تاثیر فرآیند فعال‫سازی مذاب با اعمال کرنش بر رفتار خوردگی آندهای فداشونده پایه آلومینیمی Al-Zn-In

نویسنده

چکیده

فرآیند فعال‫سازی مذاب با اعمال کرنش (SIMA) یکی از فرآیندهای شکل‌دهی نیمه جامد در تولید قطعات با ساختار غیردندریتی می‫باشد. در پژوهش حاضر اثر فرآیند SIMA بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فدا شونده Al-Zn-In مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با اعمال فشار تک‌محوری، تاثیر متغیر کار سرد در محدوده 40-10 درصد بر ریزساختار نیمه جامد آلیاژ Al-Zn-In در دمای محیط بررسی شد. عملیات حرارتی نیمه جامد در محدوده دمایی 660-640 درجه سانتی‌گراد به مدت 40 دقیقه انجام گرفت. بررسی رفتار خوردگی نمونه‌ها توسط آزمون پلاریزاسیون تافل در محلول 5/3 درصد کلرید سدیم انجام گرفت. تصاویر میکروسکوپ نوری نشان داد که ریزساختار نمونه‌های تهیه شده به روش SIMAدارای دانه‌بندی ریزتر و میزان کرویت بیشتری در مقایسه با ریزساختار اولیه آلیاژ می‌باشد. با افزایش نسبت کار سرد از 10 به 30 درصد فاکتور شکل افزایش یافته اما با افزایش میزان کار سرد تا 40 درصد، افزایش و کاهش نسبتاً محسوسی به ترتیب در اندازه دانه و فاکتور شکل مشاهده شد. با افزایش دمای عملیات حرارتی، میانگین اندازه دانه‌های جامدα-Al کاهش و میزان کرویت آنها افزایش یافت. نتایج حاصل از آزمون خوردگی تافل نشان داد، با افزایش میزان کار سرد در فرآیند SIMA ، پتانسیل خوردگی نمونه‌های آلیاژ Al-Zn-In منفی‌تر شده و کمترین نرخ خوردگی مربوط به نمونه عملیات حرارتی شده در دمای 640 درجه سانتی‌گراد با نسبت 30 درصد کار سرد بود. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز خوردگی یکنواخت نمونه تهیه شده تحت شرایط مذکور را تایید کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر فرآیند فرآیند فعال سازی مذاب با اعمال کرنش (SIMA) بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی آند فداشونده روی در محیط شبیه‌سازی شده‌ی آب دریا

روی و آلیاژهای آن به واسطه کاربرد وسیع در سیستم‌های حفاظت کاتدی به عنوان آندهای فدا شونده شناخته شده‌اند. مشکلات ناشی از فشار بخار بالای این فلز در فرآیند ذوب و ریخته‌گری، باعث شده که فرآیندهای اصلاح ساختار میکروسکوپی در حالت جامد برای روی بسیار مورد توجه قرار گیرد. فرآیند فعال سازی مذاب با اعمال کرنش (SIMA) یکی از فرآیندهای شکل‌دهی نیمه جامد در تولید قطعات با ساختار غیردندریتی است. در این پژوه...

متن کامل

بررسی رفتار خوردگی آندهای فداشونده پایه آلومینیومی تولید شده توسط فرایندانجماد اصلاح شده

آندهای فداشوند? آلومینیومی برای حفاظت کاتدی سکوها و خطوط انتقال نفت و گاز در محیط دریا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه این دسته از آندها قابلیت تولید ظرفیت جریان بالایی دارد، در صنایع حفاظت کاتدی از آنها بسیار استفاده می شود. مهم ترین عامل تاثیر گذار بر روی ظرفیت جریان تولید شده و راندمان آندها، رفتار خوردگی آنها بوده که تحت تاثیر ریزساختار آلیاژهای آلومینیومی می باشد. هدف اصلی این ...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 3

صفحات  51- 64

تاریخ انتشار 2638-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021