تاثیر نیتروژن بر عملکرد اجزای عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام آفتابگردان (Heliantus annus L.) در شرایط محیطی خوزستان

نویسنده

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام آفتابگردان ( Heliantus annus L.)، آزمایشی در سال زراعی 89-1388، در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر اجراء گردید. پژوهش در قالب طرح کرتهای خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن (صفر، 75 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و تیمار فرعی شامل سه رقم (آلستار، مستر و لاکومکا) بودند. نتایج این بررسی نشان داد که اثر افزایش نیتروژن بر عملکر دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و عملکرد روغن معنی دار بود. ولی درصد روغن دانه کاهش یافت. بین ارقام مورد بررسی نیز تفاوت هایی از لحاظ عملکرد دانه وجود داشت به طوریکه بیشترین عملکرد دانه به رقم الستار با عملکردی معادل3/2695 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه به رقم لاکومکا با عملکردی معادل 1959 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. برهمکنش نیتروژن و رقم بر عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه معنی دار بود ولی بر قطر طبق معنی دار نبود. کارایی مصرف نیتروژن تحت تاثیر رقم و سطوح نیتروژن معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش نیتروژن مصرفی کارایی کود کاهش یافت و بین ارقام از این نظر اختلاف معنی داری وجود داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر نیتروژن بر عملکرد اجزای عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام آفتابگردان (heliantus annus l.) در شرایط محیطی خوزستان

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام آفتابگردان ( heliantus annus l.)، آزمایشی در سال زراعی 89-1388، در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر اجراء گردید. پژوهش در قالب طرح کرتهای خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن (صفر، 75 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار...

متن کامل

اثر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ژنوتیپهای گندم دوروم در خوزستان

به منظور بررسی اثر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ژنوتیپهای گندم دوروم، این آزمایش در سال زراعی 1391- 1390 بهصورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نیتروژن بهعنوان فاکتور اصلی شامل: 45، 90 و 135 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور فرعی، سه رقم گندم دوروم شامل یاواروس، شوا و 78 Sبود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای نیتروژن بر ع...

متن کامل

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر کیفیت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L)

به منظور مطالعه اثر کود شیمیایی نیتروژن و باکتری های محرک رشد (نیتروکسین و بیوفسفر) بر کیفیت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L) در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح خاک و بهبود وضعیت تغذیه ای گیاه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1388 به اجرا در آمد. تیمار های آزمایشی شامل چهار سطح کود نیتروژن 0، 54، 108 و 161 کیلوگرم...

متن کامل

اثر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ژنوتیپهای گندم دوروم در خوزستان

به منظور بررسی اثر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ژنوتیپهای گندم دوروم، این آزمایش در سال زراعی 1391- 1390 بهصورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نیتروژن بهعنوان فاکتور اصلی شامل: 45، 90 و 135 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور فرعی، سه رقم گندم دوروم شامل یاواروس، شوا و 78 sبود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای نیتروژن بر عم...

متن کامل

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب سیر در شرایط مختلف آبیاری و کود نیتروژن

  کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک قابل پیش­گیری نیست. بلکه، با شناخت فرآیند تأثیر آن و با اعمال مدیریت­های مناسب مانند مصرف کودهای شیمیایی مؤثر می­توان از اثرات ناگوار آن کاست. نیاز به نیتروژن در شرایط مختلف آبیاری متفاوت است و مصرف مناسب آن می­تواند از کاهش شدید عملکرد در شرایط تنش کمبود آب جلوگیری نماید.پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و کیفیت محصول سیر (Allium sativum...

متن کامل

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا

به منظور ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر کارایی مصرف کود و عملکرد دانه ارقام کلزا، آزمایشی در سال زراعی 1386 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت های اصلی و ارقام کلزا در سه سطح (کلاور، اوپرا و اوکاپی) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر رقم و سطوح نیتروژ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 15

صفحات  71- 86

تاریخ انتشار 2012-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023