تاثیر نوع بسته‌بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بار میکروبی دانه‌های انار آماده مصرف

نویسندگان

  • آرش کوچکی 2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • الناز میلانی 3 استادیار پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
  • مریم قربانی 1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • ناصر صداقت 2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

دانه­های انار آماده مصرف علاوه بر خواص حسی و تغذیه­ای ویژه، امکان افزایش مصرف انار را فراهم می­نماید. از آنجا که انار میوه بومی ایران می­باشد، توجه به صنایع تبدیلی انار اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بسته­بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) و وکیوم بر برخی ویژگیهای کیفی دانه­های انار به روش سطح پاسخ می­باشد.روشکار: بدین منظور دانه­های انار جداسازی شده را تحت سه غلظت گاز اکسیژن شامل بسته­بندی وکیوم (0%)،  MAP(10%) و اتمسفر معمولی (21%) بسته­بندی نموده و در دماهای (c°4،12،20) به مدت 16روز نگهداری شدند. اندازه­گیری مواد جامد محلول،اسیدیته،آنتوسیانین کل،فعالیت آنتی­اکسیدانی و بار میکروبی در فواصل 4،10و16روز پس از بسته­بندی بر روی نمونه­ها انجام گردید. فعالیت آنتی­اکسیدانی با افزایش دما و زمان نگهداری کاهش یافت که ارتباط مستقیمی با کاهش آنتوسیانین طی دوره نگهداری داشت. بالاترین سطح آنتوسیانین کل و مواد جامد محلول در بسته­بندی MAP حاصل گردید. با افزایش اسیدیته در اتمسفر معمولی (شاهد) نیز فعالیت آنتی­اکسیدانی افزایش معنی­داری نشان داد. کیفیت میکروبی پارامتر مهمی در ماندگاری مواد غذایی می باشد، کمترین و بیشترین بار میکروبی به ترتیب در بسته­بندی وکیوم و اتمسفر معمولی (شاهد) بدست آمد که با افزایش فعالیت میکروبی در اتمسفر معمولی میزان اسیدیته افزایش و مواد جامد محلول کاهش یافت. پس از بهینه­یابی نهایی، بهترین غلظت گاز اکسیژن و دما و زمان جهت نگهداری دانه­های انار به ترتیب7%،˚C 5 و11روز بدست آمد. در این نقطه بهینه مقدار اسیدیته، حداکثر مواد جامد محلول، حداکثر فعالیت آنتی­اکسیدانی و محتوای آنتوسیانین کل، حداقل شمارش کلی و کپک-مخمر به ترتیب (gr/100ml) 13/1،  °Brix6/17، 7/56%، (mgL−1)224، Log cfu/g 98/2 وLog cfu/g 95/2 تعیین شد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد

امروزه استفاده از محصولات غذایی آماده مصرف در حال گسترش است و افزایش ماندگاری این محصولات، توجه محققین را به خود جلب کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فیلم زیست تخریب پذیر فعال برپایه سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی (ZnO) (در دو غلظت 5/2 و 5 درصد وزنی فیلم سلولز) بر روی خواص شیمیایی، ترکیبات تغذیه‌ای و کیفیت میکروبی دانه‌های انار آماده مصرف در طول 12 روز نگهداری در ...

متن کامل

تاثیر ضد اکسایشی و ضد میکروبی عصاره پوست انار بر بیف برگر طی دوره نگهداری یخچالی

تأثیر عصاره آبی پوست انار بر ویژگی­های میکروبی و اکسایش چربی همبرگر طی 6 روز نگهداری در دمای°C 4 بررسی شد. نمونه­های همبرگر با 500، 1000 و 1500 میلی گرم پودر عصاره پوست انار بر کیلوگرم گوشت، تهیه شدند و نتایج با همبرگر بدون هیچ افزودنی (کنترل منفی) و همبرگر با 200 میلی گرم BHT بر کیلوگرم مقایسه گردیدند. ویژگی­های رنگ (L*, a*, b*)، شمارش کلی باکتری­های هوازی و شاخص اسید تیوباربیتوریک با فواصل 3 ...

متن کامل

بررسی تأثیر پوشش خوراکی فعال و بسته بندی تحت خلاء بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی دانه‌های انار آماده مصرف

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پوشش خوراکی فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز (CMC) حاوی عصاره پوست انار (در دو غلظت %5/2 و %5 وزنی CMC) و اسانس گل سرخ (در دو غلظت %125/0 و %25/0 وزنی CMC) و بسته بندی تحت خلاء (VP) و همچنین اثر ترکیبی آنها بر روی خواص شیمیایی، کیفیت میکروبی و ارزیابی حسی دانه‌های انار آماده مصرف در طول 15 روز نگهداری در دمای C°5 بود. نتایج نشان داد که افت وزن با افزایش زمان نگهداری ...

متن کامل

تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار

یکی از مهمترین فرایندهای تبدیلی انار تغلیظ آب آن به منظور تولید کنسانتره و رب می باشد.دما و اکسیژن در طی این فرایند و نیز در طول مدت نگهداری محصول از عوامل تعیین کننده میزان تخریب رنگدانه های قرمز (آنتوسیانین ها)وتولید رنگدانه های قهوه ای در محصول هستند. در این تحقیق تأثیر عوامل فوق بصورت کمی بررسی شده و مشخص گردید که تابع سرعت تجزیه آنتوسیانین ها درجه اول و تابع سرعت افزایش غلظت رنگدانه های قه...

متن کامل

توسعه سامانه پیوسته پرتودهی فرابنفش و ارزیابی تاثیر آن بر برخی ویژگی‌های کیفی دانه‌های انار آماده مصرف

در پژوهش حاضر تاثیر تابش فرابنفش در محدوده UV-C با طول موج 254 نانومتر در بهبود ماندگاری دانه­های انار ارزیابی گردید. برای این منظور ابتدا سامانه پیوسته پرتودهی فرابنفش ساخته شد و دانه‌های انار با دو دُز 3/6 و 4/8 کیلوژول بر مترمربع پرتودهی شدند. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل تابش فرابنفش، نوع ظرف و مدت زمان نگهداری بر افت وزن و شاخص­های رنگ معنی­دار شد و به طور متوسط باعث 27% کاهش در اف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 3

صفحات  381- 395

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023