تاثیر وزن زنده و نمره وضعیت بدن میش در زمان آمیزش بر بازده تولید مثل و فصل بره زایی توده گوسفند کردی غرب کشور در شرایط پرورش سنتی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

وزن میش ها در زمان آمیزش از 6 گله گوسفند بلوچی،که دو گله ازعلوفه مراتع(R)وچهار گله از علوفه مراتع و پس چر مزارع(RF)استفاده میکردند،برای بررسی تأثیر جثه میش بر صفات تولید مثلی در شرایط محیطی کویری مورد استفاده قرار گرفت.این صفات شامل درصد میش های زایش کرده به میش های تحت آمیزش(EL/EJ).درصدبره های از شیرگرفته شده نسبت به میش های تحت آمیزش(LW/EJ)ومیش های زایش کرده(LW/EL)وهمچنین وزن تولد بره ها(BW)،...

متن کامل

بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

وزن میش ها در زمان آمیزش از 6 گله گوسفند بلوچی،که دو گله ازعلوفه مراتع(r)وچهار گله از علوفه مراتع و پس چر مزارع(rf)استفاده میکردند،برای بررسی تأثیر جثه میش بر صفات تولید مثلی در شرایط محیطی کویری مورد استفاده قرار گرفت.این صفات شامل درصد میش های زایش کرده به میش های تحت آمیزش(el/ej).درصدبره های از شیرگرفته شده نسبت به میش های تحت آمیزش(lw/ej)ومیش های زایش کرده(lw/el)وهمچنین وزن تولد بره ها(bw)،...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر سن از شیرگیری بره ها بر تغییرات وزن بدن میش های لری بختیاری در شرایط پرورش سنتی

در این تحقیق، وزن بدن میش و تغییرات آن در دوران پس از زایمان در میشهایی که بره هایشان در سنین مختلف از شیر گرفته شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. 103 رأس میش لری بختیاری به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شده و بره هایشان در سنین 2 ماهگی (تیمار 1یا تیمار زود از شیرگیری، 34 رأس)، 3 ماهگی (تیمار 2 یا تیمار شاهد، 34 رأس) و 4 ماهگی (تیمار 3 یا تیمار دیر از شیرگیری، 35 رأس)، از شیر گرفته شدند. آزمایش د...

متن کامل

تاثیر امتیاز وضعیت بدنی میش در زمان جفتگیری بر صفات وزن بدن و تعداد بره در گوسفندان خالص و آمیخته زل

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن بره و تعداد بره در هر زایش بود. بدین منظور امتیاز وضعیت بدنی 132 راس میش (50 میش آمیخته زل و دالاق و 82 میش زل)، در زمان جفتگیری مورد بررسی قرار گرفت. میش ها در محدوده سنی دو تا چهار سال و دامنه وزنی 5/34 تا 5/63 کیلوگرم قرار داشته و از نظر امتیاز وضعیت بدنی به پنچ گروه با فاصله یک واحد (1 تا 5) تقسیم شدند. میش‌های با امتیاز 3 ...

متن کامل

تاثیر تیمار کوتاه مدت با پروژسترون و زمان تزریق ∝PGF2 بر عملکرد تولید مثل میش های فراهانی در فصل تولید مثل

این پژوهش به منظور مقایسه روش های مختلف همزمان سازی فحلی کوتاه مدت در گوسفند فراهانی و تعیین مناسب ترین روش از نظر راندمان اجرا گردید. برای این منظور، تعداد 123 راس میش توده فراهانی در یکی از دامداری های روستای رباط ترک شهرستان دلیجان استان مرکزی انتخاب و پس از اطمینان از سلامت جسمانی، به طور تصادفی به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند. برنامه همزمان سازی فحلی برای گروههای آزمایشی به شرح ذیل انجام گردی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 4

صفحات  8- 16

تاریخ انتشار 2003-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023