تاثیر شرایط آموزش مجازی بر وضعیت اسکلتی-عضلانی و فعالیت بدنی اساتید دانشگاه در دوران پاندمی کرونا

نویسندگان

  • زینب نقی لو استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
  • صفورا قاسمی استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
چکیده

مقدمه و اهداف امروزه شیوع کووید-19 از طرف سازمان بهداشت جهانی به­عنوان پاندمی جهانی اعلام شده است. در پی پاندمی کرونا و قرنطینه خانگی، محدودیت‌هایی برای افراد خصوصا بخش آموزش کشور ایجاد شده است. در این بین، اساتید دانشگاه­ها با شرایط آموزش به­صورت مجازی و تغییر در فعالیت ­های روزمره مواجه شده­اند؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر شرایط آموزش مجازی بر وضعیت اسکلتی-عضلانی و فعالیت بدنی اساتید دانشگاه کشور در دوران پاندمی کرونا بود. مواد و روش ­ها در تحقیق توصیفی حاضر از پرسشنامه­ های استاندارد وضعیت اسکلتی-عضلانی نوردیک و فعالیت بدنی بک استفاده شد. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه­های فرهنگیان سراسر کشور، با 98 مرکز بود که از این بین 260 نفر به­عنوان نمونه در تحقیق شرکت نمودند. از آزمون­های مک­نمار و t زوجی و آزمون همبستگی اسپیرمندر سطح معناداری 05/0≥P استفاده گردید. یافته ها بین شیوع عارضه اسکلتی-عضلانی در نواحی گردن، شانه، پشت و کمر قبل و حین کرونا تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (0/05≥p). همبستگی منفی معناداری بین اختلالات گردن و مچ دست با فعالیت بدنی کاری و اختلالات مچ دست و زانو با فعالیت بدنی ورزشی و فعالیت بدنی اوقات فراغت وجود داشت (0/05≥p). بین میزان ساعات استفاده از رسانه­ های اجتماعی برای اوقات فراغت و آموزش، استفاده از لپ­تاپ و تلفن همراه و میزان خواب شبانه و روزانه قبل و حین کرونا تفاوت معناداری وجود داشت (0/05≥p). نتیجه­ گیری به نظر می‌رسد شرایط کنونی پاندمی کرونا، تغییر در سلامت اسکلتی-عضلانی و نوع فعالیت بدنی اساتید را به همراه داشته است، به‌طوری ‌که ابزار ارتباط و آموزش مجازی و زمان‌بر بودن آن، منجر به کاهش میزان فعالیت بدنی در ابعاد مختلف کاری، اوقات فراغت و ورزش، شیوع برخی اختلالات اسکلتی-عضلانی و حتی تغییر در میزان خواب اساتید گردیده است. افزایش فعالیت بدنی منظم و اتخاذ روش صحیح استفاده از ابزار سخت ­افزاری و نرم ­افزاری آموزش مجازی پیشنهاد می ­گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی آموزش ارگونومی در اصلاح وضعیت بدنی، عوامل خطر ارگونومی و شدت دردهای اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه

چکیده مقدمه: استفاده از رایانه بدون توجه به ارگونومی ممکن است منجر به مشکل بهداشتی، ناراحتی بلندمدت، ناتوانی جسمی و از دست رفتن روزهای کاری شود. هدف: بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر تلفیق نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده و مرحله‌های تغییر در اصلاح وضعیت بدنی، عوامل خطر ارگونومی و شدت دردهای اسکلتی عضلانی در کاربران رایانه. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کنترل شده تصادفی نیمه تجربی، 75 نفر از کاربران...

متن کامل

ارزیابی سطح فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، چاقی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دانشجویان

ABSTRACT Background & Objectives: Low level of physical activity leads to epidemic of obesity and its related diseases. Herein, we aimed to evaluate the level of physical activity and fitness, obesity, and postural status among students of Guilan University. Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 400 male and female students of Guilan University during 2013-2016....

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش فعالیت بدنی در دوران بارداری بر میزان فعالیت فیزیکی زنان باردار

Background & Objective: Appropriate physical activity help to promote women&aposs health during pregnancy. Providing appropriate educational programs for pregnant women seems to be necessary. This study was carried out to assess the effectiveness of a group educational program on pregnant women&aposs physical activity. Methods & Materials: This clinical trial was conducted among 280 nullipar...

متن کامل

بررسی تاثیر اختلالات اسکلتی – عضلانی و فعالیت فیزیکی بر کیفیت زندگی کارگران صنایع تولید قطعات خودرو

Background: One of the main problems in the occupational workplace is musculoskeletal disorders. Quality of life is a multidimensional concept, including the ability of performance, health and mental statues that important factors such as physical, psychological, social relationships and personal attitude influence on quality of life .The aim of current study is assessment of impact of musculos...

متن کامل

« صورت‌بندی مواجهه حوزه با پاندمی کرونا»؛

محسن جبارنژاد« صورت­بندی مواجهه حوزه با پاندمی کرونا»؛ 

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  175- 185

تاریخ انتشار 2021-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022