تاثیر ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش ICU

نویسندگان

  • حمزه ای, آرش
  • رزم آرا, محمد رضا
  • سروری, محمد هادی
  • محسنی زاده, سید مصطفی
چکیده

زمینه و هدف: ملاقات حمایتی یکی از نیازهای اساسی بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه است؛ با این‌حال هنوز شواهد کافی به‌منظور نشان دادن تاثیر ملاقات حمایتی منظم بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران وجود ندارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش ICU انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک کارآزمایی بالینی می‌باشد که جامعه آماری آن‌را بیماران غیرونتیله مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبت ویژه و مراقبین خانوادگی آنان در دو بیمارستان شهرهای گناباد و قاین در سال 1392 تشکیل دادند. 68 بیمار به روش دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مراقبین خانوادگی در گروه مداخله آموزش‌های لازم را در رابطه با چگونگی ملاقات و مراقبت‌‌های مورد انتظار، قبل از مداخله دریافت کردند و طی شش روز و هر روز دو بار به‌طور منظم به‌کار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه بررسی ویژگی‌های فردی، دستگاه مانیتورینگ و فرم پژوهشگر ساخته ثبت شاخص‌های فیزیولوژیک قلبی بود. شاخص‌های فیزیولوژیک هر دو گروه، قبل، حین و بعد از ملاقات ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های دقیق فیشر، تی‌مستقل، آنالیز اندازه‌های مکرر و تحلیل کوواریانس تحت نرم افزار آماری 20SPSS  انجام شد. یافته‌ها: طبق نتایج، با کنترل اثر مخدوش‌کنندگی سن، میانگین فشار سیستولیک (0/01 = p)، فشار متوسط شریانی (0/005 = p)، تعداد تنفس (0/02 = p) و تعداد ضربان قلب (0/04 = p) بیماران از روز اول بستری تا روز ششم بعد از ملاقات در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی می‌تواند باعث تعدیل شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی شود. پیشنهاد می‌گردد مدیران بخش‌های مراقبت‌های ویژه، تمهیدات لازم را به منظور ملاقات حمایتی خانواده‌های بیماران فراهم نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش icu

زمینه و هدف: ملاقات حمایتی یکی از نیازهای اساسی بیماران در بخش های مراقبت ویژه است؛ با این حال هنوز شواهد کافی به منظور نشان دادن تاثیر ملاقات حمایتی منظم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران وجود ندارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش icu انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی می باشد ...

متن کامل

بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه

Introduction: Intensive care unit is one of stressful wards for patients and stress creates some alterations in physiologic indicators of patients. So it is necessary to use a low expense and comforting method to stabilize physiologic indicators. The purpose of the present research is to determine the effect of foot massage on physiologic indicators including pulse, respiration, mean arterial p...

متن کامل

تاثیر مصرف مکمل سین بیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در ICU

Background and Objective: Constipation is the predominant gastrointestinal complication experienced after a stroke and can result in increased intracranial pressure. The main treatment for constipation is symptomatic treatment including taking laxatives and increasing dietary fiber; this treatment is associated with complications and limitations. Due to the positive effects of probiotics in the...

متن کامل

بررسی تاثیر ملاقات برنامه‎ریزی شده بر شاخص‎های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت‌ ویژه قلبی

  Introduction & Objective:Visiting is one of the basic needs of patients and their families while they are in coronary care units (CCUs). As the healthcare system moves toward a consumer-driven paradigm, talking about visiting hours has become a controversial and interesting topic. The aim of this research was to determine the effects of programmed visiting on physiological indexes in CCU p...

متن کامل

تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی

Introduction & Objective:Stroke is the leading cause of disability in adults and the 6th cause of diseases burden, globally. Different methods such as methods of alternative medicine can help nurses to improve patients’ health. Foot reflexology massage is one of the techniques that can be used. The purpose of this study is to determine the impact of this method on physiological parameters of pa...

متن کامل

بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر بیماران مبتلا به سکته مغزی

سابقه و هدف: در کنار اقدامات درمانی حمایتی معمولی جهت کاهش مشکلات بیماران مبتلا به سکته های مغزی (CVA)، اقدامات درمانی مکملی چون ماساژ درمانی نیز کاربرد دارد که جزء یکی از مهم ترین اقدامات پرستاری محسوب می شود .هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر میزان فشار خون و سطح اضطراب در بیماران مبتلا به CVA بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی با طرح دو گروهی، دو مرحله ای، موازی و آینده نگر روی 50 بی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 3

صفحات  67- 60

تاریخ انتشار 2015-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021