× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر پارامتر های ترمومکانیکی بر رفتار بافت آلیاژ منیزیم AZ63

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر پارامتر های ترمومکانیکی بر رفتار بافت آلیاژ منیزیم AZ63، آزمون فشار گرم بر روی نمونه های اکسترود شده آلیاژ منیزیم AZ63 انجام شد. ابتدا نمونه ها در دو جهت اکسترود و جهت نرمال ماشین کاری شدند. سپس آزمون فشار گرم در دمای °C 250 و نرخ کرنش های s-1 01/0 و s-1 1 و کرنش های مختلف انجام شد. بررسی های ریزساختاری و تغییرات بافت نشان می دهد که در کرنش های اولیه تغییر شکل فشار گرم، در نمونه های جهت اکسترود دوقلویی های کششی منجر به تقویت بافت قاعده در جهت نورد و دوقلویی های فشاری در نمونه های جهت نرمال باعث تغییر بافت به سمت جهت عرضی می شوند. همچنین با توجه به تغییرات بافت توسط تصاویر قطبی مشخص شده است که در کرنش های بالا در نمونه های جهت نرمال، تبلور مجدد دینامیکی منجر به کاهش شدت بافت قاعده شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

به دلیل شکل پذیری ضعیف آلیاژ های منیزیم، کاربردی های این آلیاژ در دمای پایین محدود شده است. با توجه به این که با بررسی و کنترل بافت آلیاژ می توان باعث بهبود شکل پذیری شد، بدین صورت که بافت قوی باعث شکل پذیری ضعیف و بافت ضعیف منجر به شکل پذیری مناسب آلیاژ مورد نظر می شود، در این پژوهش، رفتار بافت حاصل از آزمون فشار گرم آلیاژ منیزیم az63 در نرخ کرنش و دما های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آزمو...

به منظور بررسی تاثیر بافت اولیه و پارامترهای ترمومکانیکی بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ63، رفتار سیلان ماده، بافت تغییر شکل حاصل از فشار گرم نمونه‌های ریختگی و نمونه‌های اکسترود شده با یکدیگر مقایسه شده است. نمونه‌های اکسترود شده در دو جهت اکسترود و جهت نرمال ماشین کاری شدند. آزمون‌های فشار گرم در دمای C° 250 و نرخ کرنش‌های s-1 1 و s-1 01/0 و کرنش‌های متفاوت انجام شدند. مشاهدات ریزساختاری و ب...

آلیاژ AZ31 ، از جمله آلیاژ های کارپذیر منیزیم با استحکام متوسط و شکل پذیری بالا است که امروزه کاربرد زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده است . برای بهینه کردن فرایند های شکل دهی و خواص نهایی این الیاژ ، بررسی دقیق تر مشخصه های تغیر شکل گرم آن ضروری می باشد . یکی از پارامتر های مستقل تاثیر گذار در فرایند های شکل دهی نرخ اعمال تغییر شکل می باشد . با توجه به تاثیر تنش های فشاری در فرایند های شکل دهی آل...

به منظور بررسی تاثیر بافت اولیه و پارامترهای ترمومکانیکی بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم az63، رفتار سیلان ماده، بافت تغییر شکل حاصل از فشار گرم نمونه های ریختگی و نمونه های اکسترود شده با یکدیگر مقایسه شده است. نمونه های اکسترود شده در دو جهت اکسترود و جهت نرمال ماشین کاری شدند. آزمون های فشار گرم در دمای c° 250 و نرخ کرنش های s-1 1 و s-1 01/0 و کرنش های متفاوت انجام شدند. مشاهدات ریزساختاری و ب...

آلیاژ az31 ، از جمله آلیاژ های کارپذیر منیزیم با استحکام متوسط و شکل پذیری بالا است که امروزه کاربرد زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده است . برای بهینه کردن فرایند های شکل دهی و خواص نهایی این الیاژ ، بررسی دقیق تر مشخصه های تغیر شکل گرم آن ضروری می باشد . یکی از پارامتر های مستقل تاثیر گذار در فرایند های شکل دهی نرخ اعمال تغییر شکل می باشد . با توجه به تاثیر تنش های فشاری در فرایند های شکل دهی آل...

در این مقاله، آلیاژ منیزیم AZ31  پاشش حرارتی‌شده با پودر پیش ‌نشست WC-10%Co-4%Cr پس از ذوب سطحی توسط لیزر پالسی Nd:YAG به منظور افزایش مقاومت به خوردگی مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب شیمیایی، فاز و میکروساختار لایه کامپوزیتی ایجادشده تحت این فرآیند به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف‌سنج انرژی پرتو ایکس و پراش‌ سنج پرتو ایکس بررسی شدند. بعد از فرآیند لیزر ترکیبات بین فلزی مختلفی از جمله ...