تاثیر نانو‏ذرات نقره بر برخی شاخص‏های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان

نویسندگان

چکیده

نانوتکنولوژی یا کاربرد فناوری در مقیاس اتم و ملکول یکی از تکنولوژی‏های نوظهور در قرن حاضر می‏باشد، که آینده اقتصادی جهان را به شدت متآثر خواهد کرد. گسترد‏گی دامنه تاثیر این فناوری بسیار زیاد بوده و می‏تواند بیشتر جنبه‏های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق به منظور سنتز نانو‏ذرات نقره با روش بیولوژیکی و بررسی اثرات نانو‏ذرات نقره ppm) 40 ٬15٬25٬ ٬10 ٬5 ٬1 5/٬0 0( بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحانOcimum basilicum L. انجام شد. اندازه گیری طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی نمایانگر تاثیر منفی افزایش غلظت‏های نانو‏ذرات نقره بر این پارامتر هاست. همچنین نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که با افزایش غلظت نانو‏ذرات نقره˓ میزان قند افزایش می‏یابد. فعالیت آنزیم¬های آنتی‏اکسیدانی که نقش به سزایی در سمیت زدایی گونه‏های فعال اکسیژن در سلول‏ها دارند در برگ گیاه ریحان تیمار شده با غلظت‏های مختلف نانو‏ذرات نقره اندازه گیری شدند. با افرایش غلظت تیمار‏های فوق فعالیت آنزیم‏ های گایاکول پراکسیداز و کاتالاز افزایش نشان داد وعلت این امر را می‏توان در اثر نتیجه متفاوت نانو‏ذرات نقره در غلظت‏های مختلف بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان گذاشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر قارچ اندومیکوریزایی Glomus etunicatum بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان

مقدمه: گیاه ریحان ‌به عنوان گیاهی دارویی در طب سنتی برای درمان انواع مختلفی از بیماری‌ها کاربرد دارد، علاوه ‌بر آن این گیاه به عنوان یک ماده غذایی و چاشنی غذا استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که همزیستی قارچ‌های میکوریزی با ریشه گیاهان، سبب بهبود و افزایش رشد و محصول‌دهی گیاه میزبان می‌شود. هدف: بررسی تغییرات رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیگ ریحان در اثر تلقیح با یک قارچ میکوریزی بومی ...

متن کامل

اثر قارچ اندومیکوریزایی glomus etunicatum بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان

مقدمه: گیاه ریحان به عنوان گیاهی دارویی در طب سنتی برای درمان انواع مختلفی از بیماری ها کاربرد دارد، علاوه بر آن این گیاه به عنوان یک ماده غذایی و چاشنی غذا استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهند که همزیستی قارچ های میکوریزی با ریشه گیاهان، سبب بهبود و افزایش رشد و محصول دهی گیاه میزبان می شود. هدف: بررسی تغییرات رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیگ ریحان در اثر تلقیح با یک قارچ میکوریزی بومی glomus...

متن کامل

تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی می‌باشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل‌ملاحظه مصرف نهاده‌های شیمیایی و همچنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور آزمایشی به‌صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان بر روی گیاه دارویی ریحان (Ocimum b...

متن کامل

تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (ocimum basilicum l.)

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی می باشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده های شیمیایی و همچنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان بر روی گیاه دارویی ریحان (ocimum b...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  63- 73

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021