تاثیر شرایط نگهداری بر کیفیت آب گوجه فرنگی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر شرایط نگهداری (دما، زمان و نوع بسته‌بندی) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب گوجه فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های آب گوجه فرنگی تولیدی در سه دمای 4، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد در دو نوع بسته‌بندی (دوی پک[1] و بطری) مدت یک و سه ماه نگهداری شدند. نتایج حاصل از آزمون‌ها (تغییرات pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، میزان ویتامین ث، و بار میکروبی) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در کیفیت آب گوجه فرنگی‌های بسته‌بندی شده در بطری یا دوی پک مشاهده نشد. اما زمان و دمای نگهداری اثر معنی‌داری روی ویژگی‌های میکروبی و ارزش غذایی (میزان ویتامین ث) آب گوجه فرنگی داشتند. ثابت شد نمونه‌های نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به‌مدت یک ماه بهترین کیفیت را نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

حساسیت میوه های گوجه فرنگی به دمای پایین و خسارت سرمازدگی، انبارمانی، بازاررسانی و قابلیت فروش میوه‌ها را محدود می‌کند. در این تحقیق اثر تیمار آب گرم به عنوان یک تیمار پس از برداشت توصیه شده، بر کاهش بروز خسارت سرمازدگی و تغییر خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی طی دوره انبارمانی بررسی شد. میوه‌های گوجه فرنگی در مرحله رسیده سبز برداشت و با آب گرم ?C 45 به مدت 15 دقیقه تیمار گردیدند. سپس میوه ها به سه...

متن کامل

بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آب آبیاری به میزان 40، 60، 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی و مقادیر مختلف نیتروژن به میزان 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار و بر همکنش آنها بر کمیت و کیفیت گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا انجام گرفت. پژوهش در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (منطقه نیمه خشک) در یک خاک لوم رسی و در طرح کرت های خردشده با سه تکرار (تی...

متن کامل

تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

Producing food colors from natural sources, such as tomatoes, which could be used instead of synthetic colors, is important in relation to health and safety aspects of the consumers. In this research, solvent extracting was carried out by using three non-polar solvents, including petrolium ether (bp=55°C), n-hexane (bp=60°C) and a mixture of n-hexane: ethanol: aceton (1:1:2, bp=50°C). Also, two...

متن کامل

تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

Producing food colors from natural sources, such as tomatoes, which could be used instead of synthetic colors, is important in relation to health and safety aspects of the consumers. In this research, solvent extracting was carried out by using three non-polar solvents, including petrolium ether (bp=55°C), n-hexane (bp=60°C) and a mixture of n-hexane: ethanol: aceton (1:1:2, bp=50°C). Also, two...

متن کامل

تاثیر مدیریت آب شور بر خاک و عملکرد گوجه فرنگی در آبیاری قطره ای زیرسطحی

در این پژوهش اثر روش آبیاری قطره ای زیر سطحی تحت شیوه‌های مدیریتی آبیاری متناوب یک در میان (M1) و متناوب نیم در میان (M2) با شوریهای مختلف بر خاک و عملکرد گوجه فرنگی بررسی شده است. تحقیق حاضر در زمینی به مساحت تقریبی m2320 و در  30 کرت انجام شد و قطره چکانها در عمق 15 سانتی متری از سطح خاک قرار داده شد. ‌‌به‌منظور در نظر گرفتن اثر متقابل سطوح شوری و شیوه مدیریتی ( M1و M2)، از طرح آماری کرت‌های ...

متن کامل

اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

حساسیت میوه های گوجه فرنگی به دمای پایین و خسارت سرمازدگی، انبارمانی، بازاررسانی و قابلیت فروش میوه ها را محدود می کند. در این تحقیق اثر تیمار آب گرم به عنوان یک تیمار پس از برداشت توصیه شده، بر کاهش بروز خسارت سرمازدگی و تغییر خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی طی دوره انبارمانی بررسی شد. میوه های گوجه فرنگی در مرحله رسیده سبز برداشت و با آب گرم ?c 45 به مدت 15 دقیقه تیمار گردیدند. سپس میوه ها به سه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 3

صفحات  133- 144

تاریخ انتشار 2012-07-25

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023