تاثیر فرهنگ دولت گرا بر کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

A brief definition of political culture refers to the attitude and insight of each individual towards the political system, political figures, and their functions and duties, as well as the attitude of political figures towards the role and position of the people in the political system. According to this definition, the total expectations of the people of the state institution and the total expectations of the people of the people in the form of this political culture is formed. This issue, of course, becomes more important in doubling the effectiveness of the effective political system as a military system that can accomplish tasks that most people are expected to accomplish and achieve the goals set out in these tasks for themselves. For this reason, as a glimpse of the features of Iranian political culture, it clarifies its statehood. The purpose of this research is to use a descriptive and analytical method to find the answer to the question: How does state-oriented culture affect the efficiency of the system? Have you got political in IRAN? In response to this question, the following hypothesis is tested: the state-run culture has been weakening the political system in the Islamic Republic of Iran by explaining various tasks in the political and economic arena for the government. The results of this study confirm the hypothesis that state-controlled culture has led to the continued passive participation and the weakening of political parties in the political arena and the formation of economic monopolies and, consequently, inflation, unemployment and the increase of economic corruption in the economy, which itself leads to the ineffectiveness of the political system. .

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در سال های پس از انقلاب اسلامی، هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیر گرفته است. این تاثیر را می توان از لحاظ ایدئولوژی انقلاب بر تحکیم و تداوم هویت سرزمینی ایران در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی از گفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی و شناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای و بسیج سیاسی در چار...

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی‌رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص‌هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. ازاین‌رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می‌شود و این نظام بر اساس شاخص‌های کارآمدی چه وضعیتی دارد»؛ بنابراین، با یک رهیافت نظری جدید، کارآمدی با توجه عناصر و ارکان نظام‌های سیاسی،یعنی ایده، ساختار، کارگزار و رفتار...

تجربه‏های تاریخی نشان می‌دهد که تحول در هر جامعه‌ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه‏های سیاسی ـ اجتماعی، گسترش تشکل‌های مدنی و چگونگی تحقق خواسته‏های مردم به‌میزان تعیین کننده و سرنوشت‌سازی موثر می‌باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان‌های غیردولتی در دولت‏های پس از انقلاب، ارتباط تنگ...

در سال های پس از انقلاب اسلامی، هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیر گرفته است. این تاثیر را می توان از لحاظ ایدئولوژی انقلاب بر تحکیم و تداوم هویت سرزمینی ایران در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی از گفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی و شناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای و بسیج سیاسی در چارچ...

بررسی مفهوم امنیت ملی در هر کشور، چیستی آن، عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و قوام‌بخش آن و عوامل تهدیدکنندۀ آن، مستلزم ارائۀ تعریفی منطقی، منسجم و دارای نظام‌مندی درونی است که بتوان در سایۀ آن، هنگام کاربست عملی آن بر کشور، به تحلیلی درست از وضعیت آن کشور رسید. ازاین‌رو، هنگامی که در صدد پژوهش در زمینۀ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستیم، لازم است ضمن توجه به ماهیت یکتایی و منحصربه‌فردی آن، از م...

تجربه‏های تاریخی نشان می دهد که تحول در هر جامعه ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه‏های سیاسی ـ اجتماعی، گسترش تشکل های مدنی و چگونگی تحقق خواسته‏های مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی موثر می باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی در دولت‏های پس از انقلاب، ارتباط تنگ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود