمام تخمک ها یا توقف کامل رشد تخمک (coma) در سیکل های art بسیار نادر است. هدف این مطالعه گذشته نگر بررسی سیکل های art با coma به همراه نتایج درمانی این بیماران در مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری ی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 4

صفحات  22- 26

تاریخ انتشار 2003-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021