تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری

نویسندگان

  • داریوش آشکار
  • علی عبادی
چکیده

در این پژوهش گرده افشانی و باروری در دو رقم انگور بی دانه سفید و عسکری با استفاده از بوته های 15 ساله در منطقه شهریار مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق تمامی تاج بوته ها با استفاده از غلظتهای 1500 و 3000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک در زمان 10 روز قبل از باز شدن گلها محلول پاشی شدند. نمونه برداری از گلها در زمانهای 24 و 48 ساعت پس از باز شدن گلها انجام شد. گلها در محلول کارنوی فیکس شده و سپس برای مشاهدات میکروسکوپی با استفاده از نور ماورای بنفش آماده شدند. کاربرد اسید بوریک تاثیر معنی داری بر جوانه زنی دانه گرده در سطح کلاله، رشد لوله گرده در خامه و در قسمت تحتانی تخمدان و حتی تعداد تخمک نفوذ یافته توسط لوله گرده داشت و موجب بهبود آنها گردید. غلظت 3000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک موجب افزایش درصد تشکیل میوه در هر دو رقم گردید، ولی این افزایش تنها در رقم انگور بی دانه سفید معنی دار بود. میزان کل مواد جامد محلول، اسیدیته و اندازه حبه ها تحت تاثیر تیمار با اسیدبوریک قرار گرفتند با این وجود تغییرات به حد معنی دار نرسید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مدل سازی خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه

     خشک کردن انگور به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران با چالش­های متعددی از جمله تغییر رنگ، فساد پذیری، آلودگی و زمان طولانی مواجه می‌باشد. با چنین رویکردی، پژوهش حاضر ضمن بررسی رفتار خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی‏دانه ارومیه در خشک‏کن هوای- داغ، مناسب‏ترین مدل ریاضی برای توصیف منحنی فرآیند خشک شدن آن را معرفی می‌کند تا بتواند در طراحی خشک کن انگور مورد استفاده قرار گیرد. آزم...

متن کامل

ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان

گندم از لحاظ سطح زیرکشت و محصول تولیدی در جهان، رتبة اول را در بین  غلات به خود اختصاص داده است و یکی از گیاهان عمده مورد کشت در مناطق خشک و نیمه خشک می‏باشد. وقوع تنش خشکی در مرحله پرشدن دانه در این مناطق از ویژگی­های بارز و غیر قابل اجتناب است. این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش کم­ آبی و نقش منابع جاری و ذخیرها‌ی بر پرشدن دانه، عملکرد دانه و میزان انتقال مجدد انجام شد. آزمایش طی سال زراعی 90-...

متن کامل

مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

برای بررسی میزان سازگاری و تعیین بهترین گرده زای مناسب باری ارقام روغنی بلیدی ماری و مانزوانیلا در سالهای 1378 - 1376 تیمار های گرده افشانی بصورت گرده افشانی آزاد و دگر گرده افشانی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان دادکه کلیه ارقام مورد مطالعه دارای خود ناسازگاری می باشد اما درجه خود ناسازگاری تحت تاثیر عوامل رقم و سال می باشد در بررسی رشد لوله گرده به روش رنگ آمیزی با آنیلین آبی خود ن...

متن کامل

تأثیر دگرگرده افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمّی و کیفی میوۀ انگور رقم قزل اوزوم

برخی ارقام انگور گل مادۀ فیزیولوژیک دارند و برای تشکیل میوه به گرده زای مناسب نیازمندند. در صورت کشت خالص آن ها، میزان تشکیل میوه به شدت کاهش می‏یابد. برای بررسی اثرات دگرگرده افشانی چهار رقم انگور عسگری، ریش بابا، بی‏دانۀ سفید و تبرزۀ سفید بر درصد تشکیل میوه، وزن، اندازۀ خوشه، وزن چوب خوشه، tss، ta، ph آب و رنگ میوۀ انگور قزل‏اوزوم و مقایسۀ آن با خود و گرده افشانی آزاد این پژوهش بر پایۀ طرح بل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2001-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021